Pázmándfalu

Kategória : Pázmándfalu

Kostol sv. Ondreja

Kategória : Pázmándfalu

Podľa listiny z r. 1330 na vŕšku na kraji dediny stál kostol zasvätený sv. Imrichovi, ktorý dal postaviť patrón obce Sándor Köcski alebo samotný kráľ. Svätostánok spravovalo opátstvo na Hore sv. Martina (Pannonhalma), až kým ho v r. 1683 nezrovnali so zemou turecké vojská. Pri vchode do súčasného kostola vidíme mramorovú dosku s odkazom: „Túto budovu zasvätenú všemohúcemu Bohu a sv. Ondrejovi apoštolovi dal postaviť János Milkovics z Méhkertu v r. 1753, a vežu Kristóf Schogg, prepošt z Pápócz v r. 1779.”Kostol je 20 m dlhý a sedem metrov široký, svätyňa má murovanú klenbu, kým v lodi nájdeme rovný strop. Vitráže pochádzajú z dielne známeho umelca Józsefa Palku.Barokový hlavný oltár bol vyrobený z dreva a je ozajstným majstrovským dielom. Pri Božom stánku vidíme rokokové sochy dvoch anjelov na kolenách, nad tabernákulom sa nachádza socha Baránka Božieho. Obraz na hlavnom oltári zobrazuje sv. Ondreja apoštola. Prvý bočný oltár zdobí obraz Nepoškvrnenej Panny Márie, pri nej stoja sochy sv. Barbory a sv. Kataríny. Na druhom bočnom oltári obraz sv. Jozefa „chránia” sochy sv. Štefana a sv. Ladislava. Na kazateľnici vidíme sochy sv. Pavla apoštola a štyroch evanjelistov. Stropné fresky namaľoval József Pandur v r. 1930.

Kategória : Pázmándfalu

Kalvínsky kostol

Kategória : Pázmándfalu

Podľa mramorovej dosky, ktorú nájdeme nad vchodom „Tento svätostánok bol postavený na slávu Boha v r. 1784”.Murovaná kazateľnica a nad ňou vyrezávaná ozvučovacia doska pochádzajú z r. 1790.Pod vežou sa nachádza mramorová tabuľa s menným zoznamom reformovaných farárov, ktorí slúžili v obci Pázmándfalu. Nachádza sa medzi nimi aj kazateľ Bálint Kocsi Csergő, ktorý za svoju vieru bol odsúdený na galeje. Predtým bol profesorom v Debrecíne, Mukačeve a v meste Pápa.Reformovaná cirkevná obec si 400. aj 500. výročie začiatku reformácie uctila pamätnou tabuľou (v r. 1917 a 2017).