Mihályi

Kategória : Mihályi

pamiatkovo chránené sochy na verejných priestranstvách

Kategória : Mihályi

V obci nájdeme niekoľko pamiatkovo chránených sôch. Najstaršia z nich stojí na Rábskom námestí, je to barokový trojičný stĺp z r. 1691. Dal ho postaviť György Niczky, ktorý mal významný podiel na obnove dediny spustošenej v období tureckých bojov a počas povstania Františka Rákocziho II. György Niczky dal postaviť aj ďalšiu barokovú sochu: postava sv. Jána Nepomuckého stojí pri moste nad Malým Rábom a pochádza z r. 1738. V záhrade kostola stoja dve mariánske sochy: Kráľovná nebies z r. 1700 a prekrásna rokoková Immaculata z r. 1780.V dolnej časti kamenného kríža, ktorý bol umiestnený na cintoríne v r. 1763, vidíme reliéf zobrazujúci Máriu Magdalénu a sv. Petra. Na rovnakom mieste nájdeme aj veľa reliéfmi a sochami bohato zdobených náhrobkov pamiatkovej hodnoty zo začiatku 19. stor.

Kategória : Mihályi

Evanjelický kostol

Kategória : Mihályi

Budova kostola bola postavená v r. 1936, pôvodne tu bola zriadená evanjelická ľudová škola. O dva roky neskôr  v r. 1938 pristavali k nej trojpodlažnú zvonicu ozdobenú korunnou rímsou s polkruhovým stredom. Škola ďalej slúžila aj ako modlitebňa. Budova bola obnovená v r. 1989 - 1990 a súčasne prestavaná na kostol. V r. 2010 - 2012 na budove vykonali izolačné práce a vonkajšiu úpravu. Po ich ukončení na budovu opäť umiestnili tabuľu s nápisom  „Na výchovu ľudu”. V skromnom svätostánku nájdeme oltárny obraz s Ježišom a ďalšiu maľbu, ktorá zobrazuje Martina Luthera.

Kategória : Mihályi

Kostol Sv. Trojice

Kategória : Mihályi

Listiny zo 14. storočia opisujú svätostánok obce ako kostol zasvätený sv. Jurajovi, ale v r. 1700 už nájdeme len zmienky o holých stenách. Kostol znovu postavili v r. 1712 v barokovom slohu. V r. 1757 ho rozšírili o dve bočné lode.  Zaujímavým prvkom veže sú štyri sochy anjelov umiestnené v rohoch strechy. Hlavný oltár s rokokovým rámom bol postavený okolo r. 1750, stojí na dvojitom podstavci. Medzi korintskými stĺpmi stojí barokové súsošie s postavami štyroch svätcov. Nad trojdielnou rímsou vidíme postavu sv. Juraja, v štíte putti držia erb rodiny Niczkyovcov. Spodný obraz hlavného oltára zobrazuje Sv. Trojicu a korunováciu nanebovzatej Panny Márie, na hornom obraze vidíme postavu sv. Michala, ako zvíťazí nad satanom. Bočný oltár ozdobený deviatimi barokovými sochami pochádza z r. 1760. Mramorová krstiteľnica a nad ňou umiestnená rokoková drevorezba je približne z polovice 18. storočia. Z toho istého obdobia pochádza aj rokokový veľkonočný svietnik. Fresky s dynamickým barokovým nádychom a obrazy zastavení krížovej cesty vo forme medenej plastiky pochádzajú zo začiatku 20. stor. V kostole nájdeme aj skalnú kaplnku a staré náhrobníky s rodinnými erbmi.