Csorna

Kategória : Csorna

Csorna, Pomník holokaustu

Kategória : Csorna

Na Námestí Szent István od roku 2005 stojí pomník na počesť odvlečených osôb do táborov smrti z Csorna v roku 1944. Na mramorových tabulách sú uvedené mená 655 židovských obetí z Csorna.Pomník, v tvare pôdorysu židovského kríža s kupolovým dokončením bol navrhnutýKrisztiánom Udvardim.

Kategória : Csorna

Kostol Panny Márie Nanebovzatej a Opátstvo premonštrátov

Kategória : Csorna

Najimpozantnejšou stavbou Csorny je Opátstvo premonštrátov a pristavaný farský kostol v centre mesta. Monastický kláštor založil v r. 1180 vtedajší patrón miestnej cirkvi. Dnešnú neskorobarokovú, klasicizujúcu podobu získala budova v r. 1790. Veža sa nachádza za svätyňou. Barokový hlavný oltár bol postavený okolo r. 1780, kazateľnica okolo r. 1790. Nad hlavným oltárom vidíme obraz Nanebovzatia Panny Márie. Nad trónom sa nachádza erb opátstva zobrazujúci víťazstvo sv. Michala. Obraz ľavého bočného oltára s Čiernou Madonou zázračne odolal aj požiaru. Prvé zmienky o vypočutí modlitieb pred milostivým obrazom sú z r. 1761. Obraz pravého bočného oltára - oltára sv. Vendelína - pochádza z r. 1874. Tabernákulum je dielom ľudového rezbára Ernő Kissa z  Bogyoszló. V budove nájdeme aj výstavné priestory, expozície predstavujú návštevníkom cirkevné a všeobecné dejiny regiónu Rábaköz a mesta Csorna. V parku pred kostolom sa nachádza mariánsky stĺp z r. 1780. Na jeho podstavci uvidíme postavy sv. Floriána, sv. Donáta a sv. Šebastiána. Spomedzi nich sa vynára postava Panny Márie v ruke s malým Ježiškom.

Kategória : Csorna

Kostol Srdca Ježišovho

Kategória : Csorna

V obci stál rímskokatolícky kostol už v r. 1281, ktorý bol zasvätený sv. Helene. Bol zničený počas veľkého požiaru v r. 1790 spolu s 270 obytnými domami. Po tejto udalosti obyvatelia obce navštevovali omše v kostole premonštrátov. Nový kostol, zasvätený Srdcu Ježišovmu, začali stavať v roku 1936 a vysvätili ho v r. 1938. Bol postavený podľa návrhu Nándora Körmendyho a je významnou pamiatkou modernej sakrálnej architektúry. Päťloďový kostol má dĺžku 60 m, šírku 30 m a kapacitu 2000 osôb. Nástenná maľba svätyne je dielom Sándora Nagya a so svojou plochou 180 m2 je najväčšou súvislou nástennou maľbou strednej Európy. Hlavný oltár z kararského mramoru a priečelie hlavného vchodu zdobia diela Bélu Ohmanna. Dve kaplnky boli zasvätené sv. Tereze z Lisieux a sv. Antonovi Paduánskemu. Sochy ich oltárov a tiež socha sv. Jozefa pochádzajú z dielne Lajosa Krasznai-Krausza. Obrazy zastavení krížovej cesty sú dielom Józsefa Samodaia. Angsterov organ bol postavený v r. 1942. Klenotom južného oratória je keramika zobrazujúca Matku Božiu v životnej veľkosti, vyhotovila ju Mária Flamm v slávnej továrni Zsolnay v meste Pécs (Päťkostolie). Nad oltárom nájdeme keramickú sochu Panny Márie, ktorá drží v ruke Ježiška objímajúceho kríž a v druhej ruke ukazuje ruženec.