Sopron

Kategória : Sopron

Sopron, Nemzeti emlékhely (Balf)

Kategória : Sopron

A temetőfal külső oldalán megrendítő szoboregyüttes emlékeztet a balfi kényszermunka táborban 1944-45 telén, embertelen körülmények között meghalt több száz zsidó áldozatra. Kutas László szobrász és Winkler Barna építész 2008-ban készült alkotása nemzeti irodalmi és történelmi emlékhely. A kerítés falába építve nyitott könyv látható, kőbe vésett üzenettel: „A szabadság nemcsak egy nemzet magánügye, hanem az egész emberiségé is." Az idézet szerzője Szerb Antal, a zsidó származása miatt meghurcolt és a balfi táborban megölt katolikus író.http://www.balfikirandulas.hu/balf/szerb_antal_emlekhely.html

Kategória : Sopron

Sopron, Szent Farkas vártemplom (Balf)

Kategória : Sopron

A 12-14. században emelt templom lőréses kőfallal határolt temetőben áll, ahová meredek út vezet fel. A boltíves „várkapun" át megközelíthető templom tornya egykor őrtoronyként is szolgált, amelynek gótikus ablakaiból az egész Fertő-táj belátható. A szentély középkori kőbordái közötti mezőket és a diadalívet 20. századi falképek díszítik. Az oltár mögötti festmény a 10. században élt Wolfgang (Farkas) regensburgi püspököt ábrázolja, aki hazánkban is végzett missziós munkát és Boldog Gizella királyné nevelője volt.

Kategória : Sopron

Ortodox zsinagóga és holokauszt emlékmű

Kategória : Sopron

A Paprét déli oldalán álló ortodox zsinagógát Schiller János tervei alapján 1890-1891-ben emelték historizáló stílusban. A zsinagógához tartozott az 1911-ben épített rituális fürdő, a pászkaház és az 1917-ben alapított jesiva. Ezek ma is láthatók a park túloldalán. A parkban álló, 2004-ben készült holokauszt-szobor Kutas László alkotása. A Sopronból 1944-ben Auswitzba hurcolt 1800 áldozatra emlékeztető kompozíció a gázkamrák előtti vetkőzőhelyiséget szimbolizálja. A füstként felszálló szöveg betűi a „Halljad Izrael” imát, a kerítés héber írásjelei pedig az „Áldott legyen az igazak emléke!” szöveget idézik. GPS koordináták:47.68329,16.59642 Sopron, Pap rét 12-14.

Kategória : Sopron

Ózsinagóga

Kategória : Sopron

Az egykori zsinagóga a belváros két késő középkori épületének udvarán áll,  A soproni zsidókról a 13. századból maradtak fenn az első írásos emlékek. Az 1300 körül épített, Közép-Európában egyedülálló, kora gótikus zsinagóga - az akkori előírások szerint - nem állhatott az utca vonalában, ezért van előtte udvar. Az épület csak töredékesen maradt fenn, de egykori elrendezését sikerült rekonstruálni. Benne „Elfeledett Soproniak” címmel kiállítás látható. GPS koordináták:47.68486, 16.59032 Sopron, Új u. 22, 9400Telefonszám: (99) 311 327

Kategória : Sopron

Evangélikus templom

Kategória : Sopron

A Magyarországon elsőként, 1565-ben alapított soproni evangélikus gyülekezetnek a mai templom helyén 1674 óta állt imaháza. A fa imaházat a nagy városi tűzvész után 1676-ban ismét felépítették, majd a 18. században bővítették. Miután az 1722-ben épített kőtemplom kicsinek bizonyult, a gyülekezet 1781 februárjában nagyobb templom építésének engedélyezését kérte az uralkodótól. Az építkezés már a Türelmi rendelet szellemében kezdődött meg, és II. József kikötötte, hogy a felépülő templom se haranggal, se toronnyal ne rendelkezzen, ajtaja pedig nem nyílhat az utcára. A templomot 1784-ben, Torkos József lelkészsége idején szentelték fel. A vizenyős terület miatt az épület 182 égerfacölöpön áll. A nyolc oszloppal három hajóra bontott, hatalmas csarnoktemplom építésekor a városfal egy része leomlott, a törmeléket pedig a jelentőségét vesztett vizesárokba hordták. Ezzel létrejött a belváros első nem középkori kijárata. A torony és a harangok felszentelése 1867-ben történt. A 2500 ülőhelyes soproni istenháza Magyarország harmadik legnagyobb evangélikus temploma.

Kategória : Sopron

Szeplőtelen Fogantatás (orsolyita) templom

Kategória : Sopron

Az orsolyiták soproni zárdáját Niggl Mária bécsi asszony alapította 1746-ban. Ekkor épült az első templom Szent Kereszt tiszteletére, amelyet 1773-ban Mária Terézia királynő is felkeresett. A Handler Nándor tervei szerint épült neogótikus templomot 1864-ben szentelték fel. Homlokzatának középen a Szeplőtelen Fogantatás szobra, a sarokpillérek fülkéjében pedig Szent Orsolya, és Merici Szent Angéla szobra látható. A tölgyfából készült neogótikus főoltárt Simor János püspök ajándékozta. Az oltár főalakja a Szeplőtelen Fogantatás, az oltárszárnyakon Szent Orsolya, és Szent Ágoston reliefjei, valamint Szent István és Szent László kisméretű szobrai láthatók. A mellékoltárok Merici Szent Angéla, és Szent József tiszteletére készültek, az oltárképeket Franz Josef Dobyaschofsky festette 1864-ben. A zárda oratóriumtermében egyházművészeti kiállítás látható.

Kategória : Sopron

Szent Júdás Tádé (domonkos) templom

Kategória : Sopron

A domonkosokat 1674-ben Batthyány Erzsébet grófnő telepítette le Sopronban. A szerzetesek 1700-ban a mai rendház és templom helyén vásároltak házat és telket. Kápolnát rendeztek be a rendházban, 1703-ban létrehozták a Rózsafüzér Társulatot. A mai templom alapkőletétele és megáldása 1719. november 15-én volt, az első szentmisét 1723-ban, Veronai Szent Péter ünnepén celebrálták. Eisenkölbl Lőrinc tervezte az épületegyüttest és vezette az építést. A templom barokk berendezését, a főoltárt, a rend alapítóját ábrázoló szoborral ékes aranyozott és festett fából faragott szószéket, a padokat és a gyóntatószéket egy domonkos barát faragta a 18. században. A két torony 1775-re készült el. A rendház Mátyás király utcai oldalán 2017-ben nyílt meg az Aquinói Szent Tamásról nevezett Örökimádás-kápolna.

Kategória : Sopron

Nagyboldogasszony-templom

Kategória : Sopron

A ferences szerzetesek először kolostorukat építették fel, majd melléje 1280 körül templomot emeltek, amely a magyar gótikus építészet kiemelkedő alkotása. Déli kapuja timpanonját 15. századi, köpenyeges Mária-szobor díszíti. Boltozata és orgonakarzata is 15 századi, berendezése viszont barokk. Freskói és csúcsíves ablakai valódi mesterművek. A torz emberfejes középkori gyámkövek alatt a szobrokkal gazdagon díszített oltárépítmény a 18. század emléke. Egyik szószékéről Kapisztrán Szent János ferences szerzetes prédikált, aki a török ellen gyűjtött hadat a diadalmas nándorfehérvári csata előtt. A másik szószék szobrokkal és domborművekkel ékes 18. századi alkotás. A templom számos történelmi esemény színhelye volt: királykoronázás 1625-ben, királynék koronázása, országgyűlések. 1802-től a bencések használták a templomot, amelyet az Esterházy- és a Széchényi családnak is temetkezőhelye volt. A késő gótikus káptalanterem a templommal együtt egy interaktív kiállításnak ad helyet. A Kecske-templomként is emlegetett épület elnevezését onnan kapta, hogy az építtető Geisel Henrik kecskével díszített címere a torony homlokzatán és a karzat konzoljain is fellelhető.

Kategória : Sopron

Szent György-templom

Kategória : Sopron

A középkori történet szerint Schmuckenpfennig János soproni polgár gyilkosságba keveredett. A vétkes - a IX. Bonifác pápa által kirótt büntetésnek megfelelően - egy telket adományozott, ahol az 1393-ban kezdődött építkezés eredményeként öt év alatt felépült a templom. Az istenházát 1555 és 1673 között az evangélikusok használták. Az 1676-os tűzvész után a jezsuiták barokk stílusban megújították az épületet. Homlokzatára Mária és Szent József szobra került. Az eredetileg gótikus templom nyolc oldalkápolnája és az egész belső falfelület stukkódíszítést kapott. Oltárai, szobrai, padjai és szószéke gazdagon díszített barokk alkotások. A templomban található Magyarország legrégebbi orgonája, Johann Wöckherl bécsi mester műve 1633-ból. 1869-ben a főhomlokzathoz kapcsolódó barokk torony ledőlt az utcára. Az 55 méter magas új tornyot a templom túloldalán, a várfal rondelláján építették fel. Rajta a következő latin felirat olvasható: „Isten dicsőségére épült 1882-ben". A világháborús pusztítások utáni helyreállítás a barokk architektúra alatt megtalált középkori részeket is láthatóvá tette.

Kategória : Sopron

Szentlélek-templom

Kategória : Sopron

Egykor itt volt az Ikva patakon túli szőlősgazda-negyed bejárata. A templomot valószínűleg a johannita lovagok építették ide, az általuk fenntartott ispotály mellé. Tornya és nyugati homlokzata a 15. század első negyedében készülhetett. A csúcsíves ablakok feletti hatoldalas kősisakon 1673 óta kakasos kereszt áll. A templomhoz és a gótikus tornyocska tövéhez barokk előcsarnok kapcsolódik, díszes kapuzattal. A templombelső falait és boltozatát Dorfmeister István 1782-ben készített freskói díszítik. A művész az egyházatyák életnagyságúnál nagyobb alakjait szoborszerűen ábrázolva, fülkékbe állítva festette meg. A főoltárt Kollonits Lipót bécsújhelyi püspök állíttatta. A kívül gótikus és belül barokk templom főoltárképe a Szentlélek eljövetelének pünkösdi jelenetét ábrázolja. Dorfmeister István soproni tevékenységét a templom külső falán emléktábla örökíti meg.

Kategória : Sopron

Szent Mihály-templom

Kategória : Sopron

A templom első írásos említése 1278-ból maradt fenn. A kereszthajó hozzáépítésével és a szentélybővítéssel 1484-ben nyerte el impozáns, máig változatlan méreteit. Felszentelésén feltehetően Mátyás király is részt vett. A gótikus templom a 19. századi rekonstrukció ellenére megőrzött több középkori, 15. századi falfestményt, illetve azok töredékeit. A fa Madonna-szobor 1460-1470 körül készült, a cinteremben pedig 17. századi, késő reneszánsz sírkövek is láthatók. Említésre méltó a sekrestye hálóboltozata és annak zárókövei, valamint a kincstár régi, mázas csempéjű padlózata. A neogótikus berendezés az 1859 és 1866 közötti helyreállítás idején készült, id. Storno Ferenc tervei szerint. A templom mellett álló Szent Jakab-kápolna egy nyolcszög oldalaival záródó rotunda. Kapuja timpanonján kőfaragás: középen életfa, kétoldalt egy-egy sárkányfigura áll.

Kategória : Sopron

Mária Magdolna-templom (Bánfalva)

Kategória : Sopron

A mindössze 58 m2 alapterületű, egyhajós templom egy terméskő fallal határolt területen áll. Az értékes műemlék stílusjegyeiben a román és a kora gótika elemei egyaránt megjelennek. Négyzetes szentélye az Árpád-korban épült, faragott kövekből. Csúcsíves boltozatának zárókövén az 1427-es évszám szerepel. A torony a 14. században készült. A szentélyben ülőfülke és egy püspököt ábrázoló falikép, a hajóban kőszószék és keresztelőmedence áll. A hajó freskótöredékein a háromkirályok, valamint Mária utolsó imádsága és elszenderedése látható. A falak több helyen ornamentális díszítések és színezések, továbbá címeres és feliratos falkarcok nyomait őrzik.

Kategória : Sopron

Mennyek Királynője templom (Bánfalva)

Kategória : Sopron

1441-ben Szent Farkas tiszteletére egy kis kápolna épült, amelyet egy pálos remete gondozott. Pár év múlva megtelepedtek rendtársai is, akik a templomot a kolostorral együtt 1482 körül kezdték építeni. A gótikus stílusban emelt istenháza hajója ötszakaszos, szentélye pedig kétszakaszos, mérműves ablakokkal. Főoltárát, a czestochowai Fekete Máriát ábrázoló, 16. században készült kegykép ékesíti. Máig élő tiszteletét jelzik a képre erősített ékszerek és koronák. A barokk stílusban átépített templom mellékoltára és stallumai 1750, a karzat-mellvéd apostolokat ábrázoló falfestménye 1770 körül készült, padjait rokokó stílusban faragták. A pálos rend 1786-os feloszlatását követően a templom 1827-ig üresen állt. A kolostorépület előbb bányász-szállás, kórház, majd raktár volt. 1892-től 1950-ig a karmelita apácák rendházának adott otthont az épület. Homlokzatán a Nádasdy és az Esterházy családok címere látható.