Rábsko-mošonsko-šopronská župa

Táto župa leží na sútoku Kisalföld, pohoria Sopron a Álp, ako aj Bakony a pohoria Sokoró. Jej územie bolo zlúčené s časťami historických žúp Győr, Sopron, Moson a Bratislava (Pozsony) a neskoršie s pripojením niektorých osád z Veszprémskej župy (v rokoch 1920 - 2002, v niekoľkých krokoch).

Župa hraničiaci s Rakúskom a Slovenskom je severozápadnou bránou Maďarska: cez jej územie prechádzajú verejné komunikácie, železnice a vodné cesty európskeho významu.

Medzi jej významné historické pamiatky patrí historické centrum miest Győr, Sopron a Mosonmagyaróvár, kaštiel Esterházy vo Fertőde, kaštiel Széchenyi v Nagycenku, ako aj kostoly a kaštiele malých miest a dedín. Benediktínske opátstvo Pannonhalma a krajina Fertőd boli vyhlásené za súčasť svetového dedičstva UNESCO. V župe sú dva národné parky, niekoľko chránených krajinných oblastí a prírodné parky, ako aj mnoho chránených prírodných hodnôt.

 

SacraVelo - Sieť cezhraničných pútnických cyklotrás v okolí Dunaja

Cieľom projektu SacraVelo, realizovaného pod vedením Samosprávy župy Győr-Moson-Sopron, podporovaného Európskou úniou, je vytvoriť unikátny cezhraničný produkt, ktorý predstavuje a ponúka bohaté kultúrne dedičstvo, sakrálne hodnoty žúp pozdĺž Dunaja, v záujme aktívneho trávenia voľného času a stimulácie cykloturistiky. Sieť pútnických ciest na bicykli SacraVelo dobre zapadá do obľúbených turistických destinácií, a na strane druhej do siete medzinárodných cyklistických trás EuroVelo. Projektový balík SacraVelo, ktorý pokrýva župy Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Trnavský a Bratislavský kraj, vyznačuje bezpečnú cyklistickú sieť pozdĺž sakrálnych hodnôt. Na dvoch miestach siete, ktoré sú v odporúčaní na tabuľke vyznačené, došlo k vybudovaniu cyklistických centier a to v obci Žitného ostrova (Csallóköz) Báč (Bacsfa) a obci Szil v Rábaköze.

Vyznačená sieť pútnických ciest na bicykli SacraVelo v župe Győr-Moson-Sopron je 648 km dlhý, pokrýva 110 osád, v ktorých bolo zriadených 82 malých oddychových zón. Sieť v župe ponúka 209 sakrálnych atrakcií, so 139 štvorjazyčnými informačnými tabuľkami, ktoré Vám pomôžu v orientácii.

Prezentácia sakrálnych hodnôt s tradičnými prostriedkami je spojená s najmodernejšími nástrojmi (webovou stránkou a mobilnou aplikáciou), ktoré poskytujú cyklistom a turistom užitočné doplňujúce informácie na návštevu zaujímavých miest a podrobností o pamiatkach.

Kategória : Kapuvár

Kostol sv. Anny

Kategória : Kapuvár

Po hradnej kaplnke a drevenom kostolíku v r. 1718 v obci postavili menší barokový kostol, kde v r. 1749 bol pokrstený aj Istók Hany, divé dieťa, ktoré našli v močiaroch Wasenu. Strednú časť súčasného kostola dostavali v r. 1808 v klasicistickom slohu. Po požiari v r. 1843 táto časť rozšírili o dve bočné lode, kazetový strop nahradili mohutnými kupolami a bola zvýšená aj veža. Eklektická budova sa tak stala jedným z najkrajších a zároveň najväčších kostolov Malého Žitného ostrova. Obraz na hlavnom oltári zobrazuje sv. Annu, sv. Joachima a Máriu, pochádza z viedenskej dielne Carola Petrusa Goebela a bol namaľovaný v r. 1821. Na nástennej freske sakristie sv. Štefan venuje svoju korunu Panne Márii (autorom obrazu je Gyula Thury). Ďalšie fresky v kostole sú dielom Józsefa Samodaia a Zoltána Závoryho. Na strope nad organovým chórom je namaľovaný anjelský chór v kapuvárskom kroji. Kostol sa pýši lurdskou jaskyňou vybudovanou v pravej lodi, v ľavej lodi nájdeme sarkofág z r. 1989 slúžiaci ako menza bočného oltára.

Kategória : Kapuvár

Kostol sv. Šebastiána (Garta)

Kategória : Kapuvár

Prvý kostol mestskej časti Garta bol postavený z dreva okolo r. 1710 a bol zasvätený mučeníkom sv. Fabiánovi a sv. Šebastiánovi. Malý kamenný kostol so zvonicou a dvoma zvonmi postavili v r. 1742. V r. 1761 zvonicu zbúrali a pred fasádou kostola vybudovali vežu. Obraz nad hlavným oltárom zobrazuje sv. Šebastiána a sv. Katarínu, nad bočným oltárom vidíme obraz Bolestnej Panny Márie.Veriaci mestskej časti Garta v r. 1900 rozhodli pre výstavbu nového kostola. Projekt pripravil Mihály Bánszky, ktorý dohliadal aj na realizáciu, kým stavebné práce napredovali so značnou finančnou podporou kniežaťa Miklósa Esterházyho. Na stavbe väčšinou pracovali miestni majstri. Neogotický svätostánok, ktorý vysvätil rábsky biskup György (Juraj) Széchényi v r. 1907 má kapacitu 1600 miest, jeho základná plocha je 372 m2, veža je 47 m vysoká. Oltáre spolu s kazateľnicou pochádzajú z dielne Róberta Lewisa v meste Szombathely. Kostol je bohato zdobený obrazmi zastavení, sochami a maľbami, no pozornosť si obzvlášť zasluhuje kamenná socha Krista, dielo gartského rodáka Lajosa Lukácsiho.

Kategória : Kapuvár

Kostol sv. Františka z Assisi

Kategória : Kapuvár

Brata obyčajnej nádenníčky na panstve Esterházyovcov dokopal kôň na smrť. Keď sa Örzse Kovácsová v noci modlila za nebohého Istóka, zjavil sa jej sv. František a napomenul ju, aby na mieste nehody postavila kostol a kláštor pre františkánskych bratov. Žena dlhé desaťročia zbierala haliere, mnohí ju podporovali, vďaka čomu jej sen sa stal skutočnosťou.Františkáni z Mariánskej provincie sa usadili v meste Kapuvár v r. 1941, ich kostol bol vysvätený o rok neskôr. Hlavný oltár z mramoru dal postaviť János Nagy s manželkou na pamiatku ich syna, ktorý zomrel hrdinskou smrťou počas druhej svetovej vojny. Socha nad oltárom zobrazuje sv. Františka, ktorého objíma Ježiš skláňajúci sa k nemu z kríža.Svätostánok pripomínajúci talianske stavby zdobia nástenné maľby Zoltána Závoryho a zlatnícke diela majstra Bandiho Schima (dvere tabernákula, rámy reliéfov sv. Juraja a sv. Jána). Reliéf na pamiatku padlých hrdinov kapuvárskeho kláštora Flaviana Baliho a Edgára Gerendása je dielom Rózse Izbégi Villámovej.

Kategória : Kapuvár

Kostol navštívenia Panny Márie (Házhely)

Kategória : Kapuvár

Cirkevná obec rozhodla pre výstavbu kostola v r. 1987, v deň sviatku patrónky Uhorska. Základný kameň položili v júni 1989. Moderný kostol postavili v r. 1989 - 1991 podľa plánov rábskeho architekta a akademického maliara Györgya Jákyho. Vysvätil ho rábsky biskup v septembri 1991. Kostol má kosákovitý pôdorys s oddelenou internou kaplnkou, základná plocha veľkej haly je 250 m2. Bloky lavíc, krížová cesta a vitráže sú dielom umelca úžitkového umenia Istvána Perlakiho. V r. 1998 františkánsky brat Barnabás Kiss-György daroval kostolu dva nové zvony.

Kategória : Kisbajcs

Kostol Kráľovnej ruženca

Kategória : Kisbajcs

Kostol obce bol postavený na podnet farára Sándora Markosa v r. 1958, na mieste, kde v dubovom háji stála stará zvonica. Výstavba svätostánku s výdatnou materiálnou a fyzickou podporou veriacich trvala iba rok, lavice boli vyrobené z dreva vyťaženého v háji. Vonkajšie aj vnútorné plochy kostola sú jednoduché, bez výzdoby, nad oltárom sa nachádza obraz zobrazujúci Máriu v lone s malým Ježiškom, ako podáva ruženec sv. Dominikovi a sv. Kataríne Sienskej. V obci Kisbajcs nájdeme aj ďalšie pozoruhodné sakrálne pamiatky: na brehu Močidla, medzi dvoma gaštanmi, sa nachádza nika (malý výklenok) so sochou Panny Márie, na Jókaiho ulici stojí obrazový stĺp s krížom vo výklenku. V blízkosti cintorína bol v r. 2010 vytvorený pamätný park a odpočívadlo, ktorý nesie meno farára Sándora Markosa - iniciátora vybudovania kostola.

Kategória : Kisbajcs

Kostol sv. Jána Pavla II. pápeža (Szőgye)

Kategória : Kisbajcs

Dedinka, ktorú v r. 1927 pripojili k obci Kisbajcs, mala pôvodne iba malú kaplnku v inundačnom území pri Dunaji, preto bola často zaplavovaná. Miestni veriaci sa pustli do výstavby nového kostola v r. 2014, tentoraz už na bezpečnom mieste. V r. 2015 bol dodaný aj mobiliár svätyne a lode, kostol vysvätili v r. 2016. Svätostánok bol postavený a zariadený podľa plánov Attilu Pongrácza a Istvána Horvátha. Oltárny obraz je moderným triptychom: ústredná časť diela Erzsébet Udvardyovej zobrazuje kľačiaceho sv. Jána Pavla II., ako sa modlí pred Čiernou Madonou z Čenstochovej, bočné časti obrazu zachytávajú postavy sv. Cyrila a Metoda.

Kategória : Kisfalud

Kostol zvestovania Pána

Kategória : Kisfalud

Súčasný kostol dal postaviť kanonik a farár György Farkas v r. 1777 na mieste staršieho dreveného kostolíka. Vežu s hodinkami a zvonmi postavil kanonik z mesta Szombathely János Dugovits v r. 1789. Barokový oltár a kazateľnica boli vyrobené okolo r. 1780. Oltárny obraz zachytáva výjav s anjelským pozdravom (anjela Gabriela a Pannu Máriu), na kazateľnici sa nachádza socha Dobrého Pastiera a reliéf s kalichom a kotvou. Socha Panny Márie v náručí s malým Ježiškom je tiež barokovým dielom. Oltár versus populum bol vyrobený z pieskovca, jeho prednú časť zdobí reliéf, ktorý pripomína zázračné rozmnoženie chleba, ambanu zdobí reliéf s krížom a holubom. Vitráže zachytávajú postavy sv. Štefana a sv. Alžbety. Na miestnom cintoríne je pochovaný Géza Szüllő, jeden z významných politických lídrov Maďarov na Slovensku v medzivojnovom období, ktorý sa po ukončení politických aktivít usadil v dedine Kisfalud a v závete odkázal svoj dom obci. Pred kostolom stojí kamenný kríž z r. 1816, v záhrade kostola nájdeme sochu Panny Márie.

Kategória : Kisfalud

Evanjelický kostol a zvonica

Kategória : Kisfalud

Evanjelickí veriaci postavili svoju zvonicu v r. 1848, umiestnili v nej dva zvony. Fília (dcérocirkev), ku ktorej sa hlási približne 250 osôb, dala pristaviť kostol k starej zvonici v r. 1997. Skromný svätostánok postavený podľa plánov oceneného architekta Bélu Pazára má zvonku bielu omietku, kým interiér dotvárajú tehlové obklady. Vyrezávanú Lutherovu ružu dostal kostol do daru od Istvána Molnára, ktorý žije v susednej obci Mihályi, a v r. 2014 bola dodaná aj krstiteľnica.

Kategória : Kópháza

Kostol navštívenia Panny Márie

Kategória : Kópháza

Dcéra uhorského magnáta a krajinského sudcu Františka Nádasdyho bývala často chorá. Mladučká Eleonóra zložila sľub: ak vyzdravie, vstúpi do kláštora. Rodičia však trvali na tom, aby sa vydala. V deň sobáša sa rozpútala víchrica a blesk zabil nevestu. Otrasený otec na pamiatku dcéry dal nad jej hrobom v r. 1670 postaviť kamennú kaplnku (na mieste pôvodnej drevenej stavby).Malá sakrálna stavba na podnet grófa Antona Széchényiho a pod dozorom farára Pavla Behofsicha v pol. 18. stor. bola rozšírená, aby bola schopná privítať pútnikov. Priečelia barokového pútnického kostola dotvára veža bez helmicovej strechy a zdobia ju sochy štyroch evanjelistov. Na hlavnom oltári sa nachádza socha Čiernej Madony s korunou, ktorá sa dá poobliekať. Vedľa nej stoja postavy rodičov (Anny a Joachima), apoštolov Petra a Jána. Horné súsošie hlavného oltára pripomína veriacim pomenovanie kostola: zachytáva navštívenia Alžbety Pannou Máriou. Barokový organ sa dostal do Kópháza z kostola v obci Sopronbánfalva. Votívny obraz Troch kráľov z 18. stor. je dôkazom niekdajšieho rozkvetu kultu pútnického miesta. Maľba zobrazuje nebeského patróna cestovateľov a pútnikov spolu s milostivou sochou a rodinou modliacou sa za uzdravenie.

Kategória : Kópháza

Kostol sv. Martina

Kategória : Kópháza

Starý farský kostol obce pravdepodobne stál na cintoríne, na kopci. V dokumentoch z r. 1616 nájdeme zmienku o tom, že mesto Šopron ako patrón obce povolilo omše v Kostole sv. Martina veriacim oboch vierovyznaní. V kanonických vizitáciách zo 17. stor. sa spomína, že na väčšie sviatky pútnici dochádzali k soche Panny Márie, a tiež je opísané, že kostol mal tri oltáre. Z kroniky farnosti vieme, že kostol na cintoríne zbúrali v r. 1795 a následne znovu postavili v centre dediny, kde stojí aj dnes. Základná plocha jednoloďového klasicistického kostola je iba 142 m2, na oltári stojí socha sv. Martina biskupa. Za ňou na stene svätyne vidíme maľbu s výjavmi zo života sv. Martina. Nástenná maľba v lodi zobrazuje Kostol navštívenia Panny Márie, ktorý stojí na okraji obce, a v ňom sa nachádzajúcu milostivú sochu.

Kategória : Kunsziget

Kaplnka sv. Antona

Kategória : Kunsziget

Počas veľkej cholerovej epidémie v r. 1831 obyvatelia obce sa obrátili na sv. Antona Paduánskeho a pustili sa do výstavby votívnej kaplnky. Traduje sa, že ako rástli jej múry, tak epidémia ustupovala. Na mieste starej stavby bola v r. 1901 postavená nová kaplnka - vtedy dedinčania žiadali od sv. Antona odvrátenie moru dobytka. Obyvatelia obce Kunsziget verne oslavujú cirkevné sviatky spojené so sv. Antonom až dodnes. Pred sviatkom osemdňovou modlitbou zosilňujú súdržnosť medzi miestnymi obyvateľmi a tými, ktorí síce žijú inde, ale príbuzenské vzťahy a korene ich spájajú s miestnou komunitou. Votívna kaplnka s rozlohou 30 m2 je majetkom obce (miestnej samosprávy). V deň sviatku vchod do kaplnky vždy vyzdobia girlandami, ktoré pripravujú miestne ženy s osobitou starostlivosťou, táto tradícia pretrváva z generácie na generáciu.

Kategória : Lébény

Kostol sv. Jakuba

Kategória : Lébény

Benediktíni sa usadili v oblasti Lébény v čase vládnutia Arpádovcov. Prvú zmienku o opátstva nájdeme v listine z r. 1199. Kostol, ktorý stojí na najvyššom bode v obci, bol postavený asi v r. 1212. Jeho patrónom je apoštol sv. Jakub. Sakrálnu stavbu s prevládajúcimi znakmi románskeho slohu tvorí masívna, 30 – 33 m vysoká hlavná loď a dve bočné lode. Vnútorná výška hlavnej lode je 16 m. V západnej fasáde sa otvára románsky ústupkový portál s bohatou listovou výzdobou a dvoma plastikami hlavy, ktoré podľa legendy zachytávajú črty opáta - objednávateľa stavby a majstra - staviteľa. Nad portálom sa nachádza secco maľba zobrazujúca klaňanie sa troch kráľov. Na južnej fasáde nájdeme skromnejší ústupkový portál. Kostol si v zásade zachoval svoj pôvodný vzhľad, valená klenba lodí pochádza pravdepodobne zo 17. stor. Kazateľnica, oltáre a vitráže boli pridané pri obnove v 19. stor. Na hlavnom oltári stojí socha sv. Jakuba pri nohe s miniatúrnym modelom kostola. Nadmorská výška prvého stupňa schodov pred hlavným portálom lébényského kostola je totožná s výškou veže rábskej radnice.

Kategória : Lébény

Návštevnícke centrum sv. Jakuba

Kategória : Lébény

Návštevnícke centrum bolo vybudované na základoch určitej časti budovy stredovekého benediktínskeho opátstva. Rehoľa sv. Benedikta opustila Lébény v r. 1529. V r. 1638 opátstvo získali jezuiti, ktorí v priestoroch stredovekého opátstva zriadili špitál pre chorých a starých. Zvyšnú časť budovy v r. 1838 prestavali na faru.Nová fara bola postavená podľa plánov Pétera Maráza v r. 2002 - 2003 na mieste hospodárskeho dvora stredovekého kláštora. Ústrednou myšlienkou konceptu bolo, aby nová budova sledovala románske predlohy. Pred výstavbou sa tu uskutočnil archeologický výskum, v rámci ktorého boli odhalené hodnotné stredoveké pamiatky. Nálezy sú vystavené v múzeu v meste Mosonmagyaróvár. Budovu zdobia diela umeleckého kováča Jánosa Reichera z Kolárova (Dobrý pastier, Madona s dieťaťom).Návštevnícke centrum očakáva pútnikov aj turistov, ktorí tu okrem iného môžu nájsť aj relikviu prvého mučeníka-apoštola sv. Jakuba.

Kategória : Lébény

Evanjelický kostol

Kategória : Lébény

Kostol bol postavený v r. 1795, a to v zmysle vtedajších nariadení - teda vchod do protestantských kostolov musel byť orientovaný do uzavretého dvora. Barokový mobiliár odkúpili z kapucínskeho kostola v meste Mosonmagyaróvár, ktorý bol zrušený v r. 1782. Vtedy postavili aj oltár spojený s kazateľnicou a chór, ktorý bol pôvodne kratší ako v súčasnosti.Stará veža s valcovitou helmicovou strechou bola zbúraná a nahradená novou vežou s barokovou helmicovou strechou. Bol obnovený aj interiér kostola s novou krstiteľnicou a novým lustrom, oltár zdobí nový kríž a bol obnovený aj organ kostola. Nad vchodom umiestnili mramorovú tabuľu s citátom z Knihy žalmov, na ktorej sa uvádza aj dátum rekonštrukcie svätostánku.

Kategória : Kunsziget

Kostol sv. Vavrinca

Kategória : Kunsziget

Prvý kostol v obci dal postaviť Vavrinec Széchényi a posvätil ho jeho syn, veľprepošt Pavol (neskôr biskup a kaločský arcibiskup) okolo r. 1677. Súčasný kostol bol postavený v r. 1843 - 1844 v štýle neskorého klasicizmu pod dohľadom majstra Juraja Szingera. Zo starého kostola tu nájdeme lavice pre dvadsať osôb a kalich z r. 1718 s nápisom GVNT. SIGHET. Oltárny obraz zobrazuje martýrium sv. Vavrinca. Na stenách v interiéri bol použitý náter s mramorovým efektom. Stropné maľby sú dielom Antala Borsu a pochádzajú z r. 1957. Pri kríži pred kostolom sa nachádza mramorová pamätná tabuľa otca Teodóza Jákiho, benediktínskeho mnícha, ktorý v obci Kunsziget dlhé desaťročia viedol tradičnú veľkonočnú procesiu na svitaní - toto „vyhľadávanie Ježiša” patrí medzi svojrázne kultúrne hodnoty župy.

Kategória : Máriakálnok

Kaplnka navštívenia Panny Márie

Kategória : Máriakálnok

Ku kaplnke sa viažu mnohé legendy, jedna hovorí o zázračnom uzdravení protitureckých bojovníkov a iných nemocných, ktorí pili vodu z tunajšieho prameňa. Podľa ďalšej legendy istý rybár pri prameni našiel sošku Madony s dieťatkom vyrezávanú z lipy, kým jeden vojak tu objavil obraz Panny Márie. Tie predmety boli okolo r. 1540 uložené v protestantskom kostole, neskôr ich uchovávali v malom domčeku, až kým pre nich nenašli vhodné miesto v kaplnke, ktorá bola postavená nad zázračným prameňom. V r. 1873 budova vyhorela, obraz a socha však zostali nepoškodené. O rok neskôr znovu postavili kaplnku v neorománskom slohu, do rúk milostivej sochy Márie dali panovnícku berlu, do rúk Ježiška krajinské jablko, obe postavy boli korunované a oblečené. Vodu z prameňa, ktorý sa nachádza pod svätyňou a je zakrytý kamennou doskou, zaviedli do studne, ktorá stojí mimo kaplnky. Okrem milostivej sochy si pozornosť zasluhujú aj vitráže a obraz maliarky Mase Fesztyovej zobrazujúci návštevu Panny Márie u Alžbety.Zázračný prameň a milostivú sochu každoročne vyhľadávajú tisícky pútnikov. Pútnická kaplnka je zapísaná v Registri pamiatok Rábsko-mošonsko-šopronskej župy.

Kategória : Máriakálnok

Kostol Sv. Trojice

Kategória : Máriakálnok

Starší kostol obce, ktorý bol zasvätený Sv. Duchu v pol. 17. stor. používali protestanti. Novší svätostánok bol postavený vyslovene pre katolíkov v r. 1674, vysvätil ho kaločský arcibiskup Juraj Széchényi. Kostol museli zrekonštruovať po tureckých nájazdoch a neskôr po povodni v r. 1829. Hlavný obraz nad barokovým oltárom zobrazuje Svätú Trojicu. Nad ním nájdeme trojdielnu maľbu so sv. Šebastiánom, sv. Rochom a sv. Rozáliou. Za povšimnutie stoja aj ďalšie cenné pamiatky z obdobia baroka ako tabuľové obrazy na zábradlí kazateľnice a malé súsošie zachytávajúce pokrstenie Ježiša na vrchu krstiteľnice. V r. 1991 v kostole odhalili pamätnú tabuľu venovanú obetiam druhej svetovej vojny.

Kategória : Mosonmagyaróvár

Kostol sv. Jána Nepomuckého a sv. Gottharda (Moson)

Kategória : Mosonmagyaróvár

Po rozšírení reformácie mošonský kostol získali kalvíni, ale už na konci 17. stor. ho zase používali katolíci. Súčasný farský kostol bol postavený v novej lokalite v r. 1757 v barokovom slohu. Okrem patróna starého kostola, sv. Gottharda patrocínium bolo  ozšírené o sv. Jána Nepomuckého, ktorý patril medzi najznámejších svätých 18. storočia. Na klenbe svätyne pôvodne bola zachytená apoteóza sv. Jána Nepomuckého a sv. Gottharda. Tieto fresky zo sedemdesiatych rokov 18. storočia dnes môžeme vidieť vo Wasenskom múzeu. Klenby v lodi boli znovu vymaľované v r. 1938, avšak v rámci obnovy v r. 1995 vo svätyni bola vytvorená celkom nová kompozícia. Vitráže kostola pochádzajú z r. 1891 - 1892. Barokový hlavný oltár je stĺpovitá stavba s baldachýnovou kupolou, ktorá je napodobeninou milostivého oltára z Mariazellu. Bočné oltáre posvätené sv. Jozefovi a sv. Jánovi Nepomuckému pochádzajú z r. 1770. Najnovšími umeleckými dielami v kostole sú zastavenia krížovej cesty v podobe keramických obrazov. Hlavná fasáda bola obnovená v r. 1913, keď získala neobarokový ráz, zároveň do dovtedy prázdnych výklenkov boli osadené sochy sv. Vendelína a sv. Floriána.

Kategória : Mosonmagyaróvár

Kostol kráľovnej Panny Márie a sv. Gottharda (Magyaróvár)

Kategória : Mosonmagyaróvár

Kostol postavený v 13. stor. a zasvätený sv. Hadriánovi bol prestavaný v gotickom slohu v 15. stor. Tento malý kostolík od pol. 16. stor. používali protestanti, po r. 1619 ho získali späť katolíci, vtedy sa stal jeho patrónom sv. Gotthard. Na mieste starého kostola neskôr postavili nový, väčší svätostánok, ktorý posvätili v r. 1668. Na hlavnom oltári vedľa sv. Gottharda nájdeme aj sochu Panny Márie, kráľovnej ruženca, ktorú čoskoro začali uctievať ako milostivú sochu. V r. 1771 až 1777 došlo k ďalšej restavbe kostola. Do stredu hlavného oltára prestavanej svätyne postavili sochu Panny Márie, ktorá dovtedy bola zdobila hlavný oltár. Fresky sa objavili nielen na klenbách, ale sú nimi nahradené aj bočné oltáre. Vitráže boli vyrobené v r. 1902 až 1907. V podzemných priestoroch kostola v r. 1934 bola vytvorená krypta pre óvársku vetvu Habsburgovcov, odpočíva tu v kovových rakvách arcivojvoda Friedrich Rakúsko-Tešínsky so svojou manželkou arcivojvodkyňou Izabelou, rodenou Croy-Dulmenovou.

Kategória : Mosonmagyaróvár

Kaplnka sv. Rozálie (Moson)

Kategória : Mosonmagyaróvár

Kaplnku, ktorá stojí na trojuholníkovom námestí, dali postaviť mošonskí mešťania na počesť sv. Šebastiána, sv. Rocha a sv. Rozálie, pravdepodobne ako splnenie sľubu z obdobia morovej epidémie v r. 1713. V druhej pol. 18. stor. ju rozšírili, vtedy vznikol aj oltár kaplnky. Nad fasádou postavili drevenú vežu, ktorú počas obnovy v r. 1902 - 1903 nahradili murovanou. Vitráže boli vytvorené pravdepodobne na prelome 19. - 20. stor.: v lodi nájdeme farebné okná s ornamentálnou výzdobou, kým dve okná vo svätyni zdobia postavy anjelov s trúbkami. Vo výklenkoch hlavnej fasády sú umiestnené pamätné tabule s menným zoznamom hrdinov padlých v druhej svetovej vojne. Odcudzený barokový oltárny obraz kaplnky v r. 2001 nahradili novou maľbou, ktorá zobrazuje sv. Rozáliu.