Jánossomorja

Kategória : Jánossomorja

Kaplnka sv. Michala a kalvária

Kategória : Jánossomorja

Kaplnka kalvárie v obci Mosonszentpéter bola dokončená v r. 1944, hoci vysvätili ju až v r. 1964. Na fasáde kaplnky nájdeme obraz sv. Michala archanjela. Reliéfy zastavení krížovej cesty sú dielom rábskeho akademického sochára Antala Borsu. Finančné prostriedky a pozemok na vytvorenie kalvárie zabezpečila rodina Wachtlerovcov, ktorá tým zmiernila svoj smútok zo straty milovaných dospelých detí.

Kategória : Jánossomorja

Kostol sv. Štefana kráľa

Kategória : Jánossomorja

Obec Geszternye, ktorú spustošili turecké vpády, bola obnovená dosídľovaním rodín zo Žitného ostrova, zo Šamorína v r. 1686 (preto je súčasný názov obce Pusztasomorja). Stredoveký kostol bol prestavaný v barokovom slohu v r. 1713 až 1735. Aj časť mobiliáru bola vytvorená v duchu baroka, napr. kazateľnica (na zábradlí s reliéfom Rozsievača), pozlátená a maľovaná socha Panny Márie a socha Bolestnej Matky. Na neorománskom hlavnom oltári stoja sochy sv. Štefana kráľa, sv. Imricha kniežaťa a sv. Ladislava kráľa. Vo výklenku nad portálom vidíme sochu sv. Floriána. Pamätná tabuľa umiestnená v stene kostola je venovaná hrdinom padlým v druhej svetovej vojne. Pred kostolom stojí kamenný kríž z 19. stor.

Kategória : Jánossomorja

Kostol sv. Petra apoštola (Mosonszentpéter)

Kategória : Jánossomorja

Kostol postavili na stredovekých základoch z čiasArpádovcov, o čom svedčia kvádre v dolnej časti veže a stĺpy pred fasádou. Svätostánok zo 16. storočia bol v priebehu vekov niekoľkokrát zničený a následne obnovený, dnešnú neorománsku podobu získal počas prestavby v r. 1906. Reliéf na hlavnom oltári zobrazuje sv. Petra, pri ňom stoja sochy sv. Štefana kráľa a sv. Alžbety Uhorskej. Bočné oltáre sú zdobené sochami Patrónky Uhorska a Srdca Ježišovho. Stropnémaľby v interiéri kostola z r. 1938 zachytávajú poslednú večeru, výjav, ako sv. Štefan zveruje krajinu do ochrany Panny Márie a tiež pohľad na Martinskú horu (Pannonhalma).

Kategória : Jánossomorja

Kostol narodenia sv. Jána Krstiteľa (Mosonszentjános)

Kategória : Jánossomorja

Barokový kostol dala postaviť arcikňažná Mária Kristína spolu so svojím manželom Albertom Sasko-Tešínskym v r. 1769. Ozdobou svätostánku je kazateľnica s reliéfom Dobrého pastiera, ďalej neskorobarokové lavice, krásne sochy a oltáre. Obraz na hlavnom oltári zachytáva výjav pokrstenia Ježiša. Pozornosť si zasluhuje aj votívny obraz, ktorý podľa nemeckého nápisu „dalo namaľovať mesto Szentjános 1. júna 1765 na počesť zázračnej kiscellskej Márie a patrónov dobytka, Vendelína a Leonarda". V dolnej časti maľby vidíme dobytok vyžadujúci ochranu, za ním siluetu mesta, ktoré sa obrátilo na svätých, v ústrednej časti stoja postavy patrónov, nad nimi sa nachádza kiscellská milostivá socha. Stropné maľby pochádzajú z r. 1928, zachytávajú posledný súd, kázeň na hore, Nanebovzatie Panny Márie, evanjelistov a anjelov s hudobnými nástrojmi. Nápisy zastavení krížovej cesty sú uvedené v nemeckom jazyku. Na stenách kostola nájdeme mramorové pamätné tabule s maďarským a nemeckým nápisom, ktoré pripomínajú mosonszentjánosské obete prvej a druhej svetovej vojny a následné vyhnanie nemeckého etnika v r. 1946. Pred kostolom stojí baroková socha sv. Jána Nepomuckého.