Vitnyéd

Kategória : Vitnyéd

Kostol sťatia sv. Jána Krstiteľa

Kategória : Vitnyéd

Jednoloďový kostol s vežou situovanou v centrálnej osi priečelia postavila rodina Esterházyovcov. Budova nesie znaky baroka a klasicizmu. Pri vchode nájdeme pamätné tabule miestnych padlých hrdinov z prvej a druhej svetovej vojny. Po odstránení vojnových škôd obrazy v interiéri kostola zreštauroval rábsky akademický maliar Antal Borsa. Bočný oltár venoval kostolu miestny stolár István Németh v r. 1996. Jeho spodná časť vo vianočnom období slúži ako betlehem, pred Veľkou nocou zase ako hrobka Ježiša. Pôvodný obraz hlavného oltára dali miestni veriaci zreštaurovať podľa starých fotografií a od r. 2007 znovu zdobí svätyňu kostola.Vo veži sú umiestnené štyri zvony: sv. Anton (400 kg), sv. Ján Krstiteľ (210 kg), Kráľovná ruženca (137 kg) a umieračik (50 kg). Pred kostolom nájdeme dve sochy: mariánsky stĺp z r. 1902 a kamenný kríž z r. 1881, na podstavci s postavou Panny Márie.V chotári obce Vitnyéd, pri ceste do dedinky Hövej nájdeme osadu Csermajor, známu aj ako „Sárospatak mliekarov“. Na pôde renomovanej školy v r. 1936 bola postavená Kaplnka sv. Imricha, ktorú posvätil rábsky biskup István Breyel, následne, v r. 1944 sa vysviacka rozšírenej kaplnky konala pod vedením jeho nástupcu, blahoslaveného biskupa Vilmosa Apora.

Kategória : Vitnyéd

Kaplnka sv. Antona

Kategória : Vitnyéd

Podľa miestnej legendy na začiatku 17. stor. nečakaná mohutná záplava strhla so sebou starého handliara sliepok. Zachránili ho obyvatelia dedinky z čajky (ľahkej loďky), a tak vďačný kupec na mieste vystúpenia na bezpečný breh dal postaviť votívny stĺp na počesť sv. Antona.Na soche nájdeme latinský nápis: „Sv. Antonovi Paduánskemu venoval z vďaky Ferenc Boros v r. 1680.“ V r. 1928 bola na tomto mieste postavená kaplnka z pozostalosti Katy Borsovej. Malá sakrálna stavba stojí na pozemku s parkovou úpravou, pri rušnej hlavnej ceste a cyklotrase. V blízkosti sa nachádza artézska studňa s výbornou vodou, ktorá je obľúbenou zastávkou smädných cyklistov a vodičov.