Bratislavský kraj

Kategória : Kalinkovo

Kostol sv. Františka Serafínskeho

Kategória : Kalinkovo

Rímskokatolícky kostol je postavený v strede obce, podľa návrhu staviteľa Elefántyho, v historizujúcom slohu s použitím neorománskych prvkov tak, aby sa v hrubých črtách podobal na starý románsky tehlový kostolík, ktorý stál v tom čase v obci a v roku 1936 bol zbúraný. Kostol bol postavený zo zbierok veriacich, milodarov inštitúcií a dobrovoľnej bezplatnej práce miestnych obyvateľov v rokoch 1927-1929. Dokončený a slávnostne vysvätený bol v roku 1930.

Kategória : Ivanka pri Dunaji

Kostol sv. Jána Krstiteľa

Kategória : Ivanka pri Dunaji

Kostol sv. Jána Krstiteľa – súčasný kostol v Ivanke – je poradovo tretí. Prvý kostol stavali učeníci sv. Cyrila a Metoda – bola to iba jednoduchá kaplnka z dreva. Druhý kostol (kedy bol postavený sa nepodarilo zistiť), bol v roku 1730 ešte opravovaný. Postavený bol z kameňa, chór mal z dreva. Keď sa kopali základy pre stĺpy, ktoré dnes držia rozšírený chór, prišlo sa na základy tohto druhého kostola.Terajší kostol sa začal stavať v roku 1770. Stavba jeho veže trvala 2 roky. Vežové hodiny boli zadovážené v roku 1880 z Viedne. Organ je z roku 1906. V roku 1991 bola strecha veže nanovo postavená.Do gule pod krížom boli uschované dokumenty svedčiace o tejto dobe – ako určité posolstvo pre budúcich Ivančanov

Kategória : Hamuliakovo

Kostol Sv. Kríža

Kategória : Hamuliakovo

Románsky kostolík Sv. Kríža v Hamuliakove si po pamiatkovej obnove zachoval ľudské, reálne proporcie, ktoré boli typické pre sakrálnu architektúru románskeho obdobia. Vyvážená hmotová skladba kostola a jeho vnútorné priestory pôsobia vzácne a harmonicky a radia tento kostolík Sv. Kríža medzi najvýznamnejšie objekty tehlovej románskej sakrálnej architektúry južného Slovenska.

Kategória : Dunajská Lužná

Evanjelický kostol a. v., kultúrna pamiatka (náučný panel na Košariskej ulici)

Kategória : Dunajská Lužná

Kostol bol postavený v roku 1814 a patrí ku kostolom, ktoré v Evanjelickej cirkvi a. v. boli postavené po vydaní Tolerančného patentu, teda po roku 1781. Kostol bol postavený v klasicistickom slohu, ktorý je charakteristický výtvarnými myšlienkami antiky – teda poriadku a prísnosti. Má predĺžený pôdorys a na tú dobu neobyčajne situovaný oltár – oproti hlavnému vchodu, ktorý je uprostred dlhšej strany stavby. Na opačnej strane je situovaný do farského dvora polkruhovou sakristiou s vchodom pre kňaza. Nad hlavným vchodom, ktorý v tom čase nesmel byť situovaný na hlavnú cestu, je malá vežička s cibuľovitým ukončením s dvojkrížom.

Kategória : Dunajská Lužná

Rímsko-katolícky kostol Povýšenia sv. Kríža

Kategória : Dunajská Lužná

V 13. storočí opát benediktínskeho opátstva na Hore sv. Martina dal postaviť v Dénesde kostol zasvätený sv. Bartolomejovi. V čase náboženských rozbrojov v 17. storočí plnil aj funkciu farského kostola (1684). Keďže svojou veľkosťou nevyhovoval pre pútnikov, vtedajší opát Daniel Somogyi dal v rokoch 1786 až 1797 postaviť na mieste románskeho kostola väčší kostol. Ako kostol Povýšenia sv. Kríža ho posvätili v roku 1797. Kostol, ktorý je jednou z najvýznamnejších pamiatok v obci, bol v roku 1963 vyhlásený za kultúrnu pamiatku. Jeho generálna oprava sa uskutočnila v rokoch 1982 až 1984. Vymenil sa celý krov, strešná krytina, podlahy, časti omietok a celý kostol sa vymaľoval. V rámci opravy sa strecha kostola pokryla medeným plechom. V rokoch 1989 až 1990 bola postavená nová fara, ktorá sa v roku 1996 stala sídlom Dominikánskeho konventu v Dunajskej Lužnej. Od roku 2004 postupne prebieha rozsiahlejšia rekonštrukcia kostola Povýšenia sv. Kríža (sanácia vlhkých múrov, výmena okien, inštalácia nového elektrického vedenia, výmena lavíc, vonkajšia i vnútorná maľovka, nové vchodové dvere, úprava okolia a priestoru medzi kostolom a farskou budovou).

Kategória : Čunovo

Kostol Sv. Michala

Kategória : Čunovo

Kostol sv. Michala z r. 1783 je neskorobarokovým jednoloďovým kostolom, ktorý stojí na základoch predchádzajúceho kostola. Neexistuje presný údaj o výstavbe a posvätení prvého kostola. starý kostol bol tiež zasvätený sv. Michalovi Archanjelovi. Z rokov 1659, 1680, 1696 a 1713 sa zachovali kanonické vizitácie v ktorých sú opísané pomery kostola a cirkevnej obce. Ešte v roku 1680 bolo Čunovo filiálkou Rusoviec odkiaľ prichádzal kňaz vysluhovať sviatosti, v tejto vizitácií je tiež zaznamenané, že zemepáni žiadajú biskupa o samostatnosť a vlastného kňaza. To sa splnilo a od roku 1689 je Čunovo samostatnou farnosťou s vlastnou pečaťou z ktorej sa zachovalo niekoľko otlačkov a ktorá poslúžila ako v zor pre súčasný erb Čunova. V kanonickej vizitácii z roku 1696 je zaznamenané meno miestneho kňaza Martina Ignáca Horvátha, ktorý pôsobil tretí rok v Čunove. Neďaleko od kostola, pri bývalom prístave a brehu Dunaja stojí socha sv. Jána Nepomuckého. Sochu postavili ako spomienku na ničivú povodeň na sviatok Všech svätých v roku 1787 kedy Dunaj doslovne odplavil polovicu obce. Taktiež neďaleko od kostola, ale už za obcou stojí socha Panny Márie. Sochu dal postaviť v druhej polovici 18. storočia podžupan mošonskej stolice a veľký donátor miestnej cirkvi Melchior Kerekes, ktorý v Čunove býval, mal tu kúriu, ktorá stála na mieste dnešného Miestneho úradu.

Kostol Zvestovania Pána a kláštor menších bratov františkánov (ľudovo Františkánsky kostol)

Je pôvodne gotický, neskôr slohovo upravovaný súbor sakrálnych stavieb v bratislavskej mestskej časti Staré Mesto. Kostol je historicky najstaršou, dodnes zachovanou sakrálnou stavbou v hlavnom meste Slovenska. Okrem svojej architektúry si pozornosť zasluhuje aj ako miesto, ku ktorému sa viaže niekoľko významných historických udalostí.

Modrý Kostolík - Kostol Sv. Alžbety

Jednoloďový secesný Kostol svätej Alžbety (Modrý kostolík) bol postavená v rokoch 1909 – 1913 podľa projektu budapeštianskeho architekta Edmunda Lechnera. Je charakteristický predovšetkým svojou modrou omietkou a modro glazovanou strešnou krytinou.

Dóm Sv. Martina

Dóm svätého Martina je najväčší a najvýznamnejší trojloďový gotický kostol v Bratislave. Stavať sa začal v 13. storočí na pozemku staršieho cintorína, kde už predtým stála menšia kaplnka. Formoval sa počas niekoľkých storočí a svoju dnešnú podobu nadobudol až v roku 1849. Dóm svätého Martina je najväčší a najvýznamnejší trojloďový gotický kostol v Bratislave. Veľký význam nadobudol Dóm svätého Martina v čase, keď sa stala Bratislava na približne 200 rokov (1563-1830) hlavným mestom Uhorska. Počas tohto obdobia bolo v gotickom Chráme sv. Martina korunovaných 11 panovníkov a 8 kráľovských manželiek. Najznámejšou bola Mária Terézia.

Kostol sv. Rodiny + Pápež Ján Pavol II. (+Námestie Jána Pavla II.)

Ostol sa nachádza pri Chorvátskom ramene, v blízkosti komplexu budov Technopol. Nachádza sa na priestranstve, na ktorom pápež Ján Pavol II. odslúžil svätú omšu v roku 2003 a toto priestranstvo sa volá Námestie Jána Pavla II.                                                                    Plocha cirkevného areálu: 1,7215 haZ toho: 1. stavba - farská časť (kostol, farská správa a pastoračné centrum, ihriská, parkoviská): 1,2970 haZastavaná plocha: 1 108,50 m²

Farský kostol Sv. Ducha

Podľa literárnych údajov bol kostol postavený okolo r. 1580. Z hľadiska architektúry možno farský kostol Ducha Svätého charakterizovať ako renesančný jednoloďový sakrálny objekt s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou masívnou štvorhrannou vežou. V interiéri sú valené lunetové klenby z hrebienkom. Na západnej strane je vstavaný chór z konca 19. storočia, zaklenutý pruskými klenbami. Kostol je vybudovaný z kameňa a má škridľou pokrytú strechu.

Kategória : Bratislava - Vajnory

Kostol Sedembolestnej Panny Márie

Kategória : Bratislava - Vajnory

Najstaršia stavba v obci, postavená v rokoch 1270-1279. Pôvodne bol zasvätený Panne Márii, potom uhorskému kráľovi sv. Ladislavovi. Od roku 1968 opäť Panne Márii, a to Sedembolestnej. Kostol je jednoloďový, s polygonálne uzavretou svätyňou, ktorá je zaklenutá gotickou rebrovou klenbou so stredovekými svorníkmi. V kostole je uložený relikviár s ostatkami mučeníka z  50. rokov 20. storočia - miestneho rodáka  blahoslaveného Titusa Zemana  G67

Kategória : Limbach

Kostol Sv. Teobalda

Kategória : Limbach

Kostol rímskokatolícky, pôvodne gotický, z 15. storočia, prestavavaný začiatkom 17. storočia, rozšírený v roku 1802.

Kategória : Bratislava - Rača

Farský katolícky kostol sv. Filipa a Jakuba

Kategória : Bratislava - Rača

V prvej polovici 14. storočia bola kaplnka na miestnom cintoríne postupne prestavaná na kostol v gotickom slohu. Záznamy o gotickej veži kostola postavenej na dvoch múroch o hrúbke 1,5 m pochádzajú z roku 1306. Ďalšie prestavby kostola niesli známky renesančného a barokového slohu. Súčasná podoba kostola je výsledkom prestavby v r. 1888, kedy farár Móric Alster realizoval zámer zvýšiť kapacitu kostola a dal ho predĺžiť o 8 m a zvýšiť o meter.Po vstupe do tohto pozoruhodného objektu návštevníka zaujme hlavný oltár z kararského mramoru z r. 1949, päť nádherných vitrážnych okien so sakrálnou tematikou z r. 1896, sochy, nástenné obrazy, baroková kazateľnica zo začiatku 18. storočia a dva pamiatkovo chránené barokové bočné oltáre z r. 1712 a aj ďalšie pozoruhodné a vzácne sakrálne predmety. Farnosť Bratislava - RačaTel.: 02/4488 4604e-mail: raca.fara##kukac##gmail.com