Nagyszombati kerület

Kategória : Holics (Holíč)

Szent Márton plébéniatemplom (premontrei) - Holíč (Holics)

Kategória : Holics (Holíč)

Antiochiai Sz. Margit templom (székhelye: Szent Márton Tér) - a barokk-klasszicista épület J.N. Jadot építész tervei alapján készült 1752-1755 között Eredetileg a hozzátartozó épületekkel együtt épült fel, a kapucínusok kolostori templomaként. A II. József által hozott reformok idején a kolostort átépítették. A templom egyhajós belső terét egyenes falú presbitérium zárja le, amelyet porosz stílusú boltozattal fedtek be. A templom belső berendezései barokk-klasszicista stílusban készültek és többnyire eredetiek, a 18. század második feléből valók. 1755-től plébániatemplom és 1786-tól Batthyányi József esztergomi érsek határozatával engedélyezte, hogy a plébániát Szent Márton tiszteletére szenteljék fel. A templom és a kolostor napjainkban a premontrei szerzetesrend birtokában van. A kolostor a templom keleti oldalához épült, négyszögletes alaprajzú, amelynek közepén udvar található. A kétszintes épület helyiségeit porosz típusú boltozat és tükörboltozat fedi. A bejárat felett kórus található, orgonával, amely az árkádokban elhelyezett három pillérre épült. Az oldalsó, Szűz Mária kápolnában pietát ábrázoló oltár található. A holicsi barokk dombormű a maga nemében legértékesebb művészeti alkotások közé tartozik Közép-Európában. A szoborcsoport több, mint 300 éves. A nyugati oldali falon található a szószék, amelyre a hajóból a fal belsejében elhelyezett lépcsőkön lehet feljutni. A templom középső vonalában lett elhelyezve a Szent Márton Tiszteletére emelt oltár, míg a két oldalsó oltár Nepomuki Szent János és Páduai Szent Antal nevét viseli. A Szent Márton templomba liturgiai célból egy régebbi plébániatemplomból lett áthelyezve a kő keresztelőkút. Forrás: Holics városa

Kategória : Szakolca (Skalica)

Xavéri Szent Ferenc-templom - Skalica (Szakolca)

Kategória : Szakolca (Skalica)

A jezsuita templom története az 1693-as évbe nyúlik vissza, amikor lerakták nemcsak a templom, de az iskola és a kollégium alapkövét is. Az építkezés csaknem harminc évig tartott. Xavéri Szent Ferenc tiszteletére szentelték fel. A jezsuiták Szakolcán középiskolát alapítottak. A szerzetesek és a diákok nagy száma miatt kollégiummá bővítették. 1724-ben a templomban tűz pusztított. Ötven év múlva a jezsuiták elhagyták a várost, a templomot egy rövid időre a pálosok vették át. A templomban eredetileg nyolc oltár volt. A mai napig azonban csak a főoltár maradt fenn, az oltárképen Xavéri Szent Ferenccel, valamint Szent Péter és Pál szobraival. A templom védőszentjének képe 3,5 x 6,5 m méretével Szlovákia legnagyobb templomi képei közé tartozik. A 18. század közepéről származik, festője ismeretlen. A templom sokáig hanyatlott, és belső terének több részét más templomokba szállították át. Csak a már említett főoltár és a Szűz Mária oldalkápolna freskói maradtak meg. A templom 2011-ben teljes rekonstrukción esett át, amely Szakolca történelme során a legnagyobb rekonstrukció volt. Felújították a templom külsejét és belsejét is. A felújított templomot 2011. november 27-én nyitották meg, ünnepélyes keretek között. Ezzel a nappal megkezdődött a templom, mint Szakolca kulturális-társadalmi központja történetének új korszaka. A templomnak különleges az akusztikája, egyben Közép-Európában a legjobb. A Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma a templomnak a 2011-es év Kulturális műemléke címet adományozta. A templom a város tulajdona, istentiszteleteket nem tartanak benne. Forrás: http://www.regionzahorie.sk/jezuitsky-kostol-skalica-akustika Elérhetőségek:Postacím: Škarniclovská 100/1, 909 01 SkalicaTelefonszám: +421 34 664 53 41e-mail:tik@mesto.skalica.skweb: http://www.tikskalica.sk

Kategória : Szakolca (Skalica)

Szent György-kápolna (rotunda)

Kategória : Szakolca (Skalica)

A város történelmének jelképe a legrégebbi épülete - a román-kori Szent György rotunda. Fontos történelmi helyen áll, az eredeti, korai középkori vár közelében, amelynek helyén 1823-ban kálváriát építettek. A rotunda fejlődésében tükröződnek azok a fontos történelmi mérföldkövek, amelyek a várost is formálták. Az eredeti román kori épület lapos tetejű volt, a mainál sokkal alacsonyabb. A város királyi várossá nyilvánításának ideje a rotunda kiterjedt átépítésének időszaka is, amely őrtoronyként a várost körülvevő fal része volt. Az épületre egy új emeletet építettek, miközben az alsó szint továbbra is szakrális célokat szolgált. A jólét és a város legnagyobb fellendülésének nyomai a barokk idején a rotundán is láthatók. A kupolát laternára cserélték, a bejáratot kiszélesítették, az ablakokat kicserélték és kriptát alakítottak ki. Értékesek a rotundában található, a 15. század végéről származó falfestmények. Két jelenetet ábrázolnak Szent György legendájából, akinek a tiszteletére a rotundát felszentelték, kiegészítve Szakolca város, és a Szapolyaiak címerével. A belső térben kiállítás látható, amely ezen értékes és egyedi műemlék történetét mutatja be. Forrás: http://www.tikskalica.sk/evt_file.php?file=1283 Elérhetőségek:Postacím: Potočná 209, 909 01, SkalicaTelefonszám: +421 34 664 53 41e-mail:tik@mesto.skalica.skweb: http://www.tikskalica.sk

Kategória : Vittenc (Chtelnica)

Szent Rókus-kápolna - Chtelnica (Vittenc)

Kategória : Vittenc (Chtelnica)

Egy kis-kárpátoki, erdők övezte völgyben, a községtől északnyugatra fekszik a Szent Rókus kápolna. Vittenc lakói évszázadokon keresztül elzarándokoltak ide minden évben. Ez a hagyomány a 17. század végéről származik. Az 1680-1688 közötti években, a szörnyű pestisjárvány végén a vittenciek hálából kései reneszánsz kori kápolnát építettek ide. Erre az eseményre emlékeztet a kápolna védőszentjeit, Szent- Rókust, Rozáliát, Sebestyént és Izidort ábrázoló oltárkép. Ez a becses barokk olajfestmény vászonra készült, a 17. század végén. Az oldalakon a faragott fa fülkékben Szent Rókus és Immaculata szobrok állnak. Valószínűleg a 18. század végéről származnak. Az épület 1963-tól szerepel a nyugat-szlovákiai műemlékek jegyzékében. Az egész épület jelentős mértékben megrongálódott, beleértve az oltárképet és a szobrokat is. Az épületet többször is javították, pl. 1788-ban, 1983-ban és 1986-ban. A kápolna mellett található egy 1806-ban, kőből készült szoborcsoport, amelyen Keresztelő Szent János megkereszteli Jézust. A kápolnához évente látogatják a zarándokok. Forrás: https://www.chtelnica.sk/obec-2/pamiatky/kaplnka-sv-rocha/ Elérhetőségek: Telefonszám: +421337794125, e-mail: chtelnica@chtelnica.sk Honlap címe: https://www.chtelnica.sk/obec-2/pamiatky/kaplnka-sv-rocha/   Postacím: Rímskokatolícka cirkev (Római Katolikus Egyház Plébánia Hivatal),farnosť Chtelnica, 922 05 Chtelnica 170 Telefonszám.: 033/7794 128 e-mail: farnost.chtelnica@abu.sk

Szentháromság-kápolna - Dolné Orešany (Alsódiós)

A Szentháromság kápolna egyhajós, 1715-ben épült barokk építmény. A község építtette, hálából, amiért a pestis elkerülte a falut, annak ellenére, hogy a környék falvait nagymértékben sújtotta. A kápolnában Sz.Rókus és Sz. Rozália, a pestisből gyógyulók védőszentjeinek a szobrai láthatók. A kápolna zarándokhely. IX. Pius pápa1851-ben hétéves búcsúban részesítette azokat a hívőket, akik a Szentháromság ünnepe alkalmából bűnbánatot tartottak és gyónás és szentáldozás által megerősödve ájtatosan imádkoztak a keresztény uralkodók közös egyetértéséért, a tévhitek megszüntetéséért és az Anyaszentegyház felmagasztalásáért. A kápolnát 1946-ban felújították és egy évvel később kerítést építettek köréje. A templom belsejének a felújítása 1986-ban történt. A kápolna körül, félkör alakban elhelyezve „Jézus 14 szenvedését“ rejtő építmény látható. Az építményekben fa domborművek jelölik a keresztút egyes állomásait, amelyek 2008-ban kerültek felújításra. A kápolna mellett álló kereszt a kápolna környékén lévő temetőnek állít emléket, amelybe az egykori pestisjárvány áldozatait temették. A zarándoklatok Szentháromság ünnepén és Szent Rókus tiszteletére celebrált szentmisék alkalmával váltak hagyománnyá. Forrás: http://www.putnickemiesta.sk/putnicke-miesta-na-slovensku/trnavska-arcidieceza/dolne-oresany/ Elérhetőségek: Postacím: Farský úrad, Dolné Orešany 1, 919 02 Dolné Orešany A plébánia adminisztrátora: Dušan Jurák Telefonszám: +421 33 5582 177 e-mail: farnost.dolneoresany@abu.sk

Szűz Mária mennybemenetele templom - Dolné Orešany (Alsódiós)

A Szűz Mária mennybemenetele templom a község központjában található. A templom gótikus stílusban épült a 14. században és a falu legrégebbi építménye. A templom egyhajós szerkezetű és presbitérium is tartozik hozzá. A templomhajó új mennyezete (hálós és bordás mennyezet) a kései gótika korából, 1525-ből származik. A templomban 1640-ben készült fa orgona látható.A templom belső terében látható, kései gótika korából származó falfestmény fragmens az egymás mellett sorban ülő 12 apostolt ábrázolja, Jézus alakja azonban a festmény sérülése miatt sajnos nem látható rajta. A fából készült Kis Barokk kálvária a 18. század első felében épült. A templom nyugati részén álló torony 1518-1521 között épült. A torony homlokzatát barokk stílusú és falazott gúla alakú toronytető fedi le. A torony nem végződik egyszerű keresztben, amint a katolikus templomoknál szokás, hanem a tornyon egy királyi jelkép van: párna, bojttal a négy sarkán és rajta a Szent Istváni magyar király korona, tetején ferde kereszttel.A templom főbejárata egy gótikus kő portál. A bejárat felett, a boltív közepén lévő zárókövön faragott címer látható. Belevésték az 1525-ös évet, egy szőlőfürtöt és egy metszőkést. A templom külső, déli oldalán az oldalsó bejárat mellett, a presbitérium felől a Lourdesi Szűz Mária kápolna van hozzáépítve. A bejárat mellett, a másik oldalon egy fakereszt áll. A templom alatt kripta található. A templom körül fennmaradt az eredeti reneszánsz védőfal. A templomot többször javították. 1965-Ben a templom külső falainak javításakor az északi oldalon Szent Kristóf alakját ábrázoló nagy falfestményre bukkantak. Forrás:http://www.putnickemiesta.sk/putnicke-miesta-na-slovensku/trnavska-arcidieceza/dolne-oresany/Elérhetőségek:Postacím: Farský úrad (Plébánia Hivatal), Dolné Orešany 1, 919 02 Dolné OrešanyA plébánia adminisztrátora: Dušan JurákTelefonszám: +421 33 5582 177e-mail: farnost.dolneoresany@abu.sk