Egyházasfalu

Kategória : Egyházasfalu

Kaplnky a sochy

Kategória : Egyházasfalu

Na okraji časti Kisgógánfa sa nachádza Kaplnka Panny Márie, ku ktorej sa môžeme dostať lesnou cestou (dal ju postaviť rod Széchényiovcov zo Sopronhorpácsu).Dasztifalu: súsošie ochrancov proti moru (sv. Rocha, sv. Šebastiána, sv. Rozálie) je z r. 1710, socha Sv. Trojice bola postavená v r. 1805, ďalej nájdeme tu aj zvonicu. V chotári dedinky Keresztény, pri ceste do obce Szakony stojí osamelá kaplnka, ktorú podľa nápisu na fasáde „postavila obec Keresztényi v r. 1876 na počesť Panny Márie".Ďalšie sakrálne pamiatky · Socha Panny Márie (areál kostola, Ul. E. Adyho) · Kamenný kríž (okolo r. 1860, Hunyadiho ul.) · Socha Panny Márie (1807, Kossuthova ul. ) · Náhrobok, pamätná tabuľa Endre Réffyho (cintorín na Hlavnej ulici) · Ľudová vysoká škola KALOT - kaštieľ v obci Ebergény (1942 - 1949, Hlavná ulica) · Socha Panny Márie postavená rodinou Maráczovcov (Hlavná ulica) · Getlérsky obraz (po ceste ku kaplnke v obci Keresztény) · Kamenný kríž pri odpočívadle pri jazere (1859, medzi obcou Keresztény a železničnou stanicou)

Kategória : Egyházasfalu

Kostol nájdenia sv. Kríža

Kategória : Egyházasfalu

(Keresztény) Pred tatárskym vpádom patrila obec rádu templárov, neskôr ju vlastnili johanniti (Maltézsky rád). Superior ich šopronského priorátu, známy barokový básnik Mátyás Nyéki Vörös v r. 1636 tento majetok venoval jezuitom. Tí v dedine vybudovali nový kostol zasvätený sv. Krížu. Vežu dedinského barokového kostola zdobí oblúkovitá kamenná rímsa a zastrešuje ju osemboký kamenný ihlan s dvojitým krížom. Podvežie a sakristia majú valenú klenbu. Na zábradlí kazateľnice nájdeme pozlátený reliéf postavy Rozsievača, na ozvučovacej doske kamenné tabule Desatora. Do rámu tvoreného neskoro barokovými piliermi a rímsou hlavného oltára bolo namiesto obrazu umiestnené súsošie: ukrižovaný Ježiš, Mária Magdaléna objímajúca kríž, apoštol Ján a Panna Mária. Vitráže svätyne zachytávajú postavu sv. Imricha a sv. Alžbety Uhorskej. Na severnej stene vedľa nástennej maľby nájdeme tabuľu pripomínajúcu padlých hrdinov prvej svetovej vojny. Na južnej strane sa zachovali štyri pôvodné okná stredovekého kostola.

Kategória : Egyházasfalu

Kostol sv. Juraja

Kategória : Egyházasfalu

V obci, ktorá vznikla zlúčením štyroch dedín (Kisgógánfa, Egyházasfalu, Dasztifalu a Keresztény), do r. 1949 fungovala ľudová vysoká škola. V starobylom kostole obce Egyházasfalu slúžili významní farári. Najznámejším z nich je evanjelický spisovateľ a prekladateľ Biblie do maďarčiny Johannes Sylvester (1504 - 1551). Pripomenúť treba aj Endre Réffyho (1828 - 1905), ktorý sa ako mladý piarista zúčastnil na bojoch za slobodu a nezávislosť v r. 1848 - 1849, a preto bol odsúdený na hradné väzenie. Neskôr 32 rokov pôsobil ako dedinský farár. Počas jeho služby bol postavený nový kostol podľa plánov Józsefa Ulleina. Neorománsky svätostánok z roku 1888 vznikol prístavbou k lodi staršieho kostola, pričom za zachovala a prestavala aj jeho 33 m vysoká veža. Obraz hlavného oltára so sv. Jurajom je dielom maliara Ferenca Storna. Oltáre a kazateľnica pochádzajú z Tirolska, kým sochy boli vyrezané v dielni Jánosa Heckenasta v meste Szombathely. V areáli kostola nájdeme peknú sochu Panny Márie.