Dolné Orešany

Kategória : Dolné Orešany

Kaplnka sv.Trojice

Kategória : Dolné Orešany

Kaplnka Najsvätejšej Trojice je jednopriestorová baroková stavba z roku 1715. Bola postavená z vďaky za to, že obec obišiel mor, ktorý postihol okolité dediny. V kaplnke sú umiestnené sochy sv. Rócha  a sv. Rozálie - patrónov proti moru.  Kaplnka je pútnickým miestom. Pápež Pius IX. v roku 1851 udelil sedemročné odpustky tým veriacim, ktorí na sviatok Najsvätejšej Trojice činia pokánie, vyspovedaní a sv. prijímaním posilnení sa tu zbožne pomodlia za svornosť kresťanských panovníkov, za odstránenie bludov a za povýšenie sv. Matky Cirkvi. V roku 1946 bola kaplnka obnovená a o rok neskôr bolo vybudované oplotenie. V roku 1986 bol obnovený aj interiér. Okolo kaplnky sa v polokruhu nachádza 14 "božích múk". V nich sa nachádzajú drevené reliéfy jednotlivých zastavení krížovej cesty, ktoré prešli obnovou v roku 2008. Pri kaplnke sa nachádza kríž, ktorý je pamiatkou na cintorín rozprestierajúci sa v jej okolí, na ktorým boli pochovávaní obyvatelia v časoch morovej epidémie. Tradície pútí sa zachovali na sviatok Najsvätejšej Trojice a pri slúžení sv. omše pri spomienke na sv. Rócha.  Zdroj: http://www.putnickemiesta.sk/putnicke-miesta-na-slovensku/trnavska-arcidieceza/dolne-oresany/  Kontaktné informácie: Adresa: Farský úrad, Dolné Orešany 1, 919 02 Dolné Orešany Správca fary: Dušan Jurák Telefón: +421 33 5582 177 e-mail: farnost.dolneoresany@abu.sk

Kategória : Dolné Orešany

Kostol Panny Márie Nanebovzatej

Kategória : Dolné Orešany

Kostol Panny Márie Nanebovzatej sa nachádza v strede dediny. Kostol je postavený v gotickom štýle, pochádza zo 14. storočia a je najstaršou stavbou v dedine. Stavba kostola je jednoloďová s presbytériom. Nová klenba (sieťová rebrová) lode z obdobia neskorej gotiky pochádza z roku 1525. V kostoly sa nachádza drevený organ, ktorý pochádza z roku 1640.Neskorogotický fragment nástennej maľby v interiéri kostola zobrazuje dvanástich apoštolov sediacich v rade vedľa seba, postava Krista je však žiaľ zničená. Baroková drevená Malá kalvária je z prvej polovice 18. storočia. Veža na západnej strane kostola bola postavená v rokoch 1518 - 1521. Má barokizovanú fasádu a je ukončená ihlanovitou murovanou strechou. Veža nie je ukončená jednoduchým krížom, ako to býva na katolíckych kostoloch, ale na veži je položený kráľovký symbol: vankúš so štyrmi rohovými strapcami a na ňom uhorská svätoštefanská kráľovská koruna s nakloneným krížom.Hlavný vchod do kostola je gotický kamenný portál. V strede klemby vstupu v podveží, je kamenný kváder upravený ako "cimer" (erb). V ňom je vyrytý rok 1525 strapec hrozna a vinohradnícky nôž. Na vonkajšej južnej strane kostola vedľa bočného vchodu, zo strany od presbytéria, je pristavená kaplnka Lurdskej Panny Márie. Na druhej strane vedľa vchodu je drevený kríž. Pod kostolom sa nachádza krypta. Okolo kostola sa zachoval pôvodný renesančný opevňovací múr. Kostol prešiel viacerými opravami. Pri oprave vonkajších stien kostola v roku 1965 bola na severnej strane odkrytá nástenná maľba veľkej postavy sv. Krištofa. Zdroj:http://www.putnickemiesta.sk/putnicke-miesta-na-slovensku/trnavska-arcidieceza/dolne-oresany/ Kontaktné informácie:Adresa: Farský úrad, Dolné Orešany 1, 919 02 Dolné OrešanySprávca fary: Dušan JurákTelefón: +421 33 5582 177e-mail: farnost.dolneoresany@abu.sk