Dad

A község a Vértes hegység északnyugati részén, az Oroszlányi járás területén található. Értékes látnivalói az Esterházy uradalom idejéből származnak: katolikus templom, egykori sörház épülete, barokk kőhíd.
www.dad.hu

Kategória : Dad

Katolikus templom és Plébánia– Dad, Fő utca 43.

Kategória : Dad

Dadon az első templom már 1333-ban állt. 1643-ban a teljesen elnéptelenedett faluba gróf Csáky László, a gesztesi vár ura református jobbágyokat hozott, és a használaton kívüli templomot a református hívek vették birtokba. A faluban 1718-ban nagy tűzvész pusztított. A tűz során az épületek, a templom, valamint a község jegyzőkönyvei és irományai is elpusztultak. A templomot 1735-re sikerült helyre hozni. A viszontagságok után a falu új földesura, gróf Eszterházy József 1747-48-ban katolikusokat telepített Dad faluba és az akkor érvényes "cuius regio, eius religio" (akié a föld, azé a vallás) elv alapján a reformátusok által használt templomot átadta a katolikus híveknek. 1771-ben a katolikus templom állaga annyira megromlott, hogy az összeomlás fenyegette. A mai, késő barokk stílusú templom az Eszterházy grófok híres építőmesterének, Fellner Jakabnak a nevéhez főződik, aki a településen több épületet is tervezet és építet. A katolikus templomot 1779-ben kezdték építeni, de csak a művész halála után, 1784-ben fejezték be. A templomot Szent István királyunk tiszteletére szentelték. Egyhajós, egyenes szentélyzáródású, tornyos templom, DK-i oldalához épült sekrestyével. Hajóját mindkét oldalon kő támpillérek támasztják. Hegyes gúlasisakkal fedett tornya a homlokzat előtt áll, melyet copf vázák díszítenek. Copf főoltárának képe: Szent István felajánlja Magyarországot Máriának, a háttérben Pannonhalma képe látható. Említésre méltóak 18. századi barokk padjai és 1780 körül készült copf stílusú szószéke. Orgonája 1908-ban készült (Rieger Orgonagyár). Fellner Jakab vezetésével és tervei szerint, 1764-ben épült a római katolikus plébániaház (barokk), boltozott szobákkal. Bővebben: www.dad.hu/sacra-velo

Kategória : Dad

Református templom- Dad, Fő u. 28.

Kategória : Dad

Dad településen a reformátusság története a 17.sz. közepén kezdődött, amikor a török pusztítások miatt lakatlanná vált faluba gróf Csáky László, gesztesi várúr református jobbágyokat telepített.Dad 1693-ban gróf Eszterházy Ferenc tulajdonába került, aki a hiányzó népességet katolikus jobbágyokkal pótolta. A Bécsből kiinduló rekatolizációs folyamat hatására gróf Eszterházy József országbíró 1747. november 7-én kelt oklevelében a templomot a katolikus gyülekezet birtokába jutatta, reformátusok számára pedig templom építéshez szükséges telket, és a munkálatokhoz építőanyagot biztosított. Az építkezést szigorú feltételekhez kötötte: csak 30 méterre az utcafronttól beljebb épülhetett, valamint nem lehetett nagyobb a réginél.Az 1748-as templomépületet kőből emelték és fazsindellyel fedték, egyszerű épület volt ((17.01m x 7.56m). A megépített „Isten házát" 1748-ban vették birtokba.Az első átalakítás lehetőségét II. József Türelmi Rendelete hozta, ami megfelelő anyagi feltételek esetén engedélyezi a templomépítést és a paptartást. Ekkor épült a torony és ehhez kapcsolódóan egy új bejárat is, valamint megnövelték a belmagasságot és az alapterületét is. Fennmaradt az egykori toronytető csúcsán álló fémzászló, amelyen a rozsdásodás ellenére is jól látható a dátum: 1786. Az eklézsia komoly beruházásai közé tartozott a három harang megvásárlása. A legnagyobb harangot az eklézsia csináltatta Győrben, és a következő öntött írás található rajta: "A Dadi Helvét Confession Lévő Ekklézsia tsináltatta tulajdon költségével. 1786." A középsőn szintén öntött betűkkel ez szerepel: "Amnia ad majorem Dei Gloriam. 1708. "ezen kívül van még rajta egy feszület, mely felett az : I.N.R.I.felirat áll.A legkisebb harangon metszett írás található: „Csonka Mihály, Baranya Mihály és Pál tsináltatták a magok költségükkel 1786."A szószék és karzat a 18. század végén készült, a keresztelőmedence 1888-ban. 1892-ben Széki Aladár került a dadi református gyülekezet élére, akinek az írányítása alatt 1893-ban a templom harmadízben is lényeges újításon esett át. aránytalanul alacsony falait 116 cm-rel magasabbra emelték. Ekkor a templom stukaterjét (nádazott gipszes mennyezeti vakolat) és tetőzetét, mely már leomlással fenyegetett kicserélték. A régi, alacsony ablakokat boltíves, díszes ablakokra cserélték. A szószéket és a karzatot újraaranyozták, és az eddig festetlen ülőhelyeket lefestették. Apadlózatot új téglákkal rakták le. A bejárat megkopott vörös márványkövétmárványküszöbökre cserélték. A fazsindely tetőzetet tatai hornyokcserépre cserélték, a tornyot pedig horgonylemezzel borították.A megújított templom karzatán orgonát (Angster József munkája) állítottak fel, melyet 1893 augusztusában orgonaszentelő örömünnepen avatott fel a gyülekezet.A külső északi hajófalon látható egy befalazott római sírkő darab.

Kategória : Dad

„Sörház” – Református Nagyiskola (Dad, Fő u. 25.)

Kategória : Dad

A tervező mester nem ismert. Fellner Jakab építőmester 1747. októberében vette át a munkálatokat, feladata a sörház befejezése volt. Az épület boltozatait és tetőzetét már ő készítette. Elkészülte után a Sörház a funkciójának megfelelően működött. Az 1904. március 23-ai árverésen a dadi református egyház vette meg iskola és tanítólakás céljára. A nyár folyamán az átépítés megtörtént. Az addig kocsmaként használt teremből tantermet alakítottak ki, az épület utca felőli többi része lakásként állt a tanító rendelkezésére. A költségek csökkentése érdekében a bontási munkálatokban a zsellérség segédkezett, a gazdaközösség az építőanyag hordását vállalta el. Az ünnepélyes avatásra 1904. szeptember 25-én került sor. 1950. augusztus 16-án államosították az épületet. Az idők folyamán többször átalakították, bővítették. 1984-ben felújították. Megújult a homlokzat is, kibontották a tornaterem falain jól kirajzolódott boltíveket. Az épület a falu legszebb épülete lett. 2008 tavaszán, a kártalanítási törvény adta lehetőség révén az épület tulajdonjogát visszakérte a református egyház, azóta ismét református általános iskolaként funkcionál. Az öreg iskola külső felújítása pályázati forrásból 2010-ben valósult meg, így ismét régi pompájában tündökölhet településünk egyik legrégibb épülete. Az iskola belső homlokzatán Tóth B. László festőművész emléktáblája látható, melyet 1987. júniusában avattak fel.

Kategória : Dad

Faluvégi Kőkereszt (Kisbér-Bokod elágazás közötti háromszögben)

Kategória : Dad

ISTEN DICSŐSÉGÉRE ALAPÍTOTTA PERESZLÉNYI STVÁN VOLT DADI URADALMI BÉRLŐ 1847-BEN. KŐRE VÁLTOZTATTÁK ÉS MEGÚJÍTOTTÁK IFJ BROKES JÓZSEF BÉRLŐ, SZALAY PÁL PLÉBÁNOS 1876-BAN.   A kőkereszt telekalakítások miatt egy magánkertbe került, majd ledőlt. 2010-ben az eredeti helyétől nem messze lett újra felállítva, a Bokod-Kisbér elágazás közötti területre. Sajnos az eredeti acél korpuszt 2012-ben ellopták, így ma ezt műanyag helyettesíti.     A faluszéli kereszteket a faluból kivezető utak mentén a településen kívül helyezték el, amelyek védték a falut és köszöntötték az érkezőket, illetve a faluból elindulókat. Gonoszűző célzattal Magyarországon már a középkori évszázadokban is állítottak kőkereszteket, elsősorban útkereszteződések mellett. A keresztállítás szokása különösen a 18. századi, barokk időben vált igazán gyakorivá. A jobbágyfelszabadítás után a magyar parasztság anyagi ereje is gyarapodott ahhoz, hogy a kőkeresztek építésének költségeit viszonylag könnyen viselni tudja. A keresztállítás már önmagában is jellegzetes vallásos megnyilatkozás. Szabadtéri keresztjeink nagy részét nem az egyház állítatta, hanem a hívek fizették költségüket. Az egyház csak felszentelte, megáldotta az egyéni buzgóságból állított kereszteket. A keresztek helyei fontos pontok voltak a térképeken. Segítették a tájékozódást a tanyavilágban és szántóföldeken. Gyakran ezekről kapták nevüket az egyes tanyadűlők. A keresztek tisztelete általános volt a magyar nép körében. Az arra járó férfiak megemelték kalapjukat, míg a nők keresztet vetettek.