Komárňansko-ostrihomská župa

Kategória : Esztergom

Katedrála Panny Márie a sv. Vojtecha (Bazilika) - Ostrihom

Kategória : Esztergom

Ostrihomská bazilika je najväčším kostolom v Maďarsku. Emblematická stavba na ostrihomskom hradnom návrší, Katedrála Panny Márie a sv. Vojtecha - ľudovo nazývaná len ostrihomská bazilika - je popredným chrámom v Maďarsku aj podľa postavenia. Poukazuje na to aj nápis na hlavnom priečelí: CAPUT, MATER ET MAGISTRA ECCLESIARUM HUNGARIAE (v preklade: je hlavou, matkou a učiteľkou maďarskej cirkvi). Sto metrov vysokú baziliku postavili v r. 1822 až 1869, vysvätili ju v r. 1856. Nachádza sa tu najväčší oltárny obraz na svete na jednom plátne. Pod hlavnou loďou v podzemnej krypte odpočívajú ostrihomskí arcibiskupi. Okrem iných je tu pochovaný Alexander Rudnay, iniciátor výstavby monumentálnej sústavy sakrálnych budov, ale sú tu uchovávané aj stredoveké a rano novoveké náhrobníky patriace k predošlej katedrále. Premiestnili sem napríklad epitaf arcibiskupa Jánosa Vitéza (Jána Vitéza zo Sredny), vychovávateľa a kancelára kráľa Mateja Korvína, a tiež prímasa Dionýza Széchyho, ktorý korunoval troch uhorských kráľov. Na prvom poschodí baziliky sa nachádza klenotnica: zbierka liturgických predmetov z drahých kovov a textílií predstavuje mimoriadnu umeleckú a kultúrno-historickú hodnotu aj v celoeurópskom meradle. Už dlhé stáročia je tu uchovávaný korunovačný kríž, na ktorý skladali sľub uhorskí panovníci. Na ľavej strane baziliky sa nachádza Bakóczova kaplnka zo 16. storočia, prekrásna pamiatka renesančnej architektúry na území Uhorska, ktorá je zároveň mariánskym pútnickým miestom (zasvätená Panne Márii Hradnej).   Priestory otvorené pre návštevníkov: kostol, krypty, klenotnica, panoramatická miestnosť, vyhliadka z kupoly, zvonica Služby: sväté omše, hodiny náboženskej výučby, prehliadky s výkladom, múzejná pedagogika, koncerty a iné podujatia, predajňa devocionálií, darčeková predajňa   Adresa: 2500 Esztergom, Szent István tér 1. Sviatky baziliky: 23. apríla a 15. augusta Adorácia: 1. januára a 31. augusta Ďalšie informácie: 2501 Esztergom, Pf.: 133. +36 33 402 354, fax: +36 33 402 353 ebazilika@gmail.com www.bazilika-esztergom.hu

Kategória : Esztergom

Farský kostol sv. Ignáca z Loyoly v mestskej časti Víziváros - Ostrihom

Kategória : Esztergom

Farský kostol sa nachádza v susedstve primaciálneho paláca, na Mindszentyho námestí, v mestskej časti Víziváros. Barokový kostol postavili jezuiti v prvej polovici 18. stočia a zasvätený sv. Ignácovi z Loyoly. V rokoch 1820 až 1856 dočasne plnil úlohu katedrály, resp. sídla ostrihomskej arcidiecézy. Pamiatkovo chránený kostol je významnou pamiatkou barokovej architektúry na území bývalého Uhorska, ktorá má korene v Taliansku. Medzi dvoma vežami si zasluhuje pozornosť vpredu mierne vystupujúce, oblo tvarované  priečelie, na vrchu lomeného cimburia nájdeme sochu sv. Ignáca z Loyoly. Jednoloďový kostol má  rozlohu 399 m², nad loďou a svätyňou je česká klenba. Obraz na hlavnom oltári namaľoval Martino Altomonte v r. 1737, zobrazuje apoteózu a zázraky sv. Ignáca. Oproti vchodu do kostola stojí pamiatkovo chránený mariánsky stĺp z r. 1740, postavili ho na pamiatku pustošivého moru, ktorý postihol mesto rok pred jeho postavením.   Adresa: 2500 Esztergom, Mindszenty tér 1. Sviatok kostola: 31.07. Adorácia: 01.06. a 08.10.   Ďalšie informácie: Farský úrad 2500 Esztergom, Mindszenty tér 3. 33/413-878 vizivaros@egomnet.hu

Kategória : Esztergom

Kaplnka sv. Tomáša Becketa (Kaplnka Bolestnej Panny Márie) - Ostrihom

Kategória : Esztergom

Jedna z mestských častí Ostrihomu sa nazýva Szenttamás a bola pomenovaná po sv. Tomášovi Becketovi. Do r. 1895 bola samostatnou obcou. Severne od starého mesta, pri úpätí Vrchu sv. Tomáša sa nachádzajú termálne pramene, pri ktorých manželka uhorského kráľa Bela III. Anna z Antiochie založila kúpele - pravdepodobne prvé verejné kúpele v krajine. Ku kaplnke na Vrchu sv. Tomáša vedie kalvária vytvorená v barokovom slohu. Krížová cesta má šesť zastavení, v malých sakrálnych stavbách nájdeme maľované kamenné reliéfy a maľované drevené sochy. Barokovú kalváriu vybudovali v r. 1781, kým kaplnku postavili v r. 1823 v klasicistickom slohu. Kaplnku s celkovou plochou 41 m2  dal postaviť biskup a kanonik Ján Benyovszky na počesť Sedembolestnej Panny Márie,  uložili tu aj relikvie sv. Tomáša Becketa. Kaplnka s obdĺžnikovým pôdorysom a drevenými piliermi má trojuholníkovú klenbu a malú vežičku na priečelí. Pred ňou nájdeme pamiatkovo chránené súsošie Kalvárie z r. 1781. Pôvodne stálo na hradnom vrchu a preniesli ho sem počas výstavby baziliky. Adresa: Esztergom-Szenttamáshegy Sviatok kostola: 15.09. Ďalšie informácie: Farský úrad 2500 Esztergom, Mindszenty tér 3. 33/413-878 vizivaros@egomnet.hu

Kategória : Esztergom

Kostol ostrihomských františkánov (Kostol sv. Anny) - Ostrihom

Kategória : Esztergom

Kostol a kláštor sv. Anny je najstaršou architektonickou pamiatkou mesta z obdobia baroka. Kostol františkánov bol čiastočne postavený na základoch staršieho stredovekého kostola zasväteného Panne Márii Pomocnej. Františkáni prišli do Ostrihomu už pred smrťou sv. Františka z Assisi, okolo roku1220. V ich pôvodnom kostole pochovali uhorského kráľa Bela IV. Táto staršia stavba sa nezachovala, na jej mieste sa začala výstavba nového, súčasného kostola v r. 1700, no svätostánok získal dnešnú podobu až v r. 1886 prístavbou veže. V nikách v priečelí kostola nájdeme sochy troch svätých: sv. Františka z Assisi, sv. Anny s malou Máriou a sv. Antona Paduánskeho. Rozsiahla obnova kostola sa uskutočnila v r. 1989 - 1990, kým kláštor bol do r. 1999 postupne rozširovaný a rekonštruovaný. V budove kláštora v súčasnosti sídli Františkánske gymnázium a internát Pelbárta Temesváriho.   Adresa: 2500 Esztergom, Bottyán J. u. 10. Sviatok kostola: 26.06.   Adorácia: 28.03. a 07.12.   Ďalšie informácie: Farský úrad 2500 Esztergom, Bottyán János u. 10. (33) 510-290, 414-300/124 esztergom-lelk@ofm.hu http://franka-egom.ofm.hu

Kategória : Esztergom

Farský kostol sv. Petra a Pavla (farský kostol v centre) - Ostrihom

Kategória : Esztergom

Kostol s jednou vežou - známy aj ako starý kostol - bol postavený v r. 1757 - 1762. Zvláštnu pozornosť si zasluhujú prekrásne dubové dvere a bohato vyrezávané kostolné lavice. Je to druhý najväčší kostol v meste (po bazilike) a zároveň tretí najväčší v rámci diecézy. Jeho veža je 70 m vysoká. História kostola siaha až do stredoveku, za jeho predchodcu považujeme  farnosť sv. Petra, o ktorej sú zmienky už v r. 1294. V r. 1756 poverili budínskeho staviteľa Ignáca Oratseka výstavbou súčasného kostola.  Monumentálny barokový chrám vysvätil prímas František Barkóczy v r. 1762. Pamiatkovo chránený kostol s plochou asi 990 m2 bol miestom konania mnohých významných udalostí cirkevného či náboženského života mesta. Do jeho mobiliára stále pribúdajú nové diela. Autorom obrazu na hlavnom oltári je János Vaszary. V murovanom oplotení kostola je umiestnená  socha sv. Jána Nepomuckého, táto kultúrna pamiatka pochádza z 18. storočia. V kostole istý čas pôsobil ako kaplán známy teológ a biskup Ottokár Prohászka. Farnosť poskytuje aj nocľah pútnikom.     Adresa: 2500 Esztergom, Deák Ferenc u. 12.   Ďalšie informácie: Farský úrad 2500 Esztergom, IV. Béla király u. 3. 20/775-2841, 33/898-124 sztpeterespal@egomnet.hu http://belvarosiesztergom.hu

Kategória : Esztergom

Kostol sv. Michala - Ostrihom

Kategória : Esztergom

Pamiatkovo chránený kostol, ktorý je ozdobou hlavnej ulice, je v meste všeobecne známy ako srbský kostol. V súčasnosti gréckokatolícky kostol do r. 1910 patril srbskej ortodoxii. Kamenný svätostánok zasvätený  sv. Michalovi a sv. Gabrielovi archanjelovi vybudovali Srbi v r. 1700 na mieste, kde v stredoveku stál špitál johanitov a neskôr niekoľko menších kostolov.  Nový jednoloďový kostol bol postavený v barokovom slohu, s vežou umiestnenou v centrálnej osi fasády, stavba stojí mimo línie ulice. Ikony v duchu balkánskeho a byzantského umenia pochádzajú z 16. - 17. storočia, fríza s apoštolmi bola vytvorená okolo r. 1740. Po tom, ako sa srbské etnikum vytratilo z mesta, zariadenie kostola a ojedinelé, tzv. nízke ikonostasy  previezli do Szentendre, kde sú uchovávané v Srbskej sakrálno-umeleckej a vedeckej zbierke. Budovu v r. 2000 získala gréckokatolícka cirkev, ktorá ju krásne obnovila. Pri kostole stoja náhrobníky a kríže z 18. storočia. V suteréne kostola sú prístupné zvyšky niekdajšieho kostola johanitov.   Adresa: 2500Esztergom, Kossuth u. 60. Sviatok kostola:  08.11. Ďalšie informácie: (33) 631-681, 30/3166345 kapcsolat@gorkatesztergom.hu

Zrúcaniny pavlínskeho kláštora a Kostola sv. Kríža – Kesztölc-Klastrompuszta

Rád svätého Pavla Prvého Pustovníka (uhorský rád pavlínov) je jediná mníšska rehoľa založená v Uhorsku v stredoveku.  V 1246 sa kanonik Eusébius Ostrihomský, ktorý sa často stretával s pustovníkmi v oblasti pilišských kopcov, vzdal všetkého svojho majetku a so súhlasom ostrihomského arcibiskupa sám odišiel do Piliša. Tam zjednotil pustovníkov, za svojho patróna si volili prvého pustovníka Pavla a vytvorili rád bratov svätého Pavla Prvého Pustovníka. Pod pilišskými jaskyňami založili kostol a monastický kláštor zasvätený sv. Krížu. Kostol postavený v gotickom slohu bol dlhý 26 m a široký osem metrov. Budovy obkolesoval široký múr, rehoľníci pochovávali svojich mŕtvych v kostole. Táto lokalita zvaná Klastrompuszta bola sídlom pavlínov v rokoch 1250 až 1304. Pri zrúcaninách kostola sa tradične každý rok v polovici septembra slúži spomienková omša na pamiatku zakladateľov rádu. V tom čase sa zrúcaniny niekdajšieho kláštora opäť stanú sídlom pavlínskeho rádu, kam prichádzajú návštevníci zo všetkých končín krajiny, aby si spoločne uctili pamiatku zakladateľov.

Kategória : Dorog

Farský kostol sv. Barbory - Dorog

Kategória : Dorog

Banská farnosť pod patronátom sv. Barbory bola založená v r. 1923 a ďalší rok sa začala výstavba kostola podľa plánov hlavného architekta mesta Zoltána Gáthyho. Svätostánok bol postavený v historizujúcom neorománskom-neorenesančnom slohu, posvätil ho ostrihomský arcibiskup a prímas Jusztinián Serédi v r. 1931. Pri tejto príležitosti prvýkrát odznela skladba Dorožská omša od Antala Bánátiho Buchnera.  Obraz nad hlavným oltárom je dielom Lajosa Mátraia. Kostol bol výrazne poškodený počas druhej svetovej vojny. Nové fresky namaľoval Asztrik Kákonyi, slnečné hodiny vyhotovil József Klotz. V rámci obnovy budovy od r. 2000 kostolnú vežu a hodiny zrekonštruovali podľa pôvodného návrhu. Dielo sochára Róberta Csíkszentmihályiho bolo umiestnené pri kostole pri príležitosti dvadsiateho výročia vyhlásenia Dorogu za mesto: postava anjela pripomína niekdajšie impozantné dielo na námestí - oltár z miestneho uhlia. Kostol a jeho okolie je v súčasnosti popredným miestom zachovávania baníckych tradícií.   Adresa: 2510 Dorog-Újtelep Bányászkörönd 3. Sviatok kostola: 04.12. Adorácia: 25.05.a 27.12.   Ďalšie informácie: Farský úrad 2510 Dorog, Bányászkörönd 1. 33/431-783 banyasztemplom.dorog@gmail.com

Kategória : Péliföldszentkereszt

Kostol sv. Kríža - Péliföldszentkereszt

Kategória : Péliföldszentkereszt

Táto lokalita bola cirkevným majetkom už v 14. storočí. Súčasný kostol bol postavený v barokovom slohu v r. 1735. V druhej polovici 18. storočia tu postavili kláštor pre nazarénov, neskôr opäť našli na  tomto mieste domov pavlíni, hoci v oboch prípadoch len na  krátky čas. Pútnické miesto v r. 1913 prevzali saleziáni don Bosca, s ktorými  prišlo obdobie stálosti a rozkvetu - až do r. 1950, keď budovu zoštátnili. Saleziáni získali kostol späť v r. 1992. Pútnický kostol, kde je  uchovávaná relikvia sv. Kríža bol obnovený v r. 2014 a v súčasnosti očakáva veriacich na každodenných bohoslužbách. Za povšimnutie stojí predovšetkým Kaplnka sv. Vendelína a vitráže s výjavmi Sedembolestnej Panny Márie. V lokalite nájdeme aj ojedinelé súsošie Kalvárie, pričom každé zastavenie bolo vytvorené v inom slohu, a je tu aj lurdská jaskyňa. Zásluhou svojich významných sakrálnych pamiatok je Péliföldszentkereszt obľúbeným cieľom pútnikov. Je jednou zo zastávok na približne 1400 km dlhej Mariánskej ceste vedúcej z Mariazellu (Štajersko, Rakúsko) do Csíksomlyó - Șumuleu Ciuc (Sedmohradsko, Rumunsko), a tiež na 940 km dlhej Via Margaritarum, čiže na Ceste perál, ktorá spája pútnické miesta Mátraverebély, Szentkút a Mariazell. Pútnické miesto úcty sv. Kríža. Služby: sväté omše, ubytovanie, podujatia, darčeková predajňa, kaviareň, miesto s pečiatkou na modrej turistickej trase, návštevnícke centrum Gerecse Natúrpark (vo výstavbe!)   Adresa: Bajót – Péliföldszentkereszt   Ďalšie informácie: 2533 Bajót- Péliföldszentkereszt, Pf. 3 +36-33/506-340, +36-20/235-9006 szentkereszt@szaleziak.hu http://szentkereszt.szaleziak.hu/

Kategória : Lábatlan

Kostol reformovanej cirkvi - Lábatlan

Kategória : Lábatlan

Pamiatkovo chránený kostol reformovanej cirkvi bol postavený na mieste stredovekého kostola z čias Arpádovcov v 14. - 15. storočí. Vežu s opornými piliermi pristavili k fasáde v r. 1788. V r. 1894 kostol prestavali v neogotickom duchu, pričom do značnej miery zbúrali jeho stredoveké časti a vtedy vznikla aj prístavba na severovýchodnej strane veže. Kostol prešiel rekonštrukciou v r. 1997 a 2000. Výskum v r. 2000 odhalil murovaný roh kostola, ktorý tu stál pravdepodobne už pred 14. storočím Fasáda bola obnovená v r. 2017. Kostol s východnou orientáciou stojí na kopci, na voľnom priestranstve, jednoloďovú stavbu uzatvára polygonálna svätyňa. Pred západným priečelím svätostánku stojí veža s opornými piliermi, svätyňu zakrýva valbová strecha. Pôvod východného múru kostola až do výšky rímsy spadá so stredoveku. Vo svätyni a na južnej strane nájdeme oporné piliere, gotické okná a portál, na severnej strane svätyne do sakristie vedú gotické dvere. Interiér má rovný strop, na vstupnej strane lode vidíme drevený chór. V rámci mobiliáru si pozornosť si zasluhuje stôl Pána z r. 1825 a krstiteľnica z r. 1887. Drevené zariadenie kostola pochádza z r. 1873.     Adresa: Lábatlan, Dózsa György út 112.   Ďalšie informácie: 33/361-585

Kategória : Neszmély

Kostol reformovanej cirkvi – Neszmély

Kategória : Neszmély

Kostol s východnou orientáciou stojí pri hlavnej ceste, na voľnom priestranstve areálu, ktorý je čiastočne ohradený kamenným múrom so strieľňami.  Jeho základy pochádzajú zo 14. storočia, stavba bola za uplynulé stáročia viackrát rozšírená, prestavaná. Pred západným priečelím jednoloďového kostola stojí veža, polygonálne uzatvorenú svätyňu zakrýva valbová strecha. Vo svätyni nájdeme gotické okná a oporné piliere, na severnej fasáde zvyšky gotickej klenby. Loď má rovný strop, v jeho západnej časti sa nachádza chór podoprený liatinovými piliermi. Kamenný múr okolo kostola pochádza sčasti zo stredoveku. V areáli kostola sú zachované zvyšky náhrobníkov z rímskych čias a gotické kamenné artefakty. Takzvaná neszmélyska hlava sa dostala do múzea v meste Tata z tohto kostola: pravdepodobne bola súčasťou stredovekej brány, umiestnená ako konzola pod ramenom preklenutia a mohla zobrazovať  staviteľa kostola.   Adresa: Neszmély Fő u. 171., Mosó köz 1.   Ďalšie informácie: +36 34-451-771

Kategória : Dunaalmás

Kostol reformovanej cirkvi – Dunaalmás

Kategória : Dunaalmás

Minulosť obce Dunaalmás je výrazne spojená s cirkevnými dejinami. V r. 1216 tu bol postavený kostol zasvätený sv. Ladislavovi a benediktínsky kláštor. Rehoľnici opustili svoj kostol a kláštor pod tureckou hrozbou. Začiatok reformácie sa spája s Martinom Lutherom a jeho 95 tézami, ktoré zverejnil vo Wittenbergu 31. októbra 1517. Aj v Uhorsku sa mnohí mladí  preto rozhodli  študovať na wittenberskej univerzite. V miestnych pomeroch pomohlo rýchlemu rozšíreniu reformácie aj fakt, že väčšina študentov sa vrátila domov zo zahraničia práve cez almášsky brod. Protestantské rodiny prisťahované do dediny okolo r. 1550 opravili chátrajúci kostol a začali ho využívať. Súčasný kostol bol postavený na mieste starého svätostánku v duchu historizujúceho eklekticizmu v r. 1894. Baroková kupola kostola bola zničená počas druhej svetovej vojny, zrekonštruovali ju až v r. 1988. V areáli kostola nájdeme pamätník mierovej dohody známej ako žitavský mier a tiež pomník obetiam druhej svetovej vojny.   Adresa: 2545 Dunaalmás, Almási út 78.   Ďalšie informácie: Valkiné Gúthy Éva +36-34-450-464

Kategória : Vértesszőlős

Kostol narodenia Panny Márie – Vértesszőlős

Kategória : Vértesszőlős

Kostol obce Vértesszőlős – podľa kroniky Jánosa Jankovicsa Nepomukiho - postavili v r. 1671. Vežu pristavili neskôr, v r. 1751. Kostol bol zasvätený Blahoslavenej Panne Márii v r. 1792, pri tejto príležitosti svätostánok dostal aj ornát od grófa Františka Esterházyho, táto kazula (vrchné bohoslužobné rúcho) je dodnes zachovaná. Kazateľnica a barokový oltár Panny Márie, ktorý v súčasnosti nájdeme na pravej strane bočnej lode sa dostali do Vértesszőlősu z majkského kostola rozpusteného kamaldulského rádu. Organ postavil komárňanský majster János Sachs v r. 1844. V r. 1955 pod chórom, oproti schodisku, ctitelia Panny Márie vybudovali lurdskú jaskyňu z miestneho vápenca. Seccomaľby nového hlavného oltára sú dielom akademického maliara Józsefa Samodaiho, boli vytvorené v r. 1968. Starý oltárny obraz namaľovaný v r. 1870 vo Viedni dnes nájdeme na bočnej stene presbytéria.    Adresa: 2837 Vértesszőlős, Templom u. 49.   Ďalšie informácie:  06-30/339-8612   Kostol je sprístupnený skupinám na základe  predbežného telefonického dohovoru:           Tibor Nagy 34/379-209 alebo Norbert Zachara 34/379-191 a 30/276-8557

Kategória : Kecskéd

Kostol sv. Anny – Kecskéd

Kategória : Kecskéd

Pamiatkovo chránený kostol na Hlavnej ulici bol postavený podľa plánov architekta rodiny Esterházyovcov Jakoba Fellnera. Kecskéd bol v tých časoch súčasťou gestešského panstva. Barokový jednovežový kostol postavili  okolo roku 1860 a zasvätili ho sv. Anne. Pozornosť si zasluhujú dva bohato zdobené relikviáre, ktoré pochádzajú z neďalekého kamaldulského kláštora v obci Majk. Priečelie kostola je pekne zdobené, podlaha je z pálených tehál, kazateľnicu vyrobili z duba, oltár z mramoru. Všetky tri zvony 43 m vysokej veže boli vyrobené v šopronskej továrni Friedricha Seltenhofera v r. 1922.   Adresa: 2852 Kecskéd, Fő u. 8. Ďalšie informácie: 2840 Oroszlány, Haraszthegyi út 11. (34) 362 606 http://www.munkasszentjozsef.hu

Kategória : Oroszlány-Majk

Kamaldulský kláštor – Oroszlány – Majk

Kategória : Oroszlány-Majk

Kamaldulský kláštor obklopený lesmi a jazerami sa nachádza neďaleko mesta Oroszlány v lokalite Majk. Pamiatkovo chránený barokový komplex pozostáva zo sedemnástich emeritiek (pustovníckych príbytkov), kostolnej veže a kláštora a je ojedinelou sakrálnou pamiatkou aj v celoeurópskom meradle. Kláštor založil József Esterházy v r. 1733, ktorý zároveň daroval spoločenstvu pustovníkov 1200-jutrový majer, jazerá a mlyny. Po satmárskom mieri z r. 1711, ktorý ukončil protihabsburgské povstanie Františka Rákócziho II., prítomnosť kamaldulských mníchov žijúcich v ustavičnom mlčaní mala aj symbolický význam, ich kláštor bol postavený z darov veriacich. Komplex navrhol rakúsky architekt Franz Anton Pilgram. Základy kostola položili v r. 1753 a k základnému kameňu priložili aj rybu - symbol mlčania. Výstavba trvala do r. 1770, no z pôvodne plánovaných dvadsiatich emeritiek sa realizovalo iba sedemnásť. Každý domček postavili z darov uhorských šľachtických rodov, ktoré zostali verné Rákóczimu; aj dnes ich môžeme identifikovať podľa rodinných erbov, ktoré sa nachádzajú na priečelí jednotlivých emeritiek. V lete 1810 udrel do kostola hrom, plamene zničili strechu, po tejto udalosti kostol zasvätený sv. Jánovi neobnovili. Kamene stavby použili evanjelici v meste Oroszlány a tiež pri prestavbe kaštieľa Károlya Esterházyho v obci Csákvár. Na jednej strane veže, na zvyškoch klenby sakristie aj dnes vidíme fragment niekdajkšej fresky. Počas druhej svetovej vojny bol súbor stavieb značne poškodený. Po vojne tu fungovala nemocnica, po zoštátnení bola v budovách zriadená stredná škola s internátom, neskôr robotnícka ubytovňa. Majk je od osemdesiatych rokoc 20. storočia turistickou atrakciou. Spodnú časť kostolnej veže opravili v r. 1993, moderné vežové hodiny sem umiestnili v r. 1992. Budova kláštora prešla rozsiahlou obnovou v r. 2016 vrátane stavebných konštrukcií, vonkajšej úpravy a tiež rekonštrukcie pivničných priestorov, prízemia a povaly na sušenie byliniek so zreteľom na ich pamiatkovú hodnotu. Okrem toho bolo obnovené vnútorné čestné nádvorie foresterie (spoločné priestory a priestory pre hostí), a boli reštaurované vzácne fresky bývalého refektória. Obnova jednotlivých častí súboru sakrálnych stavieb prebieha dodnes, ale komplex je otvorený pre návštevníkov. Adresa: 2890 Oroszlány – Majkpuszta   Ďalšie informácie: +36/34/560-690 www.majk.hu   Otváracie hodiny: denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00 h, návšteva je možná výhradne so sprievodcom, prehliadky sa začínajú každú celú hodinu.

Kategória : Vértesszentkereszt

Benediktínske opátstvo – Vértesszentkereszt

Kategória : Vértesszentkereszt

Svojimi hodnotne vypracovanými kamennými artefaktmi je opátstvo lákavým cieľom pre návštevníkov, ktorí vyhľadávajú architektonické a umeleckohistorické pamiatky románskej čias a ranej gotiky. V husto zalesnenej oblasti pohoria Vértes pravdepodobne už pred príchodom benediktínskych rehoľníkov stál kostolík, pri ktorom benediktíni postavili svoj kostol a kláštor takmer pred 900 rokmi. Presné okolnosti založenia monastického kláštora nie sú známe, ale v r. 1146 už tu žilo spoločenstvo rehoľníkov. Počiatky výstavby sú spojené s biskupom Ugrinom (II.) na konci 12. storočia, kým práce boli dokončené počas jeho následníka, župana Mikuláša (I.) v prvých mesiachoch 13. stor. Južne od pôvodného súboru sakrálnych stavieb bol v 13. stor. postavený monumentálny trojloďový kostol bazilikového typu s východnou orientáciou a bohatou sochárskou výzdobou v duchu románskeho obdobia. Počas panovania Karola Róberta z rodu Anjouovcov sa táto lokalita stala kráľovským majetkom, obľúbeným poľovným revírom panovníka. V časoch, keď patrónmi kláštora boli uhorskí panovníci, sakrálny komplex  prežíval čas rozkvetu. Neskôr niekoľkokrát zmenil vlastníkov, ktorí spravidla zanedbávali jeho údržbu. V r. 1478 kráľ Matej Korvín požiadal o súhlas pápeža Sixta IV., aby „celkom schátrané, takmer úplne zrúcané ruiny (teda opátstvo) si mohol prisvojiť dominikánsky kláštor postavený z úcty k sv. Margite, ležiaci mimo hradieb Stoličného Belehradu". To sa aj stalo a opátstvo bolo v r. 1478 zapísané do registračných kníh dominikánskeho rádu pod názvom Vérteskeresztúr. V čase tureckej nadvlády rehoľníci opustili kláštor, opátstvo zostalo trvalo neobývané. V 19. storočí kamene  z neho použili na výstavbu kostolov v okolitých obciach, ale tiež na stavbu mlynov a priehrad. Viaceré kamenné artefakty opátstva sa stali súčasťou pamätníka v meste Csákvár a umelej ruiny v Tate.   Adresa: Oroszlány - Vértesszentkereszt GPS súradnice: S:47.4437626799, V:18.2712829113   Ďalšie informácie: +36/20/544-3074, +36/30/600-1293, www.vertesszentkereszt.org   Otváracie hodiny: na základe predbežného dohovoru, návšteva je možná výhradne so sprievodcom       

Kategória : Császár

Kostol sv. Petra a Pavla – Császár

Kategória : Császár

Kostol zasvätený apoštolom sv. Petrovi a sv. Pavlovi s rozlohou približne 500 m2 stojí pri hlavnej ceste na Kossuthovej ulici č. 107. S výškou 36 m je dominantou centra obce, ktoré svojím parkom, fontánou a sochou je pôsobivo upravené. Pamiatkovo chránený kostol bol postavený na mieste, kde pôvodne stál starší kostol zo začiatku 12. storočia. Súčasný svätostánok vznikol podľa plánov Jakoba Fellnera v sedemdesiatych rokoch 18. Storočia. Celý interiér, stropné fresky a oltárne obrazy sú dielom známeho barokového umelca Stephana Dorffmeistera. Pozornosť si zasluhuje aj zábradlie svätyne z r. 1793 z dielne majstra Johanna Georga Messa a tiež veľkonočný svietnik vyrezaný z kusa dreva. Zvláštnou ozdobou kostola je kazateľnica v tvare archy, ktorá je vzácnou pamiatkou sakrálnej architektúry aj v európskom meradle.   Adresa: Császár, Kossuth u. 107. Ďalšie informácie: Író Sándor, farár: 06/20-4200447

Kategória : Csatka

Szentkút (Svätá studňa) – Csatka

Kategória : Csatka

Szentkút (Svätá studňa) leží v údolí, asi kilometer od obce Csatka. Kaplnku tu dala postaviť barónka Ágnes Fiáthová v r. 1862. O vypočutí modlitieb a zázračných uzdravení svedčia ďakovné tabuľky na stenách pútnickej kaplnky. Traduje sa, že Vilmos Meizler bol slepý, ale v r. 1792 tu za okamih opäť začal vidieť. Podľa pútnikov voda svätej studne lieči predovšetkým bolesti nôh a ochrnutie. V minulosti bolo zvykom - a praktizuje sa to dodnes -, že pútnici si v džbánoch a fľaškách odnášajú vodu zo zázračného prameňa, aby priniesli uzdravenie aj pre tých, ktorí zostali doma. Dlhé stáročia prichádzali k Milosrdnej Panne Márii davy veriacich, až kým vesprémska diecéza v r. 1962 aj formálne uznala pútnické miesto. Každý rok sem prichádzajú tisícky pútnikov, aby ochutnali vodu zo zázračného prameňa a očistili tým svoju dušu, umyli si tvár a na za sebou  nasledujúcich svätých omšiach prosili o požehnanie pre seba a svojich blízkych. Hlavný sviatok kostola sa tu každoročne koná 8. septembra, na sviatok narodenia Panny Márie. Vtedy Svätá studňa víta mnohých návštevníkov aj z Hornej zeme, Vojvodiny a Sedmohradska. Sväté omše sa okrem maďarčiny slúžia aj v nemeckom a rómskom jazyku. Pútnické miesto úcty modliacej sa Panny Márie.   Adresa: Csatka - Szentkút Sviatok kostola: 08.09.   Ďalšie informácie: Attila Holubák 2887 Ácsteszér, Kossuth L. u. 47/a. 06/20/8234249                                     holubaka@hotmail.com

Kategória : Nagyigmánd

Kostol sv. Michala – Nagyigmánd

Kategória : Nagyigmánd

Aj v pápežskej bule nájdeme zmienku o tom, že v obci Wigmánd už v r. 1102 zasvätili kostol Panne Márii. Súčasný obecný kostol bol postavený pred r. 1746. Príslušnú faru postavili v r. 1749 podľa plánov Jakoba Fellnera. Kostol v r. 1775 - 1777 prestavali na podnet grófa Esterházyho, plány rekonštrukcie tiež vypracoval Fellner. Vchod do kostola je situovaný na centrálnu os priečelia barokovej stavby, nad portálom uvidíme kamennú tabuľu s dátumom prestavby. Nad tabuľou sa nachádza kamenný erb Esterházyovcov. Kostol má jednoloďový interiér rozdelený na tri časti. Pozornosť si zasluhuje fakt, že svätostánok zdobia pôvodné oltárne obrazy a fresky. Na hlavnom oltári nájdeme kópiu diela italského majstra Guida Reniho.  Zobrazuje sv. Michala archanjela, vodcu dobrých anjelov, ktorý zvíťazil nad satanom. Svätý Michal je zároveň patrónom kostola.   Adresa: 2942 Nagyigmánd, Bercsényi Miklós u. 1. Sviatok kostola: 29.09.   Ďalšie informácie: Farský úrad 2942 Nagyigmánd, Mansbarth u. 2. +36-34/356-589 http://nagyigmandiplebania.mlap.hu//

Kategória : Vértessomló

Kostol navštívenia Panny Márie – Vértessomló

Kategória : Vértessomló

Pamiatkovo chránený rímskokatolícky pútnický kostol so sanktusníkom je najdôležitejšou pamätihodnosťou obce. Svätostánok bol postavený v dobe Esterházyovcov v r. 1735 až 1738 na zvyškoch schátranej kaplnky na okraji lesa. Barokový kostol s jednotnou kompozíciou dostavali až v r. 1875. Interiér kostola zdobia sochy Antala Schweigera z mesta Tata, oltárny obraz je kópiou milostivého obrazu Panny Márie uchovaného u viedenských kapucínov. Práve vďaka tomuto obrazu sa stal kostol pútnickým miestom. Vértessomló je aj dnes cieľom mnohých pútnikov, ktorí hľadajú útechu v Panne Márii. Miestne legendy sa zmieňujú aj o tom, prečo stojí kostol mimo obce a ako sa sem dostal milostivý obraz. Starí ľudia hovoria, že obraz Panny Márie bol zavesený na strome, tak ho vraj našiel istý pastier. Nechcel ho tam nechať, preto zobral obraz so sebou do dedinskej kaplnky. Keď nasledujúci deň zase pásol svoje stádo na danom mieste, bol veľmi prekvapený, pretože obraz opäť našiel na strome. Zas ho zvesil a zobral do dediny. Zopakovalo sa to asi aj tridsaťkrát, až kým si dedinčania zaumienili, že kostol postavia v blízkosti stromu. V skutočnosti autorkou maľby - kópie viedenského milostivého obrazu, ktorý zobrazuje Pannu Máriu dojčiacu malého Ježiška - bola pravdepodobne meštianka Krisztina Fahrerová. Svojím dielom sa priblížila originálu a následne kópiu darovala kapucínom v meste Óvár. Obraz odtiaľ do Vértessomló priniesol otec Ondrej, ktorý vybral túto lokalitu pre pustovnícky spôsob života. Pútnické miesto úcty Panny Márie, útechy zarmútených.   Hlavný sviatok kostola: 02. júla   Ďalšie informácie: Rímskokatolícky farský úrad 2823 Vértessomló Rákóczi u. 48. Tel.: 34/493-120