Győr

Kategória : Győr

Kostol Sv. Ducha

Kategória : Győr

Netradične tvarovaný kostol s farou postavili podľa návrhu Pétera Ráskaiho a vysvätili v r. 1987. Predsieň zdobí trojdielna secco maľba s príbehom emauzských učeníkov, vo svätyni krypty nájdeme nástenné maľby zachytávajúce osem blahoslavenstiev a vzkrieseného Krista - všetky vytvoril Asztrik Kákonyi. Podľa jeho návrhu vytvoril Attila Mohay aj vitráže vo svätyni, ktoré zobrazujú ukrižovanie Ježiša a zoslanie Sv. Ducha. Na stene vo svätyni vidíme dva smaltované obrazy od Lászlóa Barabása: hore je zachytená postava ukrižovaného Ježiša, ako sa skláňa z kríža, pod ním vidíme dvere tabernákula so symbolmi eucharistie (kalich, klas, strapec hrozna). Autorom umeleckých reliéfov s postavou sv. Terézie z Lisieux, sv. Antona a sv. Františka z Assisi, ako aj sochy sv. Jozefa je drevorezbár Ferenc Berecz. Interiér kostola skrášľujú aj dve série sklenených mozaík, ktoré navrhol Imre Tolnay a vyhotovil István Krizsán: deväť biblických výjavov nájdeme na zábradlí chóru, ďalšie výjavy symbolizujú štrnásť zastavení krížovej cesty. Mozaika zachytávajúca Milosrdného Krista je dielom Szilvie Krizsánovej. Na námestí pred kostolom stojí socha Ježiša Krista - duchovnej obživy a učiteľa, socha Panny Márie Lurdskej (od akademického sochára Tibora Riegera) a tiež socha pápeža Jána Pavla II. (od Ervina Páljánosa).

Kategória : Győr

Kálvária

Kategória : Győr

Podľa nálezov lokalita vrchu Kalvárie v mestskej časti Nádorváros slúžila ako pohrebisko tak pre Keltov, ako aj pre Rimanov. V 12. - 13. stor. stál na tomto mieste kostol a sídlo Kapituly sv. Adalberta. Budovy boli zničené počas tureckých nájazdov v 16. stor.A 17. stor. vojenské veliteľstvo zriadilo na kopci popravisko. Kalváriu dali postaviť jezuiti v 18. stor. Na vrch so súsoším ukrižovaného Krista a dvoch lotrov vedú široké kamenné schody. Pod golgotou sa nachádzajú barokové kaplnky, ktoré boli postavené podľa návrhu Martina Wittwera. Pozdĺž Ulice kalvárie nájdeme zastavenia krížovej cesty, ktoré symbolizujú utrpenie Ježiša - sedem zastavení postavili v r. 1722.

Kategória : Győr

Kostol sv. Kamila

Kategória : Győr

Spoločnosť služobníkov chorých založená sv. Kamilom slúžila v rábskom špitáli od r. 1761. Požehnaná činnosť rehoľníkov bola pozastavená nariadením Jozefa II, ktorý rozpustil aj tento rád. Zachoval sa však jeho kostol v mestskej časti Nádorváros, na priečelí s kamenným erbom rehole. Na oltárnej stavbe, ktorá vypĺňa celú zadnú stranu svätyne, nájdeme pätnásť pozlátených drevených sôch. Centrálne postavy súsošia stoja vyššie: Panna Mária odetá do slnka, vedľa nej sv. Štefan a sv. Ladislav kráľ. Hlavný oltárny obraz z r. 1780 je dielom majstra Antonia Capacciho z Florencie a zobrazuje zážitok s Bohom prežívaný sv. Kamilom. Loď kostola zdobia štyri bočné oltáre. Výjav na zábradlí kazateľnice súvisí s pohybom postavy zobrazenej na ozvučovacej doske: vidíme Mojžiša, ako dvíha kamenné dosky s Desatorom, aby ich hodil medzi svoj ľud, ktorý uctieva zlaté teľa. Na fare pri kostole uchovávajú kópiu turínskeho plátna, do ktorého bolo po smrti podľa veriacich zabalené telo Ježiša.

Kategória : Győr

Gréckokatolícky kostol sv. Mikuláša (srbský kostol)

Kategória : Győr

Srbskí utečenci dostali povolenie usadiť sa sa v Novom Meste po tom, ako v r. 1598 cisárske vojská dobyli hrad a vyhnali Turkov z mesta. Na mieste dnešnej budovy stál kostol už v r. 1703, ktorý v r. 1727 srbská komunita prestavala na ortodoxný svätostánok s použitím rozmanitých prvkov viacerých slohov. Po tom, ako sa srbská minorita pomaly vytratila z mesta, kostol dlho zostal opustený. Srbská ortodoxná cirkev obnovenú budovu kostola spolu s farou dala do trvalého užívania Gréckokatolíckej cirkevnej obci v r. 1997.V interiéri kostola spevneného opornými piliermi si pozornosť zasluhuje predovšetkým ikonostas s neskorobarokovým rámom a tiež neskorobarokové kostolné lavice. Ikonostas spolu so zariadením nesie znaky ortodoxného výtvarného prejavu a tiež neskorého, tzv. protestantského baroka, ktorý charakterizoval danú dobu v západnej a strednej Európe. Veža s cibuľovitou strechou stojí pred krásne tvarovaným prehnutým priečelím. Namiesto barokovej brány segmentový portálový oblúk vedúci do areálu kostola vypĺňa moderne tvarovaná, dvojkrídlová železná brána. V záhrade kostola nájdeme staré srbské náhrobníky.

Kategória : Győr

Kalvínsky kostol

Kategória : Győr

Rábski kalvíni odkúpili hostinec U červeného vola v Novom Meste v r. 1784, následne vymerali pozemok, kde ešte v tom istom roku postavili svoj kostol obrátený do dvora a bez veže. Tento svätostánok slúžil cirkevnej obci až do výstavby dnešného kalvínskeho kostola. Na mieste hostinca v r. 1863 bola dobudovaná dnešná fara. Cirkevná rada prijala uznesenie o výstavbe nového kostola v r. 1901. Ten bol postavený v r. 1905 - 1906 v duchu historizmu, v neogotickom slohu podľa plánu Károlya Csányiho (ktorý vychádzal zo vzoru dnes už zbúraného kalvínskeho kostola v sedmohradskom meste Brašov). Na vrchu štíhlej, zahrotenej helmicovitej streche veže už zďaleka vidno betlehemskú hviezdu, ktorá vedie k Ježišovi. Na fasáde je vyobrazený kohút, ktorý upozorňuje každého, aby nezaprel Krista, ako to urobil apoštol Peter. Interiér kostola vzbudí jednotný, ucelený dojem, monumentálny sieňový priestor zdobia gotické artefakty. Takzvaná Mojžišova lavica - kde zvyčajne sedí farár - je dielom rábskeho sochára Mártona Kelemena.

Kategória : Győr

Synagóga

Kategória : Győr

Synagógu dala postaviť neologická židovská náboženská obec v eklektickom slohu. Reprezentatívna budova, ktorá vznikla podľa plánov architekta Károlya Benkóa z Budapešti v duchu historizmu a secesie v r. 1870, slúžila ako vzor pre ďalšie uhorské synagógy, keďže dokonale zapadala do veľkomestského prostredia a mala dostatočne veľkú kapacitu.Úchvatný interiér kostola má oktagonálny pôdorys, je obohatený kruhovými balkónmi a uzatvorený kupolou. Synagóga bola prestavaná v r. 1926 - 1927: na mieste východných schodísk bola vytvorená zimná modlitebňa.Budovu, ktorá je výnimočná aj svojou výbornou akustikou, naposledy obnovili v r. 2006 a dnes slúži aj ako výstavný priestor stálej expozície a miesto rôznych kultúrnych podujatí. Nájdeme tu okrem iného aj ojedinelú zbierku významného súkromného zberateľa Jánosa Vasilesca st. (1923 - 2006) zameranú na maďarské výtvarné umenie po r. 1945.

Kategória : Győr

Starý evanjelický kostol

Kategória : Győr

Kostol bol postavený v r. 1784 - 1785 v uzavretom dvore a bez veže.Vchodové striešky pripomínajúce baldachýn boli umiestnené na priečelí neskôr. Jemne vypracované, prehnuté-kruhové liatinové podpery držia ozdobnú železnú strechu - akoby drapériu.Hlavnou ozdobou sieňového kostola s vnútorným chórom je oltárna stavba spojená s kazateľnicou. Veľkoplošný oltárny obraz namaľoval Soma Orlai Petrich, kamarát a spolužiak Sándora Petőfiho. Pred oltárom stojí krstiteľnica z červeného pieskovca z r. 1817, na jej vrchu vidíme bronzové súsošie - pokrstenie Ježiša.Na chóry sa dostaneme prehnutými schodiskami vytvorenými v štyroch rohoch haly. Organ zn. Czézár bol postavený v r. 1926, pričom bola zachovaná zlato-biela, rovno-polkruhovo uzatvorená predná časť pôvodnej organovej skrine z r. 1791. Tak novší hudobný nástroj obrovských rozmerov a s moderným zvukom harmonicky zapadá do interiéru „starého kostola".

Kategória : Győr

Kostol nepoškvrneného počatia a sv. Štefana kráľa (kostol karmelitánov)

Kategória : Győr

Rád karmelitánov sa usadil v meste Ráb v r. 1697. Svoj kostol postavili podľa plánov laického brata Martina Witwera v r. 1721 - 1725. Oltáre spolu so sochami sú dielom ďalšieho karmelitánskeho rehoľníka, brata Dominika. Kláštor rádu bol dokončený v r. 1732.Priečelie kostola sleduje talianske vzory, za ním sa otvára prekrásny priestor s eliptickým pôdorysom a kupolou, ďalej tu nájdeme aj svätyňu so štvorcovým pôdorysom. Hlavný oltárny obraz zobrazuje sv. Štefana kráľa a sv. Imricha, ako klaňajú pred Pannou Máriou, na bočných oltároch vidíme smrť sv. Jozefa, martýrium sv. Jána Nepomuckého, krvácajúce srdce sv. Terézie a apoteózu sv. Jána z Kríža – všetky obrazy sú dielom maliara Martina Altomonteho. Najstaršou časťou sústavy stavieb je všeobecne známa Loretánska kaplnka z r. 1718, ktorá napodobňuje nazaretský domov Sv. rodiny. Nad jej oltárom stojí socha Čiernej Madony v náručí s malým Ježiškom z r. 1717 (tváre postáv sú vyrezávané z čierneho ebenového dreva, hlavy sú zdobené korunou). V malej kaplnke, ktorá bola pristavaná k fasáde, nájdeme žiarivo biele barokové dielo: sochu tzv. Márie z peny.

Kategória : Győr

Kostol sv. Ignáca z Loyoly (benediktínsky kostol)

Kategória : Győr

Jezuiti začali pôsobiť v meste v r. 1626, kostol postavili podľa vzoru rímskeho Il Gesu v r. 1634 - 1641. Do r. 1667 bola dokončená aj budova kláštora a školy.Interiér kostola má znaky ranného baroka. Obraz na hlavnom oltári zobrazuje apoteózu sv. Ignáca, na stropných maľbách v lodi a svätyni vidíme Nanebovzatie ducha sv. Ignáca a Anjelský pozdrav - diela namaľoval popredný predstaviteľ viedenského baroka Paul Troger so svojimi dvoma spoločníkmi. Prekrásna baroková kazateľnica pochádza z r. 1749, organová skriňa bola vyhotovená v r. 1755. Nad organom vidíme fresku s koncertom anjelov. Dominantným motívom výzdoby bohato vyrezávaných lavíc a brán je lastúra. Na oboch stranách lode sa nachádzajú tri kaplnky, ich zariadenie je staršie ako mobiliár hlavnej lode.Kaplnka kalvárie sa otvára zo svätyne, zastavenia sú zachytené na reliéfoch, ktoré sú dielom Márie Pátzayovej a pochádzajú z r. 1980. Po rozpustení jezuitského rádu (1802) ich budovy prevzali benediktíni, ktorí ich spravujú dodnes.

Kategória : Győr

Socha archy zmluvy

Kategória : Győr

Socha patrí medzi najcennejšie barokové pamiatky v meste. Nad archou zmluvy, ktorá symbolizuje Starý zákon, na knihe so siedmimi pečaťami sedí baránok - symbol Ježiša, autora Nového zákona. Podľa zdokladovaného príbehu v r. 1729 jeden vojak, ktorého obvinili z bigamie a používania falošného mena, našiel azyl v jezuitskom kláštore. Keď vojsko obkľúčilo budovu, mnísi sa pokúsili dostať obvineného cez blokádu do biskupského paláca. Prezliekali ho za miništranta, avšak na procesii na deň Pána jeho bývalí spoločníci rozoznali vojaka a zaútočili na zhromaždenie. Počas potýčky monštrancia vypadla z ruky kňaza a rozbila sa. Sochu dal postaviť sám kráľ Karol III. na zmiernenie ujmy, ktorú utrpela oltárna sviatosť.

Kategória : Győr

Katedrála Nanebovzatia Panny Márie (bazilika)

Kategória : Győr

Hlavný kostol Rábskej diecézy, ktorú založil sv. Štefan kráľ v r. 1001 stojí na Kapitulskom vŕšku, pri sútoku riek Dunaj a Rába.Pôvodne bol postavený v románskom slohu v 11. stor. Po tatárskom vpáde ho prebudovali v gotickom slohu, následne v 14. - 15. stor. bol rozšírený o gotické bočné lode a bočnú kaplnku. V tejto kaplnke bola uložená herma sv. Ladislava, ktorú dnes môžeme vidieť v susednej budove návštevníckeho centra. Každý rok 27. júna sa tu koná procesia, ktorá sprevádza hermu po uliciach starého mesta. Po tureckom plienení bol kostol obnovený v barokovom slohu, zaslúžili sa o to biskupi Juraj Draskovich, Juraj Széchenyi a František Zichy. Obrovské a dynamické stropné fresky a oltárne obrazy sú dielom Franza Antona Maulbertscha a jeho učňov, „čierne" oltáre vytvoril Jacob Gabriel Mollinarolo. Katedrála je dvojakým pútnickým miestom. Davy veriacich navštevujú milostivý obraz Panny Márie, ktorý sa do mesta dostal z Írska. Jeho vlastník musel svoju pôvodnú vlasť opustiť počas vlády Cromwella. Obraz v r. 1697 v meste Ráb začal roniť krvavé slzy. Chrám je tiež miestom večného odpočinku blahorečeného biskupa Vilmosa Apora, ktorý zomrel mučeníckou smrťou v r. 1945. V r. 1996 navštívil katedrálu aj pápež Ján Pavol II., aby modlil pred milostivým obrazom a hrobom martýrskeho biskupa. Pápež v r. 1997 vyhlásil Vilmosa Apora za blahoslaveného a zároveň rábsku katedrálu povýšil na basilicu minor.Bazilika je prvým a posledným zastavením na krížovej ceste, ktorá bola vytvorená z diel súčasných umelcov (sedem reliéfov, dve grafiky a päť malieb) v starom meste v r. 2019. Jednotlivé diela symbolizujúce štrnásť zastavení sú vystavené v sklobetónových tvárniciach a sú umiestnené na budovách alebo v samostatných stojanoch po uliciach historického centra.(Rábsky milostivý obraz Panny Márie a herma sv. Ladislava boli zapísané do Zoznamu hodnôt Rábsko-mošonsko-šopronskej župy.)

Kategória : Győr

Győr, Kostol Sv. Trojice (kostol nemeckého špitála)

Kategória : Győr

Kostol zasvätený Sv. Trojici bol postavený v r. 1746 zásluhou fondu Cecílie Wagnerovej, vdovy po Wolfgangovi Haberlovi. Bol situovaný v susedstve domova pre starých nemeckých mešťanov, tzv. nemeckého špitála. Bohato vyrezávaný oltár je jednou z najkrajších zachovaných rokokových pamiatok v meste Győr. Oltárny obraz umiestnený medzi sochami sv. Jána Nepomuckého a sv. Mikuláša je pravdepodobne dielom  Stefana Schallera. Socha Panny Márie na bočnej stene je kópiou milostivej sochy z Mariazellu (na zadnej strane s pečaťou známeho rakúskeho pútnického mesta s vyznačením roku 1766). Pozornosť si zasluhujú aj ďalšie barokové diela ako olejomaľby zobrazujúce sv. Jozefa, sv. Jána Krstiteľa a sv. Františka Borgiáša s rámom. 

Kategória : Győr

Kostol sv. Imricha

Kategória : Győr

Kostol postavili podľa plánov Nándora Körmendyho a vysvätil ho biskup Vilmos Apor v r. 1943. Priečelie pri vchode zdobí keramika známej výtvarníčky Margit Kovácsovej. Vo vstupnej hale nájdeme dve mozaiky (sv. Anton, sv. Terézia) a dve maľby (sv. Jozef, sv. Filoména). Celý interiér kostola zdobí celoplošná nástenná multifigurálna séria obrazov od Istvána Szőnyiho. Vo svätyni sa nachádza freska so šiestimi výjavmi s názvom Kristus zvíťazí vo svetovej cirkvi. Veľkoplošnú stenu lode zdobí secco s tromi výjavmi s názvom Maďarská cirkev sa modlí a pracuje / naša minulosť, naša prítomnosť, naša budúcnosť. Dvere tabernákula zdobí reliéf, ktorý zachytáva postavu Dobrého pastiera so zablúdenou ovečkou okolo pleca (autorom diela je Antal Borsa). Vo svätyni nájdeme  mozaikovú podlahu, ktorá zobrazuje jednak historický Győr a mesto v 20. storočí s jeho charakteristickými budovami, priemyselnou a obchodnou činnosťou, jednak sú tu zachytené ročne sa opakujúce znaky zverokruhu; diela pripomínajú smrteľníkom večného a nadčasového Boha (ich autorom je Géza Főnyi). Reliéfy na oltári sv. Imricha sú dielom Miklósa Borsosa. Na stene kaplnky s krstiteľnicou nájdeme mozaikový obraz od Jánosa Pleidela. Železné dvere kaplnky zachytávajú výjav krstenia, autorom diela je zlatník Bandi Schima.

Kategória : Győr

Kaplnka Panny Márie Pomocnej (Kiskút)

Kategória : Győr

Barón Rezső Kruchina v r. 1928 zavesil na strom v háji nazvanom Kiskút obraz Panny Márie s malým Ježiškom. Tu modlil za svojho ťažko chorého syna a za jeho uzdravenie odvďačil tabuľou s nápisom „Mária pomohla“. Uctievanie  pôvodného obrazu, ktorý v r. 1938 premiestnili do niky kaplnky, sa rýchlo rozšírilo a rýchlo začali pribúdať nové ďakovné tabuľky. V lete r. 1947 obraz bol vytrhnutý z rámu a rozrezaný. Páchateľa zadržali, údajne (podľa úradných záznamov) ho útokom poverila neznáma osoba sediaca v aute s viedenskou poznávacou značkou, ktorá mu za vykonanie činu zaplatila 30 forintov. Celá diecéza sa spojila v úsilí vybudovať stavbu, ktorá by mohla poskytnúť bezpečné miesto na uloženie milostivého obrazu. Veriaci z mesta Győr počas septembrovej púte v obci Osli začali zbierku na vypracovanie plánu kaplnky, ktorého prípravou poverili Sándora Schneidera. Dňa 12. októbra zreštaurovaný obraz na ceste späť do Kiskútu sprevádzalo  desaťtisíc veriacich, ktorých viedol biskup Kálmán Papp, a každý z nich mal v ruke tehlu. Mnohí sa pripojili k davu s väčším množstvom stavebného materiálu. Stavebné práce sa realizovali na báze dobrovoľnej a bezplatnej účasti. Základný kameň kaplnky položil jezuitský misijný biskup Miklós Szarvas 23. mája 1948. Svätyňa pútnickej kaplnky zasvätenej Panne Márii Pomocnej je z prednej strany otvorená stavba, ktorá má prirodzené spojenie s prírodou. Otvorené do prírody sú aj zastrešené arkády, ktoré sa odvíjajú od lode oblúkovo, v tvare otvorenej náruče. Za sakrálnou stavbou stojí votívny stĺp sv. Jozefa, ktorý zároveň zachováva niku niekdajšej kaplnky.

Kategória : Győr

Kostol sv. Anny (uršulínky)

Kategória : Győr

Rád uršulínok začal pôsobiť v meste Győr v r. 1726 pod vedením matky predstavenej Márie Alexie. Kostol sv. Anny bol postavený v r. 1762 paralelne s ulicou, medzi budovami ich kláštora a školy. Takto vznikla ucelená baroková zástavba zdobená malým sanktusníkom. Na klenbe kostola nájdeme tri fresky od Stefana Schallera. Obraz nad svätyňou zachytáva zasnúbenie Panny Márie. Obraz kupoly okolo postavy Ježiša zobrazuje výjavy zo života sv. Uršuly, sv. Angely, sv. Ignáca a sv. Gregora pápeža. Obraz nad chórom zachytáva patrónku hudobníkov sv. Cecíliu, ako hrá na harfe. Medzi pôvodné sochy hlavného oltára bol v r. 1908 umiestnený obraz sv. Anny. Škola uršulínok v meste Győr fungovala od svojho založenia v r. 1726 až do r. 1948, keď ju zoštátnili. Sestry boli deportované 18. júna 1950 v noci. V kostole sa konali bohoslužby aj naďalej, ale jeho zvon sa mohol znovu ozvať až v r. 1993, po štyridsaťtriročnom nútenom mlčaní. Sestry uršulínky vtedy získali späť nielen kláštor, ale aj školu. 

Kategória : Győr

Kostol premenenia Pána

Kategória : Győr

Prvým svätostánkom v mestskej časti Újváros bola kaplnka Salvator z r. 1695, ktorá stála na mieste dnešnej synagógy. Druhým bol Kostol sv. Jozefa, postavený na mieste dnešného kostola. Pôvodne to bol evanjelický kostol, ktorý katolíci získali v r. 1749. Keďže po nejakom čase stavba svojou veľkosťou už nespĺňala nároky veriacich, v r. 1836 - 1841 bol postavený nový - súčasný - kostol v neoklasicistickom slohu podľa plánov Antona Fruhhmanna. So svojou plochou 660 m2 je to druhý najväčší kostol v meste Győr, kde nad hlavným oltárom vidíme erb mesta ako staviteľa kostola. Obraz hlavného oltára Premenenie Pána zachytáva výjav z hory, keď Ježiš ukázal trom apoštolom (Petrovi, Jakubovi a Jánovi) svoju božskú podstatu, aby z toho mohli čerpať silu v časoch prenasledovania. Vedľa hlavného oltára stojí socha patróna mesta Győr - sv. Štefana diakona. Organ bol vyhotovený v Bratislave v r. 1854 a do Győru ho priviezli loďou. Bočný oltár zasvätený sv. Jozefovi z r. 1896 sa nachádza v rade kaplniek po pravej strane. 

Kategória : Győr

Kostol sv. Anny (kostol maďarského špitálu)

Kategória : Győr

Rábsky biskup Juraj Széchenyi v r. 1666 založil fond na vytvorenie a sprevádzkovanie domova, resp. špitálu pre starých maďarských mešťanov. V r. 1735 v jeho susedstve postavili kostol podľa plánov karmelitského mnícha Martina Wittwera. Veža tejto barokovej stavby nie je situovaná v priečelí, ale stojí pri svätyni. Kostol bol pôvodne zasvätený sv. Alžbete, až neskôr sa dostal na hlavný oltár obraz sv. Anny. Na ľavej strane obrazu stojí pozlátená drevená socha sv. Jozefa, na pravej strane socha sv. Joachima. Navrchu bočných stĺpov oltárnej stavby stoja anjeli, na hlavici vnútorných stĺpov uvidíme sediacu postavu Syna a Otca, kým symbol Ducha svätého (sochu holuba) nájdeme pred okrúhlym vitrážovým oknom. Obraz na bočnom oltári bol namaľovaný okolo r. 1740, zobrazuje sv. Alžbetu, na jeho pravej a ľavej strane stoja pozlátené drevené sochy sv. Jána Nepomuckého a sv. Mikuláša biskupa. V nadstavci oltára nájdeme olejomaľbu so sv. Martinom, v spodnej časti oltára sošku Pražského Jezuliatka uloženého v sklenenej vitríne.