Nagyszombati kerület

Kategória : Dercsika (Jurová)

Szűz Mária mennybemenetele plébániatemplom - Jurová (Dercsika)

Kategória : Dercsika (Jurová)

1778-ban, klasszicista stílusban épült templom. Felújítása 1927-ben történt. A templom egyhajós építmény, amelyben a presbitériumot egyenes fal zárja le, míg a hajó másik oldalán poroszsüveg boltozatú beépített kórus található. Az épület homlokzata sima felületű. A karcsú tornyot beleépítették a homlokzatba és lizénás kerettel tagolták, a toronytető pedig gúla alakú. Főoltár előretolt menzával és Szűz Mária mennybevételét ábrázoló, falra függesztett képpel (a kép a 19. század első felében készült). A szószék 1778-ban készült, klasszicista stílusban. Ipolyi Arnold, a Csallóköz műemléképületeinek jeles ismerője a következőket írta a dercsikai templomról: „Dercsika (Pozsony vármegye), eredetileg György-Soka-, Suka- vagy Sikának nevezve, okiratilag 1253 óta ismeretes . A bakai egyházlátogatási jegyzőkönyvek - miután Dercsika előbb Baka fiókegyháza volt - tudósítanak, hogy a dercsikai egyház 1519-ben Epiphanius címzetes püspök és Bakács érsek, helynöke által fölszenteltetett.” Valószínűleg tehát az akkori dercsikai templom eredetileg gótikus stílusban épült. Ehhez a régebbi, átalakított épülethez építették hozzá az újabb templomhajót. Említésre méltó a templom építéséről szóló, Karcsay nevű újságíró által közölt legenda (az Új Magyar Múzeum újságban. 1852. 769. lap.), amely arról szól, hogy a templomot angyalok állították a mai helyére; ez a vonás más, főleg zarándokok által látogatott templomok esetében is említésre kerül. Dercsika egyike volt az Erdődi Pálffy grófok, Erős és Katona nemzetségek családi székhelyének. A templomot 1755-ben kibővítették és tornya is megépült. A templom nyugati részét 1788-ban lebontották és helyére újat építettek. Az új építményt Ürményi Péter püspök szentelte fel 1808-ban. A templom titulusa és címképe a Boldogságos Szűz mennybemenetele. Forrás: Érseki Hivatal, Trnava-i (Nagyszombati) Egyházmegye Irodalom:Guntherová, Alžbeta et al: Szlovákiai műemlékek jegyzéke, I. Bratislava: Obzor Kiadó, 1967www.jurova.sk (2015.10.12.) Elérhetőségek:Postacím: Rímskokatolícka cirkev (Római Katolikus Egyház Plébánia Hivatal), Jurová 1,930 09 Trstená na OstroveTelefonszám: 031/5597 495e-mail: farnost.jurova@abu.sk

Kategória : Galgóc (Hlohovec)

Ferences rendi kolostor és templom - Hlohovec (Galgóc)

Kategória : Galgóc (Hlohovec)

A kolostor története II. Pál pápa 1465-ben kiadott bullájához kötődik, amely engedélyezte, hogy az itt álló, Mindenszentek kápolna mellé ferences rendi kolostor épüljön. A kápolna első említése 1401-ből való. A kolostor első lakói a Boszniából érkező ferences szerzetesek voltak, akik tevékenységüket 1492-ben kezdték meg a kolostor falai között. A reformáció zűrzavaros időszakában a kolostor (és a templom is) az evangélikus egyház tulajdonába került. Ebben az időben Valentin Manckovič könyvnyomdát üzemeltetett benne, amely az első nyomdák közé tartozott a térségben. A galgóci uradalom tulajdonosának, Thurzó Ádámnak a katolikus vallásra történő áttérése után 1630-ban a kolostor és a templom is visszakerült a ferencesek tulajdonába. 1663-1683 között a város és a kolostor is török fennhatóság alá került, a ferences rend azonban folytathatta tevékenységét. A templomot ünnepélyes keretek között Matyasovszky László, nyitrai püspök szentelte fel 1699. május 18-án. A 18. században a kolostor a helyi tartomány főnök székhelye volt. A kolostorban 1647-től filozófiai iskola működött, amelyet 1653-ban magasabb szintű intézménnyé alakítottak. A kolostor a 18.-19. században a kultúra és a művelődés jeles központjává vált. Figyelemre méltó volt a kolostor könyvtára is, amelynek a kezdetei a 16. század első felébe nyúlnak vissza. Az itt talált kéziratok közül a legértékesebbek a galgóci glagolika töredékek (13-14. századi, két oldalnyi ószláv nyelvű, Dalmáciából származó irat). A kolostor épületében 1959 óta székel a Regionális Honismereti Múzeum. A szerzetes testvérek 1990-ben kezdték a szerzetes rend megújítását és jelenleg segítséget nyújtanak a térség hívőinek lelki gondozásában. Forrás: Érseki Hivatal, Trnava-i (Nagyszombati) Egyházmegye Elérhetőségek:Postacím: Františkánske námestie 15, 920 01 HlohovecA kolostor adminisztrátora: Jeremiáš Daniel KvakaTelefonszám: 0902 122 445e-mail: hcklastor@gmail.comweb: https://frantiskanihc.sk/klastor/

Kategória : Jóka (Jelka)

Keresztelő Szent János római katolikus templom - Jelka (Jóka)

Kategória : Jóka (Jelka)

Az egyházközség a 13. században jött létre és 1732-től rendelkezik írott anyakönyvi nyilvántartással. A jókai Keresztelő Szent János római katolikus templom 24/1 szám alatt nemzeti kulturális műemlékként van bejegyezve Műemlékek Központi Nyilvántartásában. A templom, amely a község domináns épülete, egy kisebb dombon áll Jóka belterületén. A román kori épületmagra emelt barokk templom a fennmaradt román stílusú apszissal és a neoromán stílusban épült kereszthajóval műemléki értékek hordozója: jelentős az urbanisztikai-, építészeti- és képzőművészeti értéke, továbbá figyelemreméltó a kora, antikvitása, történelmi dokumentációs értéke és a funkcionalitása is. Az épület legrégebbi és történelmi szempontból legértékesebb része a román kori apszis, amelynek a megépítése a 13. század 3. negyedébe helyezhető és amely az eredeti középkori templom szentélye volt. Az apszis belső falfelületein fennmaradt a valószínűleg a 14. század első felében készült, festett gótikus faldíszítés. A templomon 1747-1756 között jelentős barokk átépítést hajtottak végre, hatalmas egyhajós belső teret alakítottak ki benne, amelyet hat oldalas, emelkedő ívű boltozattal fedtek le. A templom 1921-ben történt újkori átépítésénél kereszthajó került kialakításra a szentély déli és északi oldaláról emelt keresztboltívvel. A neoromán stílusban történt átépítés után a külső oldal felől fennmaradt a templomhajó eredeti barokk jellege. A belső térben található a jelentős képzőművészeti értéket képviselő 17. századi barokk oltár. Forrás: Érseki Hivatal, Trnava-i (Nagyszombati) Egyházmegye Elérhetőségek:Postacím: Kostolná 693/14, 925 23 JelkaTelefonszám: +421 907 176 914e-mail: farajelka@gmail.comweb: https://rkjelka.sk/sk/

Kategória : Nagyszombat (Trnava)

Keresztelő Szent Szent János katedrális (egyetemi templom) - Trnava (Nagyszombat)

Kategória : Nagyszombat (Trnava)

Nagyszombat legnagyobb és legfennségesebb temploma a kéttornyú Keresztelő Szent János templom, amely Szlovákia területén első, barokk stílusban épült templom volt, amelyet a jezsuiták bécsi Egyetemi temploma mintájára terveztek. A monumentális építmény azon kívül, hogy emelte a város rangját, egyúttal új mintául is szolgált az egész ország szakrális épületeinek az építésénél. A Nagyszombati Jezsuita Egyetem reprezentatív templomát, - amely külsőleg aránylag egyszerű kialakítású volt, a belseje viszont színekkel és arannyal gazdagon díszített volt - Pázmány Péter jezsuita érsek építtette 1629 - 1637 között, a dominikánusok lebontott gótikus stílusú temploma helyén. A belső tér domináns eleme a monumentális főoltár, amely Közép-Európa legnagyobb korai barokk oltára. A beltér fő témaköre azonban a templom védőszentje, Keresztelő Szent János élete, amelynek egyes részleteit a főoltár festményei és a boltozat közepén elhelyezett négy ovális alakú kép ábrázolja a szent születésétől kezdve egészen a mártírhaláláig. A soktagú templomi énekkar számára két szintes énekkari emelvény került kialakításra. A költséges építkezés fő pénzügyi forrását a galántai Esterházy Miklós nádor biztosította, akinek a szerepét később fia, Esterházy Pál vette át. A templom történetéhez egy szomorú esemény is fűződik, ugyanis a családnak a templomban kialakított kriptájában temették el ünnepélyes gyásszertartás mellett a nádor négy fiát, a vezekényi csatában elhunyt Lászlót, Ferencet, Gáspárt és Tamást, amelyre az egész országból érkeztek résztvevők. A templom jelenleg a Nagyszombati Egyházmegye székesegyháza. Forrás: http://www.vitajtevtrnave.sk/sk/register/katedrala-sv-jana-krstitela Elérhetőségek:Postacím: Rímskokatolícky farský úrad (Római Katolikus Plébánia Hivatal)Ulica M. Sch. Trnavského 3, 917 01 Trnava 1Telefonszám: 033/5931 081,e-mail: dekanat.trnava@abu.skweb: https://www.abu.sk/

Kategória : Nagyszombat (Trnava)

Szentháromság plébániatemplom Modranka (Vágmagyarád), zarándokhely - Trnava (Nagyszombat)

Kategória : Nagyszombat (Trnava)

A 16. századi, korabeli írások templom és temető jelenlétéről számolnak be Vágmagyarádon. A Szentháromság tiszteletére felszentelt helyi plébánia- és zarándoktemplom viharos történelmet tudhat maga mögött. A templom 1650 - 1657 között épült, barokk stílusban. Az építése az idősebb, Jézus sírja kápolna megépítése után kezdődött, amely 1629-1632 között épült és eredetileg itt fejeződtek be a Nagyszombatba vezető keresztutak. Az építészt a templom megépítésénél valószínűleg a Nagyszombati Keresztelő Szent János templom ihlette. Főleg homlokzata tartalmaz sok hasonlóságot ennek két magasba törő tornyával és a falfelületén kialakított lizénáival. A tornyokat két karcsú, hagyma alakú tető fedi le. Az egyhajós templomot sokszögvonalas falú presbitérium zárja le és keresztboltozat fedi le. A templomhoz, annak északi részében 1659-ben lorettói kápolnát építettek, oltárral, majd 1767-ben meghosszabbították, amivel a templom elnyerte mai formáját. A Lorettói Szűz Mária kegyszobor jelenleg a fából készült oltár fölött van elhelyezve. Zarándokok nagyobb számban az 1683-as évben történt események után érkeztek ide, amikor Nagyszombatot és Vágmagyarádot török csapatok veszélyeztették. A védtelen lakosság Szűz Mária oltalma alá menekült. Amikor a legenda szerint a környékre sűrű köd ereszkedett le és megállította a támadókat, a lakosság meg volt róla győződve, hogy a várost Szűz Mária mentette meg a támadástól. XII. Ince pápa Vágmagyarádot 1695. június 30-án zarándokhellyé nyilvánította, és hat évre pápai bűnbocsánatban részesítette az összes hívőt. A Szentháromság templom a 19. század elején többször is leégett. Az épületet 1957-1958 között kibővítették egy új templomrésszel. A templombelsőt utoljára 1968-ban festették ki. A templom előtt 1944-ben épült lourdesi barlang látható. A Modrankai zarándoklatot minden évben, május második vasárnapján tartják. Számos - a közelből és távolról érkező - zarándok lel itt vigasztalásra, merít erőt és nyer kegyelmet és biztatás a hite gyakorlásához. Forrás: Érseki Hivatal, Trnava-i (Nagyszombati) Egyházmegye Irodalom:ČIČO, M. (ed.): Kálváriák és keresztutak Szlovákiában. Bratislava : Pamiatkový ústav (Műemlékvédelmi Hivatal), 2002.Szlovákiai műemlékek jegyzéke I. kötet, Bratislava : Obzor Kiadó, 1969, 329 o.www.faramodranka.sk; www.modranka.com Elérhetőségek:Postacím: Rímskokatolícky farský úrad (Római Katolikus Plébánia Hivatal),Pútnická 4, 917 05 Trnava-ModrankaTelefonszám: 033/5543 052e-mail: farnost.modranka@abu.sk;web: www.faramodranka.sk

Kategória : Nagyszombat (Trnava)

Status Quo Ante Zsinagóga - Trnava (Nagyszombat)

Kategória : Nagyszombat (Trnava)

A zsidó közösség Nagyszombatban az írásos emlékekben a 14. században jelenik meg először, amely a lóci (Lovčice) városkapu 1862-ben történt lebontása közben fellelt sírköveken látható, a zsidók jelenléte ebben a korabeli kereskedővárosban azonban már korábban is feltételezhető. Egy nyelvileg és vallásilag elszigetelt, de ennek ellenére is élénk közösség alakult ki, saját közigazgatással és bírói hatalommal, amelynek a 16. Században saját bírója és zsinagógája volt, emellett a többségi lakossággal szembeni jogaikat és kötelességeiket a várossal kötött szerződésben határozták meg. 1539-ben azonban egy bizonyos vitatott gyermekrablás és gyilkosság alapján I. Ferdinánd király elrendelte a zsidók örök időkre történő száműzését Nagyszombatból, amely rendeletet I. Lipót császár 1686-ban ismét megerősített. A mai Pavlín és Dolnopotočná utcák között álló középkori zsidó gettó minden nyom nélkül eltűnt, azonban az örök időkre kiadott rendelet 1783-ig volt érvényben, amikor II. József császár Türelmi rendeletével egyenjogúsította a vallási felekezeteket. A rendelet megszüntette azokat az előírásokat is, amelyek korlátozták a zsidók számát az egyes városokban, a zsidók gazdasági tevékenységeit, az általuk birtokolható ingatlanok mennyiségét vagy a művelődéshez való hozzáférésüket, és a zsidó közösség Nagyszombatban annyira megerősödött, hogy végül 1855-ben a közeli Cíferből ideköltözött Simon Szidon rabbi. A Status Quo Ante vallásközösség Zsinagógája a bécsi Jakob Gartner építész tervei alapján épült 1891 - 1897 között. Az ortodox zsinagóga közelében álló, reprezentatív, kéttornyú épület historizáló és keleti építészeti elemeket hordozó jellegzetes zsidó egyházi épület. Az épületben, amelyet a 20. század 2. felében raktározási célokra használtak, 1986-ban tűzvész pusztított, ennek ellenére fennmaradt benne a belső tér festésének néhány részlete és az öntöttvas oszlopok tartotta női galéria. A holokauszt áldozatainak emlékét őrzi a 2. világháború befejezése után, a templom bejárata előtt felállított emlékmű A zsinagóga 1994 óta a Nagyszombati Ján Koniarik Galéria tulajdonában van és Kortárs Művészeti Központként működik. Forrás: http://www.vitajtevtrnave.sk/sk/register/synagoga-nabozenskej-obce-status-quo-ante Elérhetőségek:Jelenlegi felhasználás: Kortárs Művészeti KözpontPostacím: Halenárska 2, 917 01 TrnavaTelefonszám: 033 / 55 11 659e-mail: info@gjk.skweb: http://www.gjk.sk

Kategória : Nagyszombat (Trnava)

Ortodox zsinagóga - Trnava (Nagyszombat)

Kategória : Nagyszombat (Trnava)

Az Ortodox zsinagógát a méreteire való tekintettel „Kis zsinagógának“ is nevezik. A torony nélküli, kelet-nyugati tájolású csarnokszerű épület belső terében öntöttvas oszlopok tartotta női galériák találhatók. A belső térben ezeken kívül több eredeti, historizáló, művészi színvonalú képrészlet és az eredeti belső festés maradványai maradtak fenn. A zsidó közösség működésének folyamatossága a fasizmus 1939-es uralomra kerülésével megszakadt, és a zsinagóga a 2. világháború befejeztével már csak rövid ideig szolgálta a hívőket és eredeti funkciója a 20. század 50-es éveinek kezdetén megszűnt. Az épületet ezt követően raktározási célokra használták és hosszú éveken át hanyatlott. A zsidó hitközség a 20. század 90-es éveiben visszaigényelte az államtól a zsinagógát, majd eladta, és az épület magánkézbe került. Az épületet ezt követően teljeskörűen felújították és néhány évtized elteltével ismét megnyitották a nyilvánosság előtt. Az épület a felújítás után már nem az eredeti funkcióját tölti be, hanem kulturális-társadalmi célokat szolgál. Forrás: http://www.vitajtevtrnave.sk/sk/register/ortodoxna-synagoga Elérhetőségek:Jelenlegi felhasználási cél: kávéház, kiállítások rendezésePostacím: Haulíkova 405/3, 917 00 TrnavaTelefonszám: +421 910 921 922e-mail: info@synagogacafe.skweb: http://www.synagogacafe.sk

Kategória : Nagyszombat (Trnava)

Szent Miklós bazilika (dóm, plébánia), Bazilika Minor - Trnava (Nagyszombat)

Kategória : Nagyszombat (Trnava)

A Nagyszombati Szűzanya szentkép a római Szent Bonifác és Elek templomban található kép mintájára készült. A bizánci típusú kép Szűz Máriát sötét arcbőrrel és sötét ruhába öltözve ábrázolja, A Nagyszombati Szűz Mária kegykép 89 x 71 cm méretű, és fára festették. A törökök 1663-ban kifosztották és feldúlták Galgócot, Nyitrát, Modrát és Bazint, valamint betörtek a Szent Katalin ferences rendi kolostorba és Nagyszombat közelébe jutottak. A városba azonban nem jutottak be és Nagyszombat sértetlen maradt. Ebben az időben egy különleges eset történt - a plébániatemplomban lévő Szűz Mária kegyképen véres verejték jelent meg. Annak ellenére, hogy erről a rendkívüli jelenségről aránylag kevés feljegyzés maradt fenn, az emberek hittek benne és még az utána következő években is terjesztették a hírét. A második kuruc háború idejéből (1703 – 1711) további feljegyzések vannak a Mária kegykép csodálatos könnyezéséről. A város lakossága ezen eseményeket követően kérte, hogy a Nagyszombati Szűz Mária kegyképét méltóbb helyen helyezzék el. 1739 június 3-án lerakták és megszentelték a Mária kápolna alapkövét és 1741 szeptember 9-én már ünnepélyes keretek között fel is szentelték, annak oltárával együtt. Az első világháború után a Nagyszombati Szűz Mária tisztelete hanyatlott. A hagyomány 1939 után kezdett újraéledni, újra szentmiséket, prédikációkat, körmeneteket, imádságokat tartottak, és a Nagyszombati Szűz Mária iránti tisztelet novénák (kilenc napos ájtatosságok) formájában újult meg A novénákat minden év november 13-21. között tartják. Forrás: Érseki Hivatal, Trnava-i (Nagyszombati) Egyházmegye Irodalom:Rusina, I.(ed.): A szlovák képzőművészet története: a barokk. Bratislava SNG, 1998. Elérhetőségek:Postacím: Rímskokatolícky farský úrad (Római Katolikus Plébánia Hivatal) Ulica M. Sch. Trnavského 3, 917 01 Trnava 1Telefonszám: 033/5931 081,e-mail: dekanat.trnava@abu.skweb: https://www.abu.sk/

Kategória : Somorja (Šamorín)

Zsinagóga - Šamorín (Somorja)

Kategória : Somorja (Šamorín)

A somorjai zsinagógát 1912-ben szentelték fel. Az új imaház építése során a zsidó hitközség nem csupán a romantikus építészet jegyeit és formáit használta fel, hanem a Közel-Kelet motívumait is. A zsinagóga ablakait színes üveggel díszítették. Belső terét az akkori korra jellemző, többféle stílusjegyet felhasználva tervezték meg. A karzattal, ahol a nők foglaltak helyet, a belső teret két részre osztották. A zsinagóga a holokauszt ideje óta gyakorlatilag kihasználatlan volt, mivel két-három család kivételével Somorjáról a hitközség valamennyi tagját elhurcolták. Somorjáról 2-3 család kivételével az összes zsidó családot elhurcolták. 1996 után azonban jobb idők kezdődtek és egy új fejezet nyílt a zsinagóga életében. Az At Home Gallery-nak köszönhetően belső tere ma képzőművészeti alkotások bemutatására, valamint koncertteremként is szolgál. Forrás: https://krajzazitkov.sk/objavuj/place/samorinska-synagoga/ Elérhetőségek:Jelenlegi felhasználási cél: kultúra, művelődés, turizmusPostacím: At Home Gallery, Mliečňanská 6, 93 101 ŠamorínTelefonszám: 0903-255 681, (031) 562 7999e-mail: athome@stonline.skweb: www.athomegallery.org

Kategória : Somorja (Šamorín)

Szűz Mária mennybemenetele plébániatemplom - Šamorín (Somorja)

Kategória : Somorja (Šamorín)

Az eredeti templom épülete egyhajós, szegmensíves zárású szentéllyel. Tornya beépült a főhomlokzatba. Belső falait és boltozatát freskók és díszes művészi festmények ékesítik. Ezek főként F. Sogrist festőművész 1778-ban készített művei, amelyek Paolai Szent Ferenc életének egy-egy mozzanatát örökítik meg. A templom szentélyében látható mennyezeti freskó XVI. Lajos francia király és Paolai Szent Ferenc találkozását ábrázolja. A beteg királyhoz eljutott Szent Ferenc aszkéta életének és gyógyító képességének híre és a pápa közvetítésével Tours városába hívatta a szerzetest. Ferenc nehezen szánta el magát az útra, de végül kertelés nélkül közölte a királlyal, hogy meggyógyítani nem tudja, és Isten sem fog rajta segíteni, de előkészítheti őt a keresztény halálra. Ma a templom a Szűz Mária mennybemenetele nevet viseli. A templomot és a hozzátartozó kolostort folyosó és sekrestye köti össze. A templom orgonáját a kor egyik legjelesebb orgonaépítője, Ludvig Mooser építette. Eredeti kompozíciója nem ismert, de a fennmaradt sípanyagból arra lehet következtetni, hogy az orgona eredetileg 20 regiszteres lehetett. A későbbi javítások rontottak az orgona minőségén. Az ezredfordulóra állapota olyan kritikussá vált, hogy felmerült rekonstrukciójának és restaurációjának gondolata. Az orgona eredeti állapotba történő helyreállítása 2005-ben fejeződött be. Forrás: http://www.dokostola.sk/kostol/410271-farsky-kostol-nanebovzatia-panny-marie Elérhetőségek:Postacím: Kláštorná 2, 931 01 ŠamorínPlébános: PaedDr. Mgr. Pavol Myjavec, PhD.Telefonszám: 031/562 23 61e-mail: samorin@ba.ecclesia.sk

Szűz Mária templom - Trstín-Hájiček (Pozsonynádas)

A történelmi jelentőségű Hájiček zarándokhely Pozsonynádas fölött helyezkedik el. A zarándokhelyen továbbá a Szűz Mária templom, egy fa harangtorony, kút és keresztút is található. A hagyomány szerint a hely már a 13. században is ismert volt. Az egyházmegyei névtár feljegyzése szerint ez az építménynek a Hétfájdalmú Szűzanyáról történő legrégebbi patrociniuma (elnevezése). A Batthyányi József érseksége idején készült Egyházlátogatási jegyzőkönyvben 1782-ben feljegyezték, hogy ez a templom 1245-ben épült, amit a templomon látható felirat is megerősít: MCCXLV. További bizonyítékai ennek az egyhajós, apszissal készült, téglából épült templom kései román kori alapja, valamint a templom déli oldalán lévő román stílusú, félkör ívű portál. A Hájičeken lévő templomon a 17. század végén (a kóruson látható felirat szerint 1696-ban) építészeti módosításokat végeztek. A 18. század végén a templom oltárán elhelyezett üvegszekrényben selyemruhába öltöztetett Fájdalmas Szűzanya szobor került elhelyezése, amely kegyelemteljes Pieta néven is ismert. Hájiček virágkorát főleg1764 után élte, amikor a Hétfájdalmú Szűzanya szobrot az újonnan épült sasvári templomba helyezték át. Ezt követően az egész Osztrák-Magyar Monarchia területéről zarándokok ezrei látogatott el Sásvárra a Szűzanya születésének az ünnepén és Pozsonynádas a zarándokút egyik jelentős megállóhelyévé vált. A nádasi lelkész, Foris Antal emlékkönyvébe érdekes történeteket jegyzett fel a hellyel kapcsolatos csodálatos gyógyulásokról. 1793-ban az emberek között elterjedt annak a híre, hogy a Fájdalmas Szűzanya szobra előtt csodás gyógyulások történtek. 1794. április 23-án a helyi lelkész utasítására a Fájdalmas Szűzanya szobrot Nagyszombatba szállították át. Az eredeti kegyelemteljes Pieta szobrot 1923-ban megszentelték és visszahelyezték eredeti helyére, a Hájiček templomba. 1923 októberében ünnepélyesen megnyitották a kőből készült keresztutat. A búcsújáróhely mellett, a közeli réten egy kút található. Forrás: Érseki Hivatal, Trnava-i (Nagyszombati) Egyházmegye Irodalom:ČIČO, M. (ed.): Kálváriák és keresztutak Szlovákiában. Bratislava : Pamiatkový ústav (Műemlékvédelmi Hivatal), 2002.(FORRÁS: PIATROVÁ, A. et al. Szlovákiai zarándokhelyek. Útikönyv. Trnava (Nagyszombat) Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, Inštitút kresťanskej kultúry, 2010. (Nagyszombati Egyetem Filozófiai Tanszéke 2010). Elérhetőségek:Postacím: Rímskokatolícky farský úrad (Római Katolikus Plébánia Hivatal), Trstín 183, 919 05 TrstínTelefonszám: 033/5589 281e-mail: farnost.trstin@abu.skweb: www.trstin.sk/fara

Kategória : Ducó (Ducové)

Ducói erőd – templom - Ducové – Kostelec (Ducó – Kosfalu)

Kategória : Ducó (Ducové)

A korai kőkorszakban (i.e. 1300-1100 között) a velaticei kultúra népe jelentős erődöt épített ki a Kosfalu melletti hegyláb teraszán. Az erődítmény fortifikációs rendszere - az erős falak és az árok - a mai napig fennmaradtak. Kosfaluban a lakóhelyeken kívül a velaticei kultúrához tartozó csontvázas temetkezési helyeket is feltártak. A múltban ugyanabból az időszakból származó hamvasztásos sírokat találtak a mai Ducó régebbi részében, és Veľký diel (Nagyrész) és Panský jarok (Úri árok) falurészekben. Kosfalu átmenetileg a római korban (időszámításunk szerinti 2-3. században) is lakott hely volt, erről apróbb leletek kerültek elő a kutatások során. A nemzeti történelmünk szempontjából a legjelentősebb szláv letelepedések Kosfalu területén a 9 - 10. században voltak. A kiépített erődítmény- tölgyfa karókból épült védsánc, a lakórészek - rönkházak, és a kis templom - rotunda mind egy főúri udvar részét képezték. A modern jelölő rekonstrukció kiváló áttekintést nyújt az építményeknek a terepen történő elhelyezkedéséről. A főúri udvar megszűnése összeköthető az Árpád-házi uralkodóknak az elfoglalt területek bővítésére vonatkozó ambícióival, a 10. században. Az udvar teljes megszűnését követően a területe egészen a 19. század közepéig temetőként szolgált. 1990 július 5-én Szent Cirill és Metód ünnepén került sor Ducó-Kosfaluban az első nemzeti zarándoklatra. Ettől az évtől kezdve a zarándoklatok rendszeresen minden évben megrendezésre kerülnek. Forrás: http://www.ducove.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=34 Elérhetőségek:Postacím: Rímskokatolícka cirkev (Római Katolikus Plébánia Hivatal), Moravany nad Váhom, Radová 75, 922 21 Moravany nad VáhomTelefonszám: 033 / 77 47 117

Szent Mária Magdolna kápolna - Borský Mikuláš (Búrszentmiklós)

A Hegyháti síkság legmagasabb pontján (296,9 m t.sz.f.), a Habány település feletti, részben erdővel borított homokdombon található az eredeti zarándokhely, az itt található kápolnával. A Szent Mária Magdolna kápolnát Czobor Imre nádori helytartó építtette 1668-ban, amelyet azonban a 18. század elején a Rákóczi felkelés idején leromboltak. A mai neoklasszicista kápolna a 19. század végén épült. A múltban a kápolna mellett tartottak pihenőt a Nagyszombatból Sasvárra gyalogosan útrakelő zarándokok. A kápolnát vandálok több alkalommal kirabolták, kárt okozva az épületben is. Napjainkban a kápolnához a Szent Mária Magdolna ünnepnapjához (június 22.) legközelebb eső vasárnapon szerveznek zarándokutat. Forrás: http://www.putnickemiesta.sk Elérhetőségek:Postacím: Rímskokatolícky farský úrad (Római Katolikus Plébánia Hivatal), BorskýMikuláš, Cintorínska 421, Borský MikulášTelefonszám: 034/65 95 292E- mail: borsky-mikulas@ba.ecclesia.sk

Kategória : Dejte (Dechtice)

Alexandriai Szent Katalin-templom (Katarínka, rom) - Dechtice (Dejte)

Kategória : Dejte (Dechtice)

A Nahács irányába vezető út mellett álló ferences rendi kolostort és Szent Katalin templomot Erdödy Kristóf gróf alapította 1618-ban. Az előttük lévő területen később félkörben elhelyezett hét kis kápolna épült, amelyet az északi oldalon, az erdő mellett a Keresztrefeszítés szoborcsoport zár le. A Szent Katalin létesítmény ismert zarándokhely volt; a kolostor ugyanis olyan helyen épült, ahol az előtte itt lévő, ősrégi Szent Katalin kápolna arról volt híres, hogy a közelében csodák történtek. A zarándoklatokat Fehérvasárnap, Pünkösdhétfőn és Szent Katalin napján tartották. Főleg Nagyszombatból járt ide sok zarándok. Azt követően, hogy II. József 1786-ban hozott rendeletével megszüntette a ferences kolostort, az építmények enyészetnek indultak. A Keresztrefeszítés szoboregyüttest 1811-ben a Dejte-i plébánia épülete elé szállították és helyezték el. A kolostort jelenünkben az iskolai szünetekben lelkes fiatal műemlékvédők javítják. Napjainkban a templom romos falai és a torony láthatók és a kolostor épület szárnymaradványai. Szent Cirill és Metód ünnepén hagyományosan megrendezésre kerül a Nyitott ajtók napja rendezvény. A kolostor bekapcsolódik a Várak és romok éjszakája és a Templomok éjszakája rendezvénybe is. A Szent Katalin kolostor romjait gépkocsival kényelmesen megközelíthetjük, egészen a Dejte és Nahács között található parkolóig. Innét a kolostor 20 percnyi gyalogútra van. A „fiatal turisták“ számára útközben táborhelyeket alakítottak ki, ahol természeti környezetben akár szalonnát is süthetnek. Forrás: https://krajzazitkov.sk/objavuj/place/zrucanina-katarinka/ Elérhetőségek: Telefonszám: 0908 811 033E-mail cím: katarinka@katarinka.skWeboldal: http://www.katarinka.sk/

Kategória : Tallós (Tomášikovo)

Lourdes-i Szűz Mária barlang - Tomášikovo (Tallós)

Kategória : Tallós (Tomášikovo)

A községben a barlangon kívül templom is található, amelyet 1801-ben építettek a Szentháromság tiszteletére. Ismert műemlék továbbá az Esterházy kastély, amelynek a tulajdonosa a 19. század végén Esterházy Mihály gróf volt. A birtok jószágigazgatója Prenoszil Dózsa volt, akinek a neje, Zalka Mária-Irma a győri püspök unokahúga volt. Két gyermekük született: a süketnéma Margit és egy fiúgyermek, aki fiatalon meghalt. Margitka a lourdesi barlang történetének főszereplője. Margitka négyhónapos korában súlyos agyhártyagyulladáson esett át. Három napig eszméletlen volt és az orvosa lemondott róla. Nyolc hónaposan kiesett a szolgáló kezéből és a bal hallójárata károsodott. Az édesanyja ekkor döntötte el, hogy a kislányt elviszi egy zarándokútra, Lourdesba. A Velké Ludanice-i pappal, Dr. Koperniczky Ferenccel és Nádor Imre hitoktatóval együtt három napot töltöttek Lourdesben 1901-ben. A körmenet éjfélkor volt. A kislány édesanyja fennhangon kérte Szűz Mária segítségét, hogy Margitka legalább néhány szót tudjon kimondani. A körmenet alatt Margit egészségi állapota javulni kezdett. Az édesanyja akkor, és ott eldöntötte, hogy Tallóson a Szent Szűz tiszteletére olyan barlangot építtet, mint a Lourdes-i. A barlangot a meggyógyult kislány kívánságára a temető bejáratának közelében építették fel. A barlang építéséhez használt köveket közvetlenül Lourdesből szállították ide. A nagyszombati érsek, Mons. Orosch János 2015. szeptember 5-én a helyet a Nagyszombati Egyházmegye nemzetiségre való tekintet nélküli búcsújáróhelyévé nyilvánította. A több, mint 100 éves hagyomány alapján az évi zarándoklat napjául a Szűz Mária születésnapjához legközelebb eső szombatot jelölte ki. Forrás: Érseki Hivatal, Trnava-i (Nagyszombati) Egyházmegye Irodalom:www.tomasikovo.sk; www.panoramy.sme.sk Elérhetőségek:Postacím: Rímskokatolícky farský úrad (Római Katolikus Plébánia Hivatal),Tomášikovo 320, 925 04 TomášikovoTelefonszám: 031/7855 113,e-mail: farnost.tomasikovo@abu.sk

Kategória : Szered (Sereď)

Szűz Mária mennybemenetele kápolna - Sereď - Stredný Čepeň (Szered- Közép-Csöpöny)

Kategória : Szered (Sereď)

A zarándoklatok kezdete a térségben a 19. század 30-as éveibe nyúlik vissza, amikor Szeredet és környékét kolerajárvány sújtotta. A betegség következtében nagyon sok ember halt meg A járvány elvonulása után a lakosok hálából templomot építettek, Csöpöny központjában, amelyet eredetileg Szűz Máriának, a keresztények patrónusának szenteltek fel, majd később, a mai, Szűz Mária mennybemenetele nevet kapta. Ez a kápolna egy régebbi, a történelmi forrásokban 1634-ben említett helyén épült. A kápolna építése 1832-ben kezdődött és 1835-ben fejeződött be. Az épület hagyományos egyhajós építmény, amelyet keleti oldalán sokszög alakú apszis és hasáb alakú torony zár le, amely gúla alakú tetőben végződik. A templom főbejárata felett feliratok láthatók, amelyek az 1831-es eseményeket írják le. Az oltárkép Szűz Mária mennybemenetelét ábrázolja. A kápolnát 2001-ben restaurálták és kibővítették. A kápolna előtt két kereszt áll és az épületet három oldalról a 20. század elején készült, 14 állomást tartalmazó keresztút veszi körül. A jelenlegi, kései barokk stílusú, Keresztelő Szent János templom azzal a hellyel szemben áll, ahol a múltban a plébániatemplom állt. Ez 1777-ben leégett, ezért az uradalom akkori birtokosa, Esterházy Ferenc gróf 1781-ben újat építtetett A sokszögvonalas falú, egyhajós templomot, és a homlokzatába beépített tornyot utoljára 1991-1995 között újították fel. A zarándoklatok vasárnapján a hívők útja már hagyományosan a plébánia templomtól a Szűz Mária mennybemenetele kápolnához vezet. Az út befejeztével az emberek az alsócsöpönyi kápolnához vonulnak át, ahol hagyományosan, Szűz Mária litániákat imádkoznak. A zarándoklat ezzel az imával végződik. Szűz Mária mennybemenetelének ünnepe Közép-Csöpönyben hagyományos búcsúi ünnepséggel fejeződik be. Forrás: Érseki Hivatal, Trnava-i (Nagyszombati) Egyházmegye Irodalom:Szlovákiai városok és falvak enciklopédiái Losonc: PS – LINE Kiadó, 2005, 117 oldalSzlovákiai műemlékek jegyzéke III. kötet. Bratislava : Obzor Kiadó, 1969, s. 95.www.sered.sk; www.fara.sk; www.strednycepen.host.sk Elérhetőségek:Postacím: Rímskokatolícky farský úrad (R. Katolikus Plébánia Hivatal), Kostolná 10,926 01 SereďTelefon, fax: 031/7892 867,e-mail: farnost.sered@abu.sk

Hétfájdalmú Szűzanya bazilika (Pálos rend, plébániatemplom) - Šaštín-Stráže (Sasvár-Morvaőr)

Sasvár-Morvaőr élete szorosan kapcsolódik a Szlovákia fő patrónusának, a Hétfájdalmú Szűzanyának tiszteletére felszentelt bazilikával (basilica minor). A bazilika eredete 1736-ba nyúlik vissza, amikor a pálos rend szerzetesei - a pálosok - elkezdték a bazilika építését a hozzátartozó kolostorral együtt, Vépi Mátyás tervei alapján. A kolostor és a bazilika ma a szaleziánusok felügyelete alatt áll. A zarándoklatok idején, főleg a Szentlélek eljövetelének az ünnepén (Pünkösd) és a Hétfájdalmú Szűzanya ünnepén (szeptember 15.), több tízezer zarándok látogatja meg a várost és a bazilikát. A zarándokok azonban az egész év folyamán érkeznek, és nem csupán Szlovákiából, hanem külföldről, elsősorban a környező országokból is. A bazilikához szorosan kötődik az 1564-ben készült Hétfájdalmú Szűzanya szobra, amelynek a tiszteletét Esterházy Imre érsek engedélyezte 1732-ben. A késő-gótikus stílusban készült szobor ismeretlen, Dunamenti szerző műve. A kései barokk oltáron található és az ú.n. sasvári típusú pieták készítéséhez szolgál mintául. A bazilika falfestményei Jean Joseph Chamant és Kracker János Lukács festők művei. Forrás: https://krajzazitkov.sk/objavuj/place/bazilika-panny-marie-sedembolestnej/ Elérhetőségek:Postacím:Nemzeti kegyhelyHétfájdalmú Szűzanya bazilikaKláštorné námestie 1295908 41 Šaštín-StrážeA zarándokhely felelős lelkigondnoka:P. Ondrej Kentoš, OSPPEVezetékes telefon: +421 34 6941 502E-mail cím: spravca@bazilika.skTájékoztató központ:Zarándoklatok bejelentése (egyéni, plébániai, iskolai, csoportok)A központ minden munkanapon üzemel: 9:00 – 12:00 óra közöttVezetékes telefon: +421 34 6542 111Mobil telefon: 0903/160 904E-mail cím: pute@bazilika.skWeb: http://bazilika.sk/

Kategória : Bacsfa (Báč)

Ferences rendi kolostor és templom - Báč (Bacsfa)

Kategória : Bacsfa (Báč)

A nagyszombati kerület jelentős búcsújáróhelyei közé tartozik a nyugat-szlovákiai Bacsfa község, amelynek helye a barokk stílusban épült egykori ferences rendi kolostor és a Páduai Szent Antal tiszteletére felszentelt templom. A templom belső díszítésének nagyobb része építésének idején (1660-1674) készült, de láthatunk benne a 20. század elején készült szecessziós falfestményeket is. A főoltáron a templom védőszentjének, Páduai Szent Antalnak a képe (1861) látható. A zarándok szeme Szűz Mária szentképére irányul. Ez a kép 18. század utolsó negyedében készült és az 1772-ből származó főoltár klasszicista tabernákulumja fölött látható. A kép 1715-ben csodálatos módon több alkalommal is könnyezett, véres könnycseppeket hullatva. A bacsfai ferences rendi kolostor arról a szomorú eseményről is ismert, hogy a kommunista rendszer itt tartott fogva számos papot és a katolikus egyház több jeles képviselőjét. A 20. század 50-es éveiben a kolostorban internáló tábor létesült, többek között itt tartották fogva és kínozták meg a boldoggá avatott Dominik Metod Trčka lelkészt és Vaszil Hopka és Pavol Petra Gojdič, görögkatolikus püspököket is. Sok éven keresztül működött itt az eredeti székhelyéről kiköltöztetett női szerzetesrend Boldogságos Szűz Mária Intézet (Institutum Beatae Mariae Virginis – IBMV, vagy ismertebb nevén az „angolkisasszonyok“, jelenleg: Congregatio Jesu – CJ). A zarándokok a Szent Anna templomot a 80-as évek végén, de főleg 1989 után kezdték el újra látogatni. Napjainkban Bacsfán Szűz Mária születésének napján, szeptember 8-án és Páduai Szent Antal ünnepén, június 13-án szerveznek zarándoklatokat. Forrás: https://krajzazitkov.sk/objavuj/place/kostol-sv-antona-paduanskeho/ Elérhetőségek:Postacím: Rímskokatolická farnosť (R. Katolikus Egyház Plébánia Hivatal), Báč 1,930 30 BáčTelefonszám: 00421 0 31 5598580

Kategória : Kopcsány (Kopčany)

Antiochiai Szent Margit-templom

Kategória : Kopcsány (Kopčany)

Gótikus stílusban átépített, eredetileg román stílusban épült templom. Egyike a Hegyhát (Záhorie) legrégibb építészeti emlékeinek. Az eredetét a mai napig nem kutatták fel részletesen. A kápolna legrégibb írásos említése 1554-ből származik. Az épület létezését igazolja az 1627-ben készült Komenszky-térkép is, amelyen Kopcsány közepes nagyságú községként van feltüntetve, a közepén, „Hrúdov" falurészben jelölt templommal. A templom nem egészen 1 km-re van a Valy erődítménytől - a múltban nagymorva fejedelmi székhely volt -, amely a morva oldalon Mikulčice község határában található. Az építmény a kisméretű, egyhajós templomok közé sorolható, a templomhajó derékszögű lezárásával. Ilyen típusú építmények Közép- és Nyugat-Európában a 8-11. században épültek. A templom környékén 1994-2000 között végzett régészeti kutatások igazolják, hogy a hely már a kései kőkorszaktól sűrűn lakott terület volt. Ennek csúcspontja a 9-10. században volt, amikor a Valy székhelytől kelet felé haladó, feltételezett történelmi út mentén, a Morva folyó bal partján, a mai Kopcsány határában településcsoportok jöttek létre. A települések kapcsolatban voltak a Valy erődítménnyel. Az Antiochiai Szent Margit templom közelében lévő két, eddig ismert településen a mikulčicei vár megszűnése után is folytatódott az élet, egészen a 13. századig. Abban az időben valószínűleg ez volt az utolsó lakott terület az egykori mikulčicei vár környékén. Az eddigi régészeti kutatások arra utalnak, hogy az Antiochiai Sz. Margit templom környékén lévő települések utolsó lakosai valószínűleg Kopcsányba távoztak a 16-17. században. A templom ezek után tovább szolgált a környék lakossága számára, egészen a 18. századig, amikor közvetlenül a községben új templomot építettek. Forrás: http://kopcany.sk/Web/sk/Pamiatky Elérhetőségek:Postacím: Kopčany 1147, 908 48 KopčanyTelefonszám: +421 908 550 291e-mail: lucia.pecinova##kukac##centrum.sk

Kategória : Holics (Holíč)

Jézus Szent Szíve gótikus templom - Holíč (Holics)

Kategória : Holics (Holíč)

A templom 1397-ben épült, gótikus stílusban, Ctibor főnemes idején, akit Zsigmond király váruradalommal ajándékozott meg. A templomot többször átalakították és váltakozva Szent Márton és Jézus Szent Szívének a nevét viselte. Az épület egyhajós, amelyet dongaboltozat fed és lunetták díszítenek. A 17. században barokk stílusban átépítették és toronnyal is bővült. A barokk főoltár Jézus Szent Szíve nevét viseli, az oldalsó oltárokat pedig Szűz Mária és Szent Márton tiszteletére emelték. A kóruson hat mutációs orgona található. A templom régi harangjait az első világháborúban hadi célokra rekvirálták és beolvasztották. A ma is működésben lévő harangokat 1924. május 25-én helyezték el. A szentélynél elhelyezett padok és a csiszolt üvegből készült csillárok a holicsi vár kápolnájából kerültek ide. Az eredeti építmény egy román stílusban épült kis templom volt, amelyről valószínűleg a várost is elnevezték. Holicsot a korabeli krónikák Alba Ecclessia vagy Weisskirchen, azaz Fehér Templom néven említik. A régészeti kutatások feltártak egy még régebbi, kőből épült létesítményt, amely alapjában véve a város legrégebbi műemléke. A gótikus templom közvetlen közelében áll a lorettói kápolna, amely a zűrzavaros 16. században pravoszláv templomként szolgált, amelyben az egyik legismertebb nemest, Peter Bakičot is eltemették. Az épület mai barokk külsejét a 18. században kapta, 1727-1779 között. A belső terei jelenleg üresek és az épület a nyilvánosság előtt zárva van.Forrás: Holics városaElérhetőségek: Postacím: Rímskokatolícka cirkev (Római Katolikus Egyház Plébánia Hivatal) Holíč, Nám. sv. Martina 2, 908 51 Holíč Telefonszám: 034-6682214 e-mail: faraholic@faraholic.sk8Kopčany (Kopcsány) - Antiochiai Sz. Margit templomGótikus stílusban átépített, eredetileg román stílusban épült templom. Egyike a Hegyhát (Záhorie) legrégibb építészeti emlékeinek. Az eredetét a mai napig nem kutatták fel részletesen. A kápolna legrégibb írásos említése 1554-ből származik. Az épület létezését igazolja az 1627-ben készült Komenszky-térkép is, amelyen Kopcsány közepes nagyságú községként van feltüntetve, a közepén, „Hrúdov” falurészben jelölt templommal. A templom nem egészen 1 km-re van a Valy erődítménytől - a múltban nagymorva fejedelmi székhely volt -, amely a morva oldalon Mikulčice község határában található. Az építmény a kisméretű, egyhajós templomok közé sorolható, a templomhajó derékszögű lezárásával. Ilyen típusú építmények Közép- és Nyugat-Európában a 8-11. században épültek. A templom környékén 1994-2000 között végzett régészeti kutatások igazolják, hogy a hely már a kései kőkorszaktól sűrűn lakott terület volt. Ennek csúcspontja a 9-10. században volt, amikor a Valy székhelytől kelet felé haladó, feltételezett történelmi út mentén, a Morva folyó bal partján, a mai Kopcsány határában településcsoportok jöttek létre. A települések kapcsolatban voltak a Valy erődítménnyel. Az Antiochiai Szent Margit templom közelében lévő két, eddig ismert településen a mikulčicei vár megszűnése után is folytatódott az élet, egészen a 13. századig. Abban az időben valószínűleg ez volt az utolsó lakott terület az egykori mikulčicei vár környékén. Az eddigi régészeti kutatások arra utalnak, hogy az Antiochiai Sz. Margit templom környékén lévő települések utolsó lakosai valószínűleg Kopcsányba távoztak a 16-17. században. A templom ezek után tovább szolgált a környék lakossága számára, egészen a 18. századig, amikor közvetlenül a községben új templomot építettek. Forrás: http://kopcany.sk/Web/sk/Pamiatky Elérhetőségek:Postacím: Kopčany 1147, 908 48 KopčanyTelefonszám: +421 908 550 291e-mail: lucia.pecinova@centrum.sk