Sobor

Kategória : Sobor

Kostol sv. Michala

Kategória : Sobor

Kanonika Mihálya Wagnera, ktorý 25. júna 1939 prišiel na vysviacku kostola, v chotári dediny privítal slávnostný jazdecký sprievod a oddiel cyklistov. Vo svojej odpovedi na privítanie kanonik zdôraznil, že „tento malý kostol v miestnych pomeroch znamená toľko, ako do neba siahajúce katedrály metropol“. V priečelí kostola postaveného podľa plánov Vinceho Schiela na jednej strane uvidíme starý kamenný kríž, na druhej strane misijný drevení kríž, kým nad vchodom nájdeme sochu sv. Štefana kráľa. Interiér kostola zdobia nástenné maľby neznámych autorov: na ľavej strane uvidíme kópiu milostivého obrazu Plačúcej Panny Márie (pôvodné dielo sa nachádza v meste Győr), na pravej strane unikátne vyobrazenie sv. Jozefa. Obraz sa dostal do soborského kostola v r. 1968. Zachytáva Ježiša ako mladého šarvanca, ktorý s doširoka otvorenými očami hľadí na svojho otčima, ten ho objíma rukami, ktoré prislúchajú robotníkovi. Celý výjav dýcha bezpečím rodiny, hoci medzi dvoma osobami vidíme malý kríž ako predzvesť ukrižovania. Oltárny obraz zobrazuje víťazstvo sv. Michala nad satanom, je to kvalitná kópia maľby Huberta Maurera.

Kategória : Sobor

Evanjelický kostol a. v.

Kategória : Sobor

Sobor už v r. 1612 bol samostatnou farnosťou evanjelickej cirkvi. V súčasnosti je fíliou (pobočkou) rábaszentandrásskej farnosti. Kostol bol postavený v r. 1927. Jeho mobiliár (oltár, kazateľnica, krstiteľnica a organ) a tiež kolorit drevených štruktúr tvorí jednotný celok. Oltárny obraz zachytáva modlitbu Ježiša v noci vo veľký štvrtok. Ten istý výjav uvidíme aj na stene, na malom keramickom obraze, kde ako vedľajšie postavy sú zachytené aj spiaci učeníci, neschopní bdieť so svojím majstrom. Organ kostola pochádza z dielne Sándora Ménesiho v meste Szombathely. Zábradlie chóru je podoprené liatinovými stĺpmi.