Trnavský kraj

Kategória : Holíč

Farský kostol sv. Martina (premonštári)

Kategória : Holíč

Kostol sv. Martina (sídlo: Námestie sv. Martina) - je barokovo-klasicistická stavba postavená podľa projektov J.N. Jadota v rokoch 1752 až 1755. Pôvodne bol vybudovaný spolu s priľahlým komplexom budov ako kláštorný kostol rehole Kapucínov. V období Jozefínskych reforiem bol kláštor zrušený. Kostol je jednoloďový s rovným uzáverom presbytéria, zaklenutý pruskými klenbami. Vnútorné zariadenie je barokovo-klasicistické, zväčša pôvodné z druhej polovice 18. storočia. Od roku 1755 je farským kostolom a v roku 1786 na základe rozhodnutia ostrihomského arcibiskupa Jozefa Batthyányiho sa stal farským kostolom s povolenou zmenou jeho zasvätenia sv. Martinovi. V súčasnosti kostol a kláštor spravuje rehoľa premonštrátov. Kláštor je pristavaný k východnej strane kostola a má štvorcový pôdorys s dvorom v strede. Miestnosti v dvojpodlažnej stavbe sú zaklenuté pruskými a zrkadlovými klenbami. Nad vstupom je orgánový chór, posadený na troch arkádových pilieroch. V bočnej kaplnke Panny Márie je oltár Piety. Holíčska baroková plastika patrí k najcennejším umeleckým dielam svojho druhu v strednej Európe. Súsošie má vyše 300 rokov. Na západnej stene je kazateľnica prístupná z lode schodmi v hrúbke muriva. V stredovej osi kostola je hlavný oltár zasvätený sv. Martinovi a po bokoch dva bočné oltáre zasvätené sv. J. Nepomuckému a sv. Antonovi Paduánskemu. Zo staršieho farského kostola bola do Kostola sv. Martina z liturgických dôvodov prevezená kamenná krstiteľnica.  Zdroj: Mesto Holíč

Kategória : Skalica

Kostol sv.Františka Xaver

Kategória : Skalica

História jezuitského kostola siaha do rokov 1693, kedy bol položený základný kameň nielen kostola, ale i školy a kolégia. Výstavba trvala takmer tridsať rokov. Zasvätený je Františkovi Xaverskému. Jezuiti založili v Skalici strednú školu. Pre veľký počet rehoľníkov a študentov bola povýšená na kolégium. V roku 1724 kostol zasiahol požiar. O päťdesiat rokov z mesta odišli jezuiti, kostol prevzali na krátku dobu paulíni. V minulosti bolo v kostole pôvodne osem oltárov. Zachoval sa však iba hlavný oltár s obrazom, na ktorom je vyobrazený František Xaverský spolu so sochami svätého Petra a svätého Pavla. Obraz patróna patrí medzi najväčšie obrazy na Slovensku s rozmermi 3,5x6,5 metra. Pochádza z polovice 18. storočia a autor obrazu je neznámy. Kostol dlho chátral a mnohé časti interiéru boli odnesené do iných kostolov. Zachoval sa iba spomínaný hlavný oltár, freska v bočnej kaplnky Panny Márie. Kostol v roku 2011 prešiel úplnou rekonštrukciou, ktorá bola zároveň najrozsiahlejšia rekonštrukcia v histórii mesta Skalica. Zrenovovaný bol exteriér, ale i interiér kostola. Dňa 27. novembra 2011 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie zrekonštruovaného kostola. Týmto dňom sa začína ďalšia etapa kostola ako kultúrno-spoločenského centra v Skalici. Kostol má unikátnu akustiku, ktorá je zároveň najlepšou akustikou v strednej Európe. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky dokonca kostolu udelilo ocenenie Kultúrna pamiatka roka 2011. Kostol patrí k majetkom mesta a neslúži na bohoslužobné účely.  Zdroj: http://www.regionzahorie.sk/jezuitsky-kostol-skalica-akustika  Kontaktné informácie: Adresa: Škarniclovská 100/1, 909 01 Skalica Telefón: +421 34 664 53 41 e-mail: tik@mesto.skalica.sk web: http://www.tikskalica.sk

Kategória : Skalica

Kaplnka sv. Juraja (rotunda)

Kategória : Skalica

Symbolom histórie mesta je jeho najstaršia pamiatka románska Rotunda svätého Juraja. Stojí na významnom historickom mieste, v blízkosti pôvodného ranostredovekého hrádku, na mieste ktorého postavili v roku 1823 Kalváriu. Na vývoji rotundy sa odzrkadlili zásadné historické míľniky, ktoré formovali i mesto. Pôvodná románska stavba bola plocho zastropená, značne nižšia od dnešného stavu. Obdobie povýšenia na slobodné kráľovské mesto bolo i dobou rozsiahlej prestavby rotundy, ktorá bola začlenená ako strážna veža do mestského opevnenia. Objekt bol navýšený o jedno poschodie, pričom, spodné naďalej slúžilo sakrálnym účelom. Stopy blahobytu a najväčšieho rozvoja mesta v období baroka sa odrazili i na rotunde. Prišlo k výmene kupoly s laternou, k rozšíreniu vstupného portálu, výmene okien a vbudovaniu krypty. Vzácne sú nástenné maľby v rotunde, ktoré pochádzajú z konca 15. storočia. Znázorňujú dva výjavy z legendy o svätom Jurajovi, ktorému je objekt zasvätený a doplnené sú erbami mesta Skalice a rodu Zápoľských. V interiéri sa nachádza expozícia, ktorá bližšie sprístupňuje históriu vzácnej a ojedinelej pamiatky. Zdroj: http://www.tikskalica.sk/evt_file.php?file=1283  Kontaktné informácie: Adresa: Potočná 209, 909 01, Skalica Telefón: +421 34 664 53 41 e-mail: tik@mesto.skalica.sk web: http://www.tikskalica.sk

Kategória : Chtelnica

Kaplnka sv.Rócha

Kategória : Chtelnica

V horskom údolí obklopenom malokarpatskými lesmi, na severozápad od obce leží kaplnka sv.Rócha. Každoročne po stáročia sem putovali obyvatelia Chtelnice.  Táto tradícia pochádza z konca 17. storočia. Ako vďaku za skončenie strašného moru v rokoch 1680 – 1688 postavili tu Chtelničania neskororenesančnú kaplnku. Túto udalosť pripomína oltárny obraz patrónov kaplnky so svätcami Róchus, Rozália, Šebastián a Izidor. Táto vzácna baroková olejomaľba na plátne je asi z konca 17. storočia. Po stranách v drevených vyrezávaných nikách sú drevené sochy Róchus a Immakulata. Pravdepodobne sú z konca 18. storočia. Objekt je v zozname nehnuteľných pamiatok západného Slovenska od roku 1963. Celá stavba bola značne poškodená, vrátane oltárného obrazu a sôch. Budova prešla viacerými opravami v rokoch 1788, 1983, 1986. Pri kaplnke sa nachádza aj kamenné súsošie Kristovho krstu s Jánom Krstiteľom z roku 1806. Ku kaplnke každoročne púte. Zdroj: https://www.chtelnica.sk/obec-2/pamiatky/kaplnka-sv-rocha/  Kontaktné informácie: Telefón: +421337794125, e-mail: chtelnica@chtelnica.sk Webová stránka: https://www.chtelnica.sk/obec-2/pamiatky/kaplnka-sv-rocha/   Adresa: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Chtelnica, 922 05 Chtelnica 170 Telefón.: 033/7794 128 e-mail: farnost.chtelnica@abu.sk

Kategória : Dolné Orešany

Kaplnka sv.Trojice

Kategória : Dolné Orešany

Kaplnka Najsvätejšej Trojice je jednopriestorová baroková stavba z roku 1715. Bola postavená z vďaky za to, že obec obišiel mor, ktorý postihol okolité dediny. V kaplnke sú umiestnené sochy sv. Rócha  a sv. Rozálie - patrónov proti moru.  Kaplnka je pútnickým miestom. Pápež Pius IX. v roku 1851 udelil sedemročné odpustky tým veriacim, ktorí na sviatok Najsvätejšej Trojice činia pokánie, vyspovedaní a sv. prijímaním posilnení sa tu zbožne pomodlia za svornosť kresťanských panovníkov, za odstránenie bludov a za povýšenie sv. Matky Cirkvi. V roku 1946 bola kaplnka obnovená a o rok neskôr bolo vybudované oplotenie. V roku 1986 bol obnovený aj interiér. Okolo kaplnky sa v polokruhu nachádza 14 "božích múk". V nich sa nachádzajú drevené reliéfy jednotlivých zastavení krížovej cesty, ktoré prešli obnovou v roku 2008. Pri kaplnke sa nachádza kríž, ktorý je pamiatkou na cintorín rozprestierajúci sa v jej okolí, na ktorým boli pochovávaní obyvatelia v časoch morovej epidémie. Tradície pútí sa zachovali na sviatok Najsvätejšej Trojice a pri slúžení sv. omše pri spomienke na sv. Rócha.  Zdroj: http://www.putnickemiesta.sk/putnicke-miesta-na-slovensku/trnavska-arcidieceza/dolne-oresany/  Kontaktné informácie: Adresa: Farský úrad, Dolné Orešany 1, 919 02 Dolné Orešany Správca fary: Dušan Jurák Telefón: +421 33 5582 177 e-mail: farnost.dolneoresany@abu.sk

Kategória : Dolné Orešany

Kostol Panny Márie Nanebovzatej

Kategória : Dolné Orešany

Kostol Panny Márie Nanebovzatej sa nachádza v strede dediny. Kostol je postavený v gotickom štýle, pochádza zo 14. storočia a je najstaršou stavbou v dedine. Stavba kostola je jednoloďová s presbytériom. Nová klenba (sieťová rebrová) lode z obdobia neskorej gotiky pochádza z roku 1525. V kostoly sa nachádza drevený organ, ktorý pochádza z roku 1640.Neskorogotický fragment nástennej maľby v interiéri kostola zobrazuje dvanástich apoštolov sediacich v rade vedľa seba, postava Krista je však žiaľ zničená. Baroková drevená Malá kalvária je z prvej polovice 18. storočia. Veža na západnej strane kostola bola postavená v rokoch 1518 - 1521. Má barokizovanú fasádu a je ukončená ihlanovitou murovanou strechou. Veža nie je ukončená jednoduchým krížom, ako to býva na katolíckych kostoloch, ale na veži je položený kráľovký symbol: vankúš so štyrmi rohovými strapcami a na ňom uhorská svätoštefanská kráľovská koruna s nakloneným krížom.Hlavný vchod do kostola je gotický kamenný portál. V strede klemby vstupu v podveží, je kamenný kváder upravený ako "cimer" (erb). V ňom je vyrytý rok 1525 strapec hrozna a vinohradnícky nôž. Na vonkajšej južnej strane kostola vedľa bočného vchodu, zo strany od presbytéria, je pristavená kaplnka Lurdskej Panny Márie. Na druhej strane vedľa vchodu je drevený kríž. Pod kostolom sa nachádza krypta. Okolo kostola sa zachoval pôvodný renesančný opevňovací múr. Kostol prešiel viacerými opravami. Pri oprave vonkajších stien kostola v roku 1965 bola na severnej strane odkrytá nástenná maľba veľkej postavy sv. Krištofa. Zdroj:http://www.putnickemiesta.sk/putnicke-miesta-na-slovensku/trnavska-arcidieceza/dolne-oresany/ Kontaktné informácie:Adresa: Farský úrad, Dolné Orešany 1, 919 02 Dolné OrešanySprávca fary: Dušan JurákTelefón: +421 33 5582 177e-mail: farnost.dolneoresany@abu.sk