Gyóró

Kategória : Gyóró

Evanjelická modlitebňa

Kategória : Gyóró

Evanjelická cirkevná obec v Gyóró je filiou farnosti vo Vadosfe. Veriaci na bohoslužby využívajú sálu v budove niekdajšej školy. Oltárny obraz zobrazuje ukrižovanie Ježiša a je dielom Andrása Fiátha. Obraz a oltár pochádzajú z evanjelického kostola susednej dedinky Kisfalud. Kazateľnica vola vyhotovená v r. 2014. 

Kategória : Gyóró

Kostol Panny Márie Nanebovzatej

Kategória : Gyóró

Neskorobarokový jednoloďový kostol bol postavený v r. 1794. Podľa latinského nápisu na kamennej tabuli umiestnenej na stene bol kostol obnovený v r. 1844, keď k nemu pristavali aj vežu; fasádu prestavali v duchu klasicizmu. Obnovu financoval József Szürnyeghi Horváth (zomrel v r. 1859 a je pochovaný na miestnom cintoríne). Oltárny obraz je neskorým dielom Stefana Dorfmeistera: zobrazuje dvanásťročného Ježiša v kostole. Viacdielna nástenná maľba vo svätyni je dielom Zoltána Závoryho a pochádza z r. 1975: hore uvidíme Svätú Trojicu medzi dvoma anjelmi; z jednej strany Predstavenie Pána (keď Mária a Jozef priviedli Ježiša 40 dní po jeho narodení do jeruzalemského chrámu, aby ho zasvätili Bohu Otcovi); z druhej strany výjav zázračného rozmnoženia chlebov; na okraji kompozície stoja postavy proroka Izaiáša a evanjelistu Matúša.