Komárom-Esztergom county

Category: Csatka

Sarlós Boldogasszony Templom

Category: Csatka

A gótikus templom az 1300-as években épült, majd barokk stílusba átépítették 1779-ben és 1801-ben. A gótikus eredetű templomot Kont Miklós nádor építettette az évtizedekkel korábban alapított pálos kolostorhoz.  A templom szerkezetében építészeti érdekességet jelentenek a belső támfalak, a hajó fülkesoros megoldása.  Mai formájában barokk. Értékei közé tartozik a szentély északi oldalfalában bizonyos Szentléleki Akácius Miklós reneszánsz sírköve 1516-ból, keresztelőkútja 1801-ből. Az elkészült templomot Demeter Ervin veszprémi püspök szentelte fel 1390-ben.  1543-ban a törökök teljesen elpusztították csatka házait, csupán a templomot hagyták épségben. Főoltárképe Schmidt József győri festőtől való. Szent István szobrának talpazata egy gótikus oszlopfő. Orgonáját Franz Josef Swoboda építette 1903-ban.Elérhetőség: Holubák Attila 2887 Ácsteszér, Kossuth L. u. 47/a. holubaka@hotmail.com , Tel: 06/20/8234249

Category: Dad

Faluvégi Kőkereszt (Kisbér-Bokod elágazás közötti háromszögben)

Category: Dad

ISTEN DICSŐSÉGÉRE ALAPÍTOTTA PERESZLÉNYI STVÁN VOLT DADI URADALMI BÉRLŐ 1847-BEN. KŐRE VÁLTOZTATTÁK ÉS MEGÚJÍTOTTÁK IFJ BROKES JÓZSEF BÉRLŐ, SZALAY PÁL PLÉBÁNOS 1876-BAN.   A kőkereszt telekalakítások miatt egy magánkertbe került, majd ledőlt. 2010-ben az eredeti helyétől nem messze lett újra felállítva, a Bokod-Kisbér elágazás közötti területre. Sajnos az eredeti acél korpuszt 2012-ben ellopták, így ma ezt műanyag helyettesíti.     A faluszéli kereszteket a faluból kivezető utak mentén a településen kívül helyezték el, amelyek védték a falut és köszöntötték az érkezőket, illetve a faluból elindulókat. Gonoszűző célzattal Magyarországon már a középkori évszázadokban is állítottak kőkereszteket, elsősorban útkereszteződések mellett. A keresztállítás szokása különösen a 18. századi, barokk időben vált igazán gyakorivá. A jobbágyfelszabadítás után a magyar parasztság anyagi ereje is gyarapodott ahhoz, hogy a kőkeresztek építésének költségeit viszonylag könnyen viselni tudja. A keresztállítás már önmagában is jellegzetes vallásos megnyilatkozás. Szabadtéri keresztjeink nagy részét nem az egyház állítatta, hanem a hívek fizették költségüket. Az egyház csak felszentelte, megáldotta az egyéni buzgóságból állított kereszteket. A keresztek helyei fontos pontok voltak a térképeken. Segítették a tájékozódást a tanyavilágban és szántóföldeken. Gyakran ezekről kapták nevüket az egyes tanyadűlők. A keresztek tisztelete általános volt a magyar nép körében. Az arra járó férfiak megemelték kalapjukat, míg a nők keresztet vetettek.  

Category: Dad

„Sörház” – Református Nagyiskola (Dad, Fő u. 25.)

Category: Dad

A tervező mester nem ismert. Fellner Jakab építőmester 1747. októberében vette át a munkálatokat, feladata a sörház befejezése volt. Az épület boltozatait és tetőzetét már ő készítette. Elkészülte után a Sörház a funkciójának megfelelően működött. Az 1904. március 23-ai árverésen a dadi református egyház vette meg iskola és tanítólakás céljára. A nyár folyamán az átépítés megtörtént. Az addig kocsmaként használt teremből tantermet alakítottak ki, az épület utca felőli többi része lakásként állt a tanító rendelkezésére. A költségek csökkentése érdekében a bontási munkálatokban a zsellérség segédkezett, a gazdaközösség az építőanyag hordását vállalta el. Az ünnepélyes avatásra 1904. szeptember 25-én került sor. 1950. augusztus 16-án államosították az épületet. Az idők folyamán többször átalakították, bővítették. 1984-ben felújították. Megújult a homlokzat is, kibontották a tornaterem falain jól kirajzolódott boltíveket. Az épület a falu legszebb épülete lett. 2008 tavaszán, a kártalanítási törvény adta lehetőség révén az épület tulajdonjogát visszakérte a református egyház, azóta ismét református általános iskolaként funkcionál. Az öreg iskola külső felújítása pályázati forrásból 2010-ben valósult meg, így ismét régi pompájában tündökölhet településünk egyik legrégibb épülete. Az iskola belső homlokzatán Tóth B. László festőművész emléktáblája látható, melyet 1987. júniusában avattak fel.

Category: Dad

Református templom- Dad, Fő u. 28.

Category: Dad

Dad településen a reformátusság története a 17.sz. közepén kezdődött, amikor a török pusztítások miatt lakatlanná vált faluba gróf Csáky László, gesztesi várúr református jobbágyokat telepített.Dad 1693-ban gróf Eszterházy Ferenc tulajdonába került, aki a hiányzó népességet katolikus jobbágyokkal pótolta. A Bécsből kiinduló rekatolizációs folyamat hatására gróf Eszterházy József országbíró 1747. november 7-én kelt oklevelében a templomot a katolikus gyülekezet birtokába jutatta, reformátusok számára pedig templom építéshez szükséges telket, és a munkálatokhoz építőanyagot biztosított. Az építkezést szigorú feltételekhez kötötte: csak 30 méterre az utcafronttól beljebb épülhetett, valamint nem lehetett nagyobb a réginél.Az 1748-as templomépületet kőből emelték és fazsindellyel fedték, egyszerű épület volt ((17.01m x 7.56m). A megépített „Isten házát" 1748-ban vették birtokba.Az első átalakítás lehetőségét II. József Türelmi Rendelete hozta, ami megfelelő anyagi feltételek esetén engedélyezi a templomépítést és a paptartást. Ekkor épült a torony és ehhez kapcsolódóan egy új bejárat is, valamint megnövelték a belmagasságot és az alapterületét is. Fennmaradt az egykori toronytető csúcsán álló fémzászló, amelyen a rozsdásodás ellenére is jól látható a dátum: 1786. Az eklézsia komoly beruházásai közé tartozott a három harang megvásárlása. A legnagyobb harangot az eklézsia csináltatta Győrben, és a következő öntött írás található rajta: "A Dadi Helvét Confession Lévő Ekklézsia tsináltatta tulajdon költségével. 1786." A középsőn szintén öntött betűkkel ez szerepel: "Amnia ad majorem Dei Gloriam. 1708. "ezen kívül van még rajta egy feszület, mely felett az : I.N.R.I.felirat áll.A legkisebb harangon metszett írás található: „Csonka Mihály, Baranya Mihály és Pál tsináltatták a magok költségükkel 1786."A szószék és karzat a 18. század végén készült, a keresztelőmedence 1888-ban. 1892-ben Széki Aladár került a dadi református gyülekezet élére, akinek az írányítása alatt 1893-ban a templom harmadízben is lényeges újításon esett át. aránytalanul alacsony falait 116 cm-rel magasabbra emelték. Ekkor a templom stukaterjét (nádazott gipszes mennyezeti vakolat) és tetőzetét, mely már leomlással fenyegetett kicserélték. A régi, alacsony ablakokat boltíves, díszes ablakokra cserélték. A szószéket és a karzatot újraaranyozták, és az eddig festetlen ülőhelyeket lefestették. Apadlózatot új téglákkal rakták le. A bejárat megkopott vörös márványkövétmárványküszöbökre cserélték. A fazsindely tetőzetet tatai hornyokcserépre cserélték, a tornyot pedig horgonylemezzel borították.A megújított templom karzatán orgonát (Angster József munkája) állítottak fel, melyet 1893 augusztusában orgonaszentelő örömünnepen avatott fel a gyülekezet.A külső északi hajófalon látható egy befalazott római sírkő darab.

Category: Dad

Katolikus templom és Plébánia– Dad, Fő utca 43.

Category: Dad

Dadon az első templom már 1333-ban állt. 1643-ban a teljesen elnéptelenedett faluba gróf Csáky László, a gesztesi vár ura református jobbágyokat hozott, és a használaton kívüli templomot a református hívek vették birtokba. A faluban 1718-ban nagy tűzvész pusztított. A tűz során az épületek, a templom, valamint a község jegyzőkönyvei és irományai is elpusztultak. A templomot 1735-re sikerült helyre hozni. A viszontagságok után a falu új földesura, gróf Eszterházy József 1747-48-ban katolikusokat telepített Dad faluba és az akkor érvényes "cuius regio, eius religio" (akié a föld, azé a vallás) elv alapján a reformátusok által használt templomot átadta a katolikus híveknek. 1771-ben a katolikus templom állaga annyira megromlott, hogy az összeomlás fenyegette. A mai, késő barokk stílusú templom az Eszterházy grófok híres építőmesterének, Fellner Jakabnak a nevéhez főződik, aki a településen több épületet is tervezet és építet. A katolikus templomot 1779-ben kezdték építeni, de csak a művész halála után, 1784-ben fejezték be. A templomot Szent István királyunk tiszteletére szentelték. Egyhajós, egyenes szentélyzáródású, tornyos templom, DK-i oldalához épült sekrestyével. Hajóját mindkét oldalon kő támpillérek támasztják. Hegyes gúlasisakkal fedett tornya a homlokzat előtt áll, melyet copf vázák díszítenek. Copf főoltárának képe: Szent István felajánlja Magyarországot Máriának, a háttérben Pannonhalma képe látható. Említésre méltóak 18. századi barokk padjai és 1780 körül készült copf stílusú szószéke. Orgonája 1908-ban készült (Rieger Orgonagyár). Fellner Jakab vezetésével és tervei szerint, 1764-ben épült a római katolikus plébániaház (barokk), boltozott szobákkal. Bővebben: www.dad.hu/sacra-velo

Category: Dorog

Szent József plébániatemplom

Category: Dorog

A török kor után betelepített németek már 1701-ben templomot készültek emelni Szent József tiszteletére. Az első fatornyos templom 1735-ben készült el. A mai barokk stílusú templom 1767-1775 között épült fel. Révay Antal püspök szentelte fel. 1967-68-ban seccoit Bardon Alfréd modern freskóra festette át. A templom különleges művészeti értékét képezi Haranghy Jenőnek az üvegablakai. A jeles művész Gáthy Zoltánnak, a város főépítészének ajánlására, Schmidt Sándor bányaigazgatónak a megbízásából hat üvegablakot tervez meg, amelyet ma is megcsodálhatunk. Jeles plébánosa volt Dorognak Grundl Ignác, aki egyházi feladatai mellett beírta nevét a botanika egyetemes történetébe is. Nevét születésének 200. évfordulóján felavatott emléktábla hirdeti a plébánia falán. A plébánia történetének része, hogy 1975-77 között káplán volt Dorogon dr. Erdő Péter, aki később bíboros, a Magyar Katolikus Egyház érseke lett. 2003-ban Dorog díszpolgárává választották. A Szent József templom előtti kereszt ismeretlen alkotó műve, mely 1824-ből származik. Vegyes technikával kőből és fémből készült az egyház megbízásából. A templom melletti kereszt vegyes technikával készült (márvány, fém), amely szintén ismeretlen alkotó műve. Állíttatta özv. Holdampf Albertné Halász Alojzia, a kisdedóvó alapítványtevője. Az 1701-es visitatio canonica számolt be arról, hogy a 120 hívőből álló plébánia közadakozásból templomot emel Dorogon Szent József tiszteletére. 1735-ben elkészült az első templom, egy fatornyos épület, melyet hamar kinőtt a község. A mai templom építését 1767-ben kezdték meg. 1775-re lett kész, és Révay Antal püspök szentelte fel. A huszadik század második felében többször is felújították. 1967-ben és '68-ban eredeti seccoit modern freskókra cserélték, majd 1976-ban és 1990-ben külsőleg renoválták. A hajó külső falán 1889-ből származó kőkereszt látható.

Category: Dorog

Mária-barlang

Category: Dorog

Az 1926-ban Jávorka Mihály bányagondnok és a bányatársaság tervező-osztálya felügyeletével elkészült Mária-barlang több funkciót lát el: támfal, lépcső és kegyhely egyben. A Mária téri építmény az 1305-ös helyrajzi számú telken található. Gáthy Zoltánt névtelenül is irányítója volt a Mária-barlangnak is helyet adó, de vízelvezetési célokból tervezett és megépített támfalnak. Építtetője Dorog község volt, kivitelező Szente József. A falban elhelyezkedő névadó kegyhelyet Morva Izidor főjegyző állítatta. 1926-ban szentelték fel, végleges alakját 1928-ban nyerte el. 2006-ban a támfalat és a lépcsőt az eredeti állapotnak megfelelően állították helyre. A fal elé parkolót és ahhoz kapcsolódó úthálózatot építettek. Beton és kő szerkezetű építmény, mely főként támfal, másodlagosan gyalogos közlekedési lépcső szerepet tölt be. Az építmény külső megjelenését a ciklop mészkő burkolat és a műkő balusztrádos lépcső korlát határozza meg. A hagyományos településkép megőrzése céljából, továbbá építészeti, településtörténeti, helytörténeti, szempontból jelentős alkotás. Az építmény felújítása során a modernizáción túl a legfőbb szempont, hogy minden eredeti formájában és anyaghasználatában, szépségében újuljon meg. A dorogi Mária-barlang a Villa utcáról (ma Ady Endre utca) érkező vízlefolyásokat felfogni hivatott, 1925-ben épült támfal, 1926 óta kegyhely. Morva Izidor főjegyző a családját elkerülő szerencsétlenség (merénylet) emlékére barlangot építtetett a falban, melyet1926-ban szenteltek fel. Végleges formáját az új kúttal és vízvezetékrendszerrel 1928-ban nyerte el. Építésének 80. évfordulóján,2006-ban került sor a teljes felújítására. Morva Izidor márványtábláján az alábbi szöveg olvasható: „ A Szűz Anya megoltalmazott 1926. augusztus 7-én 3 órakor

Category: Dorog

Kálvária

Category: Dorog

A bányászat 200 éves évfordulójára 1981-ben állítatta a DSZV az úgynevezett Aknatornyot a Kálvária domb tetején. A bányászjelkép stilizált kivilágítható vasszerkezetből készült. A Kálvária dombon 1928-ban állította fel a községi elöljáróság a kálvária stáció képeit, amelyeket 1996-ban a dorogi önkormányzat újított fel a dorogi községekkel karöltve. A stációk eredetileg a müncheni terrakotta műhely, felújításakor Árvai Ferenc szobrász és Végh Éva festő alkotásai, melyek vegyes technikával készültek (mészkő, tűzzománc).

Category: Dunaalmás

Nepomuki Szent János Templom

Category: Dunaalmás

Dombon, szabadon álló, egyhajós, poligonális szentélyzáródású, É-i homlokzati tornyos templom, a szentély felett kontyolt nyeregtetővel, a szentély K-i oldalához csatlakozó sekrestyével. Csehsüveg boltozatú hajó, fiókos dongaboltozatú és félkupolával fedett szentély. A hajó bejárati oldalán karzat. Berendezés: jellemzően 1770-es évek. Épült barokk stílusban épült 1754 és 1757 között Johann Baptist Martinelli tervei szerint.A főút melletti magas dombon szabadon álló, téglány alaprajzú, egyhajós, Nepomuki Szt. Jánosnak szentelt templom, a nyolcszög három oldalával záródó, délre néző szentéllyel. A sárgára festett épület alján szürkére festett lábazat fut körbe, tagozatai fehérek. A templomot palázott nyeregtető fedi.Északi homlokzata függőlegesen egy középrizalittal, valamint a sarkokon, illetve a rizalit mellett álló, fejezet nélküli pilaszterekkel tagolt, melyeket felül falsáv köt össze, mintegy tükröt képezve. A jobb és bal oldali homlokzatszakasz tükrében egy-egy emléktábla látható. A homlokzat alsó részének közepén, kis kiülésű, csak lábazattal rendelkező pilaszterek által közrefogott középrizalitban, vörösmészkő kőkeretben, törtívű záradékú, kétszárnyú bejárati ajtó látható. Felette erőteljes kiülésű, szintén törtívű párkány figyelhető meg.Fölötte, barokk törtívű kőkeretben, egy nagyméretű, vasráccsal ellátott ablak helyezkedik el.A homlokzatot erős kiülésű főpárkány zárja. Fölötte a homlokzat síkjában torony emelkedik, melyet volutás díszítésű, törtívű párkány kapcsol a hajóhoz, sarkain egy-egy kővázával. A torony egyszerű, falsávos keretezésű, alsó részén íves záródású ablakkal, feljebb állótéglány alakú, egyenes záródású ablakkal. A tornyot sátortető fedi, tetején kereszt.A nyugati homlokzaton, a hajón egy állótéglány alakú, törtíves záróköves szemöldökkel ellátott, vasrácsos ablak látható, csakúgy mint a szentély nyugati homlokzatán.Az északkeleti oldalon, a szentély és a hajó találkozásánál sekrestye csatlakozik az épülethez. Keleti falán egy vörösmészkő könyöklővel ellátott, vasrácsos ablak látható. A sekrestye bejárata északról nyílik, ez egy modern vasajtó.A hajó keleti homlokzatán egy, a nyugati oldalival megegyező ablak látható.

Category: Dunaalmás

Eucharisztikus Kereszt

Category: Dunaalmás

A kereszt a 10-es főút mellett helyezkedik el, a 4714/1. hrsz.-on található meg. 1937-ben építették. 2,8×3 méteres kerítés veszi körül. Oszlopa kb. 90×40 centiméteres, a kereszt 1,7 méter magas. A kereszt terméskőből, a korpusz fémből (vas/bádog) készült. Az emlék megépítéséhez felhasznált mészkövet a Dunántúli Kőipari Rt. budapesti vezérigazgatója ajándékozta, a többi költség a hívek adományaiból gyűlt össze. Készítője ismeretlen. Felirata a következő: „HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN KI JELEN VAN A LEGMÉLTÓSÁGOSABB OLTÁRISZENTSÉGBEN / A BUDAPESTI 34. EUCHARISZTIKUS VILÁGKONGRESSZUS ÉS A SZT. ISTVÁN JUBILEUM ÉVÉBEN 1938. EMELTÉK A DUNAALMÁSI ÉS NESZMÉLYI RK. HÍVEK" A keresztet az eucharisztikus kongresszus emlékére állították, melyet hagyományosan minden plébánián maradandó alakban meg kellett örökíteni, a püspöki kar óhaja értelmében.A kereszt nemrégiben, 2018.május 13-án került felújításra a Dunaalmásért Alapítvány, az Öregmalom Színtársulat és a Dunaalmási Római katolikus Egyházközség jóvoltából.

Category: Dunaalmás

Református templom

Category: Dunaalmás

A reformáció térnyerését és a mohácsi vészt követően a 13. vagy 14. századi, a szerzetesek által elhagyott templomot (amelyet a törökök felégettek) az „új hit" követői vették használatba. Az első ismert almási prédikátor Marosi Lukács volt, aki 1674 és 1678 között hirdette az Igét falunkban. Az őt megelőző idő legfontosabb eseménye a győztes Bocskai-szabadságharc eredményeként létrejövő zsitvatoroki béke volt, amelyet a törökök 1606. november 11-én a régi templomban írtak alá. A 18. századi T. T. Wáli István több nyelven beszélő, tudós lelkipásztor volt, aki történetírással és numizmatikával is foglalkozott. A templomban kőtábla őrzi emlékét. 1891-ben a presbitérium egy új templom építéséről hozott határozatot. 1892 tavaszán Rózsa Pál tervei alapján kezdődött el az építkezés. a köveket az almási kőbányákból termeltette ki Barcza Adolf bányaigazgató. Az eklektikus stílusú templomot 1894-ben szentelték fel.A Kerkápoly-Bodor féle szeretetházban állami gondozott, majd később testi-szellemi sérült fiúkat gondoztak a diakonisszák ésa falu lakói. Ennek örököse a ma is működő Dunaalmási Református Szeretetház.Ismert és elismert lelkipásztora volt községünknek Nagy Kornél lelkész, aki 1944-ig szolgálta településünket (a második világháború idején a nyilasok által üldözött embereket bújtatott, amiért 1944-ben kivégezték).

Category: Esztergom

Királyi Vár

Category: Esztergom

Esztergom és a város közepén álló Várhegy páratlan kilátást nyújt. A Várhegy történelme magába sűríti Magyarország történelmét is. 971 táján került a fejedelmi trónra Géza, aki az esztergomi várhegyet választotta szálláshelyéül. Itt született István király. István Király idején a vár a király legfontosabb székhelyévé válik. A XI. század első évtizedében, a magyar egyházszervezet kialakításakor az érsek székhelyül ugyancsak az esztergomi várat, a várhegy északi részét kapja. Könyves Kálmán idejétől kezdve, a XII. század végéig Esztergom jelentősége ismét megnő, állandóan királyi székhelyként szerepel. Megfordul itt többek között III. Konrád német császár, VII. Lajos francia király és I. (Barbarossa) Frigyes német császár is. III. Béla idején újjáépült a királyi palota. 1198-ban Imre király lemond a várról az érsek javára. Ekkor indul meg az a folyamat, amelynek során Esztergom királyi székhelyből érseki várossá alakul. 1241-42-ben a tatárok a királyi várost elpusztították. Ennek nyomán 1249-ben IV. Béla a várhegy jól védhetőnek bizonyult falai közé telepíti a királyi város polgárságát, ugyanekkor végleg lemond a királyi palota használatáról az érsek javára. A XIV. század elején az Árpád-ház kihalása után bekövetkezett trónutódlási harcokban a vár is sokat szenvedett. Vitéz János (1465-1472) kezdte meg a reneszánsz érseki palota kiépítését a középkori királyi palota átalakításával, amelyet Bakócz Tamás (1497-1521) és Szathmáry György (1521-1524) érsek is folytat. 1543-ban a vár a török kezére került. 1683-ban a töröktől való visszafoglalás után, majd nem sokkal később 1706-ban, amikor Rákóczi kurucai veszik be, újabb ostromokat és károkat szenved a vár. 1761-ben Mária Terézia visszaadja a várat Barkóczy Ferenc érseknek (1761-1765). 1934-1938 között került sor a királyi palota romjainak feltárására. Újabb feltárásokra és helyreállításra az 1960-as években került sor. Ma a Magyar Nemzeti Múzeum filiáléjaként, mint Vármúzeum várja az érdeklődőket.

Category: Esztergom

Barokk belváros – Széchenyi tér és környezete

Category: Esztergom

A Széchenyi tér, Esztergom város közel 10 000 négyzetméteres főtere, amely eredetileg a középkori, majd a barokk város piactere volt. Az épületek zöme műemlék.A török kiűzése után elsőként ez a terület népesült be újra. A teret övező, többségében barokk, klasszicista és romantikus épületeket a város leggazdagabb kereskedői építették. Mai neve Esztergom Város Tanácsának 1860. évi döntése alapján született, és azóta viseli Széchenyi István nevét.2006-ban teljesen átépült a Széchenyi tér. Az átalakítás után a főtérről kitiltották a gépjárműforgalmat, porfír kőből életfa mintázatot alakítottak ki az új burkolatban. Több épület új, vendéglátói funkciót kapott. Elkészült az úgynevezett Ister-kút, ami egy öt női alakból álló szökőkút. A szobrok Párkányi-Raab Péter alkotásai. A városháza elé két medencében egy-egy szökőkutat állítottak, és két megemelt növényágyat alakítottak ki. A turisztikailag kiemelkedő épületek, mint a Takarékpénztár, a Bíróság, a Posta, a Városháza díszkivilágítást kaptak, és a térről ingyenes Wi-Fi internet is elérhető. 2007 februárjában kilenc padot helyeztek el a téren, aminek alapját 2-2 kőből faragott, egyenként 300 kilogrammos oroszlán adja.A tér keleti oldalán a Rákóczi tértől, a valahai patikától (Széchenyi tér 25., barokk sarokház, ahol patika működött közel 200 évig, ma pedig pálinkaház) a postáig haladva láthatjuk: a romantikus stílusban átépített barokk palotát a Széchenyi tér 23-as szám alatt, a volt Takarékpénztárt a 21-es szám alatt, az 1802-ben épült 19-es számú házat, a 15-ös sz. Pozzi-házat, a klasszicista 13-as sz. épületet, az Ister-kutat, a 7-es sz. Gróh-házat (a város egyetlen rokokó épülete), az 5-ös historizáló épületet, a 3-as számú romantikus saroképületet (Posta).A teret a Városháza épülete zárja le a postaépületére merőlegesen.A Széchenyi tér másik oldala, a nyugati oldal ugyancsak számos műemlék épületnek ad helyet: 19. század elején klasszicizáló stílusban átépített 4-es sz. ház, barokk eredetű kéttengelyes lakóház 6-os számmal, klasszicizáló 10-es sz. földszintes lakóépület, klasszicista 12-es számmal ellátott ún. Frey-ház, földszintes 14-es sz. historizáló lakóház, 18-20-as sz. historizáló stílusú ház a 19. század elejéről, 22-es számmal az 1903-ban épült bírósági épület, klasszicizáló 24-es számozású úgynevezett Kollár (Koller) ház, historizáló stílusú 26-os számú épület (valahai Kereskedelmi és Iparbank székháza).

Category: Esztergom

A Kis-Duna Sétány és a védett Platánfasor

Category: Esztergom

A Kis-Duna sétány Esztergom Királyi városrészén halad a észak-déli irányba egészen a Vízivárosig, a Duna Prímás-szigeti mellékága mellett. A sétány a Kis-Duna jobb partján található, a Királyi városrész nyugati határa. A Gesztenye fasorral együtt fogják közre a Prímás-szigeti mellékágat. A sétány köti össze a város turisztikai szempontból legfontosabb területeit, a történelmi Esztergomot a Széchenyi térrel és a Vízivárost a bazilikával és Várheggyel. 1913-ban ültették a ma is meghatározó platánsort. A vízivárosi szakaszon található a középkori eredetű Mattyasovszky (vagy Hévíz)-bástya, valamint egy török eredetű fürdő romjai. A sétány északi végénél egy méter magasan még látszik a középkori várfal, amire a mai Szent Erzsébet Iskola épült. A falba beleágyazott ágyúgolyók mai napig megtalálhatók.

Category: Esztergom

Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum

Category: Esztergom

Cím: Esztergom, Kölcsey utca 2.Honlap: www.dunamuzeum.huA Duna Múzeum 2001-ben az Év Múzeuma kitüntető címet nyerte el. 2003-ban megkapta az Európai Múzeum Fórum különdíját, 2005-ben Családbarát Múzeum, 2009-ben pedig Látogatóbarát Múzeum díjat kapott.A múzeum vizeink történetének, a vízügyi szakma írott és tárgyi emlékeinek, jeles művelőinek dokumentumait gyűjti egybe és mutatja be. A kiállítás főbb tematikai egységei: a víz fizikai és kémiai tulajdonságai, vízszabályozások, árvizek, árvízvédelem, a magyar térképészet históriája, a vízellátás-csatornázás története, egyetemes és magyar technikai és vízügyi kronológia. Gyermekek részére játszószobát is kialakítottak, ahol a víz fizikai törvényeit (zsilip, kút, szivattyú, vízikerék, hullámzások, örvénylések keltése, stb.) ismerhetik meg.A múzeum sokszínű gyűjteményébe enged bepillantást a 2014-ben nyílt Látványtár. A mérnöki műszerek, különböző vízemelők, hajók és malmok makettjei, a folyószabályozásokhoz készült régi és újabb térképek mellett Széchenyi István útlevele is megtekinthető itt, a képeslapgyűjteményben pedig a világ ismert és kevésbé ismert vizes tájairól származó üdvözletek között digitális formában böngészhetnek az érdeklődők. A múzeumi gyűjtemény felfedezését, a muzeológusi munka örömeinek és nehézségeinek megismerését érintőképernyők, táblagépek és más multimédiás eszközök segítik.

Category: Esztergom

Keresztény Múzeum

Category: Esztergom

Cím: Esztergom, Mindszenty tér 2.Honlap: www.keresztenymuzeum.huAz esztergomi Keresztény Múzeum Magyarország leggazdagabb egyházi gyűjteménye, amely több évszázad európai és magyarországi emlékeit őrzi. Képtárának magyar, olasz, németalföldi, német és osztrák anyaga révén az ország harmadik legjelentősebb festészeti gyűjteményeként ismert, amely szorosan követi a budapesti Szépművészeti Múzeumot és a Magyar Nemzeti Galériát. A Keresztény Múzeum gyűjteménye sokoldalúságával is kitűnik. A későközépkori művészet itt őrzött alkotásai mellett – köztük Kolozsvári Tamás Kálvária-oltára, a garamszentbenedeki Úrkoporsó és MS Mester Passióképei – jelentős az újkori festészeti gyűjtemény, valamint a rendkívül gazdag iparművészeti és a több mint 5000 lapot számláló grafikai gyűjtemény is.A Keresztény Múzeum állandó kiállítása a Prímási Palota második emeletén tekinthető meg.Az állandó kiállításon bemutatott gyűjtemények:-  magyar, német és osztrák későgótikus festészet és szobrászat (15-16. sz.)-  olasz festészet (13-18. sz.)-  magyar, osztrák és német barokk festészet (17-18. sz.)-  németalföldi festészet (15-16. sz.)-  falikárpitok (15-20. sz.)-  ikongyűjtemény és orthodox fémművesség (16-20. sz.)-  az iparművészeti gyűjtemény legszebb darabjai: ötvösművek, elefántcsont-faragványok, órák, szelencék, kerámiák üvegfestmények, keleti csomózott szőnyegek (12-20. sz.)Földszinti kiállítótermeiben a Keresztény Múzeum az 1980-as évek óta rendszeresen rendez időszaki kiállításokat is.

Category: Esztergom

Uzicseli Hadzsi Ibrahim Dzsámi

Category: Esztergom

Cím: Esztergom, Berényi Zsigmond u.18.Honlap: www.esztergomidzsami.huA 400 éves egykori török imaház ma múzeumként működik. Az épület Esztergom városának egyik legmozgalmasabb időszakából származik, ez az egykori Török Birodalom központjától észak-nyugati irányban található legtávolabbi megmaradt és felújított dzsámi.Az esztergomi török uralom 130 éves ideje alatt (1543-1595 és 1605-1683), az 1600-as évek első felében épült az épület, amelyhez ma Magyarországon nincs hasonló. Az alapos kutatásnak és a szakszerű helyreállításnak köszönhetően ma az épületet szinte teljesen régi fényében láthatjuk.A múzeum nemcsak az érdekes épületet igyekszik bemutatni a látogatóknak, hanem Esztergom török-kori történetét is kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Az egykori imatér pedig ma időszakos kiállításoknak ad otthont, a legkülönbözőbb témákban. Ezen felül rendszeresen tudományos illetve művészeti előadásokat rendezünk a Víziváros északi részén álló, csodálatos akusztikával rendelkező épületben.Egyedülállóvá teszi az épületet, hogy valószínűleg már a török-korban egyfajta látványosság volt, köszönhetően a helyszínhez fűződő jeles eseménynek. 1543-ban ugyanis a városfal vízivárosi szakaszán lévő Kicsi kapun jutott be az első három török szpáhi Szulejmán szultán seregéből az esztergomi várba, aminek köszönhetően először került török kézre Esztergom (1543-1595). Erre Szulejmán szultán halála után is emlékeztek, minden valószínűség szerint ezért állítottak neki emléktáblát a Kicsi kapu fölé az 1600-as évek első felében, és ezért tisztelegtek a hódítás emléke előtt a kapu fölé épült dzsámival.

Category: Vértessomló

Church of the Visitation of the Blessed Virgin Mary – Vértessomló

Category: Vértessomló

The most important sight in the village is the listed Roman Catholic Church with its ridge turret. The Vértessomló church was built between 1735 and 1738 during the Esterházy period using the ruins of a dilapidated chapel at the edge of the forest. The single-structured Baroque church was built in 1875. The church’s interior is decorated with the statues of Antal Schweiger from Tata while the altarpiece is a copy of the devotional painting of Mary in the possession of the Viennese Capuchins. The church became a place of pilgrimage thanks to this painting. Many pilgrims visit Vértessomló even today, seeking comfort from Mary. There are legends in Vértessomló about why the church stands outside the village and how the devotional painting came to be here. According to the elderly, a shepherd had found the painting of the Virgin Mary hanging on a tree and was sad at the thought of leaving it there. So, he brought it to the chapel in the village. The next day he was leading his flock along the usual path and was amazed to see the painting on the tree once again. He took it down again and took it into the village. This happened thirty times, so it was resolved to build a church near the tree for the painting. However, it is more probable that, in 1736, a citizen, Krisztina Fahrer, painted the copy of the devotional painting of the Virgin Mary feeding Baby Jesus with her milk, which is in the Viennese Capuchin Church. She based it on the original and donated it to the Óvár Capuchins. From there, Father Andrew brought the painting to the Vértessomló reclusory.A place of pilgrimage of Mary, the solace of those beset. Main kermesse (patronal festival): 2 July Further information: Roman Catholic Parish2823 VértessomlóRákóczi u. 48.Tel.: 34/493-120

Category: Nagyigmánd

St Michael’s Church – Nagyigmánd

Category: Nagyigmánd

A papal bull notes that there was already a church in Wigmánd in 1102 consecrated in honour of the Virgin Mary. The church we see today was built before 1746. Its parsonage was built in 1749 based on the plans of Jakab Fellner. The church was rebuilt later in 1775-1777 on the order of Count Esterházy. The conversion was also carried out on the basis of Fellner’s plans. The church is a Baroque-style building. The entrance is located in the central axis of the facade with a stone tablet above it noting the date of its reconstruction. There is a stone Esterházy coat of arms above the stone tablet. The church’s interior is a single-naved space, which is divided into three parts. Interestingly, the altarpieces and frescoes are all originals. The high altar is a copy of the work of Italian painter of Guidó Reni. It depicts the Archangel St Michael, the leader of the good angels, who defeated Satan with his courage and strength. He is the church’s patron saint. Address: 2942 Nagyigmánd, Bercsényi Miklós u. 1.Kermesse (patronal festival): 29 September Further information: Parish2942 Nagyigmánd, Mansbarth u. 2. +36-34/356-589http://nagyigmandiplebania.mlap.hu//

Category: Csatka

Holy Well – Csatka

Category: Csatka

The Holy Well lies in a valley approximately 1 km from Csatka. Baroness Ágnes Fiáth had its chapel built in 1862. Prayers have been listened to in the pilgrimage chapel, and panels of thanks on its walls commemorate miraculous healings. Records show that Vilmos Meizler was healed of blindness, regaining his sight in minutes at the shrine in 1792. According to the records, the water of the Csatka Holy Well is primarily good for curing foot pain and against paralysis. In the past and also today, pilgrims take water back home in bottles for those who have stayed behind. Crowds of people have made pilgrimage to the Mother of Mercy for centuries, while in 1962, the Bishopric of Veszprém recognised it officially as a pilgrimage site. Thousands of people seek out this source of healing power, to drink from the soul-purifying spring, to wash their faces in it and to ask for blessing for themselves and their relatives in the consecutive Holy Masses. The shrine’s main kermesse (patronal feast) is 8 September, the Nativity of the Blessed Virgin Mary. At this time, many people also come from north and south of Hungary’s borders as well as from Transylvania. Holy Mass is held in Hungarian, German and Roma.The pilgrimage site of the Praying Holy Virgin. Address: Csatka - Szentkút Kermesse (patronal festival): 9 August Further information: Attila Holubák 2887 Ácsteszér, Kossuth L. u. 47/a. 06/20/8234249 holubaka@hotmail.com