Csapod

Kategória : Csapod

Socha Bolestnej Panny Márie

Kategória : Csapod

Maľovaná kamenná socha stojí na okraji cesty na Hlavnej ulici. Dielo zobrazuje Pannu Máriu s korunou, ako drží v lone mŕtve telo svojho syna Ježiša. Na podstavci nájdeme nápis: „Emeltette Kocsis György" (dal ju postaviť György Kocsis). 

Kategória : Csapod

Kostol sv. Margaréty Antiochijskej

Kategória : Csapod

Kostol získal svoju dnešnú podobu prestavbou a prístavbou dokončenou v r. 1794, ktorú financovali zo štedrého daru rodiny Esterházyovcov. Apsida svätyne a hrubé múry však poukazujú na skutočnosť, že na tomto mieste stála sakrálna stavba už v ranom stredoveku. Oltárny obraz zobrazujúci mučenie sv. Margaréty Antiochijskej je hodnotné barokové dielo, ktoré sa do kostola dostalo pravdepodobne  z mestečka Sankt Margarethen pri Neziderskom jazere, odkiaľ pochádza aj krstiteľnica. Na ozvučovacej doske kazateľnice vidíme sochu Mojžiša, na zábradlí reliéf s výjavom Kázne na vrchu. Pozlátená socha Panny Márie je replikou milostivej sochy z Eisenstadtu. Obrazy na klenbe - postavy štyroch evanjelistov, sv. Alžbetu Uhorskú, sv. Ladislava, sv. Mikuláša z Flüe, sv. Mariu Goretti - namaľoval Károly Sterbenz v polovici 20. storočia. Vitráže navrhnuté Zoltánom Závorym zobrazujú postavy popredných maďarských cirkevných hodnostárov z 20. storočia: blahoslaveného Vilmosa Apora, biskupa Árona Mártona a prímasa Józsefa Mindszentyho.